19 August, 2017

Contractul de rentă viageră

Reglementat prin Art. 2.242 şi următoarele din Codul civil, contractul de rentă viageră presupune raporturile convenite între două părţi, raporturi prin care debirentierul se obligă să efectueze prestaţii periodice, constând în sume de bani sau alte bunuri fungibile, în folosul celeilalte părţi în contract, numită credirentier.  

■ Renta viageră se constituie pe durata vieţii credirentierului, dacă părţile nu au stipulat constituirea acesteia pe durata vieţii debirentierului sau a unei terţe persoane determinate.

Ca modalităţi de constituire, renta viageră poate fi cu titlu oneros, în schimbul unui capital de orice natură, sau cu titlu gratuit şi este supusă, sub rezerva dispoziţiilor dispoziţiilor Codului civil,  regulilor proprii ale actului juridic de constituire.

Renta viageră poate fi făcută în favoarea unui terţ. Într-un asemenea caz, chiar dacă terţul  primeşte renta viageră cu titlu gratuit, contractul nu este supus formei prevăzute pentru donaţie.

Renta viageră poate fi constituită pe durata vieţii mai multor persoane, urmând ca, în acest caz, în lipsă de stipulaţie contrară, obligaţia de plată a rentei să înceteze la data la care decedează ultima dintre aceste persoane.

În ce priveşte constituirea rentei viagere în favoarea mai multor persoane, Codul civil prevede că, dacă nu s-a convenit altfel, obligaţia de plată a rentei viagere este indivizibilă în privinţa credirentierilor.

Clauze de nulitate. Potrivit art.2.246 Cod civil, este lovit de nulitate absolută contractul care stipulează o rentă constituită pe durata vieţii unui terţ care era decedat în ziua încheierii contractului. Nu produce, de asemenea, niciun efect contractul prin care s-a constituit cu titlu oneros o rentă pe durata vieţii unei persoane care, la data încheierii contractului, suferea de o boală din cauza căreia a murit în interval de cel mult 30 de zile de la această dată.

Plata ratelor de rentă. În lipsă de stipulaţie contrară, ratele de rentă se plătesc trimestrial în avans şi indexate în funcţie de rata inflaţiei. Atunci când credirentierul decedează înainte de expirarea perioadei pentru care renta s-a plătit în avans, debirentierul nu poate cere restituirea sumei plătite aferente perioadei în care creditorul nu a mai fost în viaţă.

Garanţia legală. Pentru garantarea obligaţiei de plată a rentei constituite cu titlu oneros, se poate institui o ipotecă legală, iar în vederea înscrierii ipotecii legale nu este necesară declararea valorii creanţei garantate.

Executarea silită a ratelor. În caz de neîndeplinire a obligaţiei de plată a ratelor scadente, credirentierul poate cere sechestrul şi vânzarea bunurilor debirentierului, până la concurenţa unei sume suficiente spre a asigura plata rentei pentru viitor.

Această sumă se stabileşte, în condiţiile legii, pe baza unei expertize întocmite în conformitate cu metodologia de calcul aplicabilă în cazul asigurărilor de viaţă, ţinându-se seama, printre altele, de ratele deja încasate de credirentier, de vârsta şi de starea acestuia. Cheltuielile expertizei sunt suportate de debirentier.

După ce a fost obţinută în urma vânzării bunurilor debirentierului, suma se consemnează la o instituţie de credit şi va fi plătită credirentierului cu respectarea cuantumului şi scadenţelor convenite prin contractul de rentă viageră.

Dacă debirentierul intră în lichidare, credirentierul îşi poate realiza dreptul la rentă înscriind în tabloul creditorilor o creanţă al cărei cuantum se determină prin expertiză, aşa cum s-a văzut în celel de mai sus..

Rezoluţiunea contractului la cererea credirentierului. Creditorul unei rente viagere constituite cu titlu oneros poate cere rezoluţiunea contractului dacă debirentierul nu depune garanţia promisă în vederea executării obligaţiei sale ori o diminuează. Credirentierul are dreptul la rezoluţiune pentru neexecutarea fără justificare a obligaţiei de plată a rentei de către debirentier.

În lipsa unei stipulaţii contrare, rezoluţiunea nu conferă debirentierului dreptul de a obţine restituirea ratelor de rentă deja plătite.

Irevocabilitatea contractului. Debirentierul nu se poate libera de plata rentei oferind restituirea capitalului şi renunţând la restituirea ratelor plătite. Debirentierul este ţinut la plata rentei până la decesul persoanei pe durata vieţii căreia a fost constituită renta, oricât de împovărătoare ar putea deveni prestarea acesteia.

■ În legătură cu renta viageră, site-ul Dolceta.eu – online consumer education atrage atenţia asupra unui caz special, anume asigurarea de rentă de supravieţuire prin care se acordă o indemnizaţie periodică în cazul decesului asiguratului în favoarea coasiguratului, dacă acesta este în viaţă.

Ca forme specifice de asigurare, mai des întâlnite sunt:
- renta temporară de supravieţuire, prin care se acordă indemnizaţia până la data stabilită în prealabil în contract, sau până la data decesului coasiguratului, dacă decesul survine mai devreme;
- renta de supravieţuire viageră; în cazul în care coasiguratul moare înaintea primului asigurat, asigurarea expiră chiar înaintea acordării primei indemnizaţii.

Aceste forme se practică preponderent pentru alocaţie temporară pentru pensia de urmaş şi pentru alocaţie temporară a sistemului de pensii. Renta de supravieţuire pe toată durata vieţii acordă o indemnizaţie până în momentul decesului coasiguratului (cu indemnizaţie finală), sau până la data-limită anterioară datei decesului coasiguratului (fără coasigurare cu indemnizaţie finală). În cazul în care această asigurare se încheie contra plăţii unei prime de asigurare, perioada în care se efectuează această plată este temporară (de exemplu, până la împlinirea vârstei de 60-65 de ani de către coasigurat). Se practică pentru alocaţii pe toată durata vieţii din pensia de urmaş şi sub forma unor scheme colective de pensii.

■ Mai amintim, aici, cu caracter documentar, renta agricolă viageră, instituită prin Titlul XI din Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. Potrivit legii menţionate, renta viageră agricolă în scopul concentrării suprafeţelor agricole în exploataţii eficiente impuse de necesitatea modernizării agriculturii României şi compatibilizării acesteia cu agricultura din ţările membre ale Uniunii Europene.

Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile aflate în proprietatea sa, având siguranţa unei surse viagere de venituri garantate de stat. Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol înstrăinat şi echivalentul în lei a 50 euro/an pentru fiecare hectar arendat.

Plata în lei se face prin raportarea la media cursului calculat de BNR din primul trimestru al anului în care plata trebuie efectuată. Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată. Renta viageră agricolă se plăteşte într-o singură rată anuală în primul trimestru al anului următor celui pentru care aceasta este datorată.

Renta viageră agricolă este personală, netransmisibilă şi încetează la data decesului rentierului agricol. În cazul arendării, renta viageră agricolă încetează în termen de 30 de zile de la data încetării contractului de arendă, dacă în acest interval rentierul agricol nu face dovada încheierii unui nou contract de arendă.

După decesul rentierului, moştenitorii vor încasa ultima rată scadentă la data decesului, în cel mult 3 luni după deces pe baza certificatului de moştenitor şi al carnetului de rentier agricol.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Ion
  martie 23 2014

  Buna ziua!
  Sunt pensionar si am 65 ani.Am dat in arenda 4 ha de teren agricol in extravilan.
  Cum pot sa primesc renta viagera pentru terenul dat in arenda. Mentionez ca contractul de arenda este pe durata de zece ani. Am fost la biroul unde se inregistreaza cererile pentru renta viagera din cadrul Directiilor Agricole si spun ca nu se primesc cereri. Nu stiu care este motivul, pentru ca legea este in vigoare.Va rog spuneti-mi, cum sa procedez sa beneficiez de aceasta renta viagera.
  Va multumesc pentru intelegere.
  Ion Balan
  Slatina
  ***

 • Răspunde
  Dumitru
  ianuarie 7 2015

  Am aflat de renta viagera abia acum – doresc sa o obtin- am 68 ani si de 3 ani, am incheiat un .contract de arenda.
  Ce pasi trebuiesc urmati /ce acte trebuiesc ( eu sunt unul din mostenitori ceilalti fiind tineri)

Scrie un comentariu