20 Martie, 2018

Contractul individual de muncă pe durată determinată

Prin derogare de la regula reprezentată de încheierea contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, angajatorii au posibilitatea de a angaja, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, personal salariat cu contract individual de muncă pe durată determinată (art. 82, Codul Muncii).

Contractul individual de muncă pe durată determinată se încheie:

* numai în formă scrisă;

* cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.

Durată

* Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni. (art. 84)

* Între aceleaşi părţi se pot încheia succesivcel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.

* Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinatăsunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.

* Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

Încetare

Contractul individual de muncă pe durată determinată încetează:

* de drept;

* ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;

* ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege. (art. 55)

Încetarea de drept se realizează în condiţiile art. 56 respectiv:

* la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii;

* la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică;

* la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare;

* ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;

* ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;

* ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;

* la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;

* ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;

* la data retragerii acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani.

În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.

Cazurile pentru care poate fi încheiat un contract individual de muncă pe durată determinată

Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri: (art. 83)

* înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;

* creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;

* desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;

* în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;

* angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;

* ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

* angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

* pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe sau în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale.

Modalităţi de verificare a aptitudinilor profesionale

Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi (art. 85):

* 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;

* 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;

* 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;

* 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Alte obligaţii ale angajatorului

În afara obligaţiilor prevăzute la art. 17, 18 şi 40 angajatorii care încheie contracte individuale de muncă pe durată determinată sunt obligaţi (art. 86):

- să nu trateze salariaţii cu contract individual de muncă pe durată determinată mai puţin favorabil decât salariaţii permanenţi comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective;

* salariatul permanent comparabil reprezintă salariatul al cărui contract individual de muncă este încheiat pe durată nedeterminată şi care desfăşoară aceeaşi activitate sau una similară, în aceeaşi unitate, avându-se în vedere calificarea/aptitudinile profesionale;

* atunci când nu există un salariat cu contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată comparabil în aceeaşi unitate, se au în vedere dispoziţiile din contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, reglementările legale în domeniu.

- să informeze salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor profesionale, şi să le asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiţii egale cu cele ale salariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată; informarea se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului; o copie a anunţului se transmite de îndată sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu