19 Ianuarie, 2018

Contractul de fiducie: unele obligaţii de natură civilă şi fiscală pe care trebuie să le ştim

Noul Cod civil a introdus instituţia fiduciei, operaţiunea juridică prin care o persoană fizică sau juridică transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari.

Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor.

Părţile în contractul de fiducie sunt constituitorul, care poate fi orice persoană fizică sau juridică, şi fiduciarii, care pot fi numai instituţiile de credit, societăţile de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de asigurare şi de reasigurare legal înfiinţate. De asemenea, pot avea calitatea de fiduciari notarii publici şi avocaţii, indiferent de forma de exercitare a profesiei.

Reglementări din Codul civil

În ce priveşte obligaţiile reglementate prin Codul civil, reţinem, succint, următoarele:

Înregistrare. Contractul de fiducţie şi eventualele sale modificări sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului (Cod civil, art. 780).

Înscrierea în cartea funciară. Pentru raţiuni de opozabilitate, înscrierea drepturilor reale imobiliare, inclusiv a garanţiilor reale imobiliare, care fac obiectul contractului de fiducţie se face şi în cartea funciară, pentru fiecare drept în parte (art. 781 Cod civil).

Înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a avizelor de fiducie. Avizul de fiducie reprezintă avizul de menţionare în arhivă a fiduciei şi poate fi: avizul de fiducie iniţial; avizul de acceptare a fiduciei de către beneficiar; avizul modificator al avizului de fiducie iniţial; avizul de stingere a avizului de fiducie iniţial; avizul de nulitate a avizului de fiducie iniţial; avizul de reactivare a avizului de fiducie iniţial. Solicitanţii serviciilor de înregistrare în Arhivă a avizelor de înscriere vor plăti o taxă de  60 lei pentru fiecare aviz de fiducie iniţial şi taxe diferenţiate valoric pentru celelalte avize de fiducie. Cuantumul taxelor se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata oficială a indicelui de inflaţie. Înscrierea în arhivă a avizelor de fiducie poate fi solicitată, după caz, fie de către constituitor, fie de către beneficiar, fie de către fiduciar sau administratorul provizoriu ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de avize de înscriere. (O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil).

Încetarea contractului. Contractul de fiducie încetează prin împlinirea termenului sau prin realizarea scopului urmărit când aceasta intervine înainte de împlinirea termenului. El încetează, de asemenea, în cazul în care toţi beneficiarii renunţă la fiducie, iar în contract nu s-a precizat cum vor continua raporturile fiduciare într-o asemenea situaţie. Declaraţiile de renunţare sunt supuse aceloraşi formalităţi de înregistrare ca şi contractul de fiducie. Încetarea se produce la data finalizării formalităţilor de înregistrare pentru ultima declaraţie de renunţare. Contractul de fiducie încetează şi în momentul în care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva fiduciarului sau în momentul în care se produc, potrivit legii, efectele reorganizării persoanei juridice (art. 790 Cod civil).

Reglementări din Codul fiscal

Codul fiscal aduce reglementări specifice, din care reţinem:

În înţelesul Codului fiscal, transfer este considerat orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate, precum şi transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie potrivit Codului civil.

Veniturile obţinute în România: intră aici şi veniturile realizate din transferul masei patrimoniale de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate.

În cazul contractelor de fiducie în care constituitorul are şi calitatea de beneficiar, potrivit art. 251 Cod fiscal, se aplică următoarele reguli:

- transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar nu este transfer impozabil în înţelesul prezentului titlu;
- fiduciarul va conduce o evidenţă contabilă separată pentru masa patrimonială fiduciară şi va transmite trimestrial către constituitor, pe bază de decont, veniturile şi cheltuielile rezultate din administrarea patrimoniului conform contractului;
- valoarea fiscală a activelor cuprinse în masa patrimonială fiduciară, preluată de fiduciar, este egală cu valoarea fiscală pe care acestea au avut-o la constituitor;
- amortizarea fiscală pentru orice activ amortizabil prevăzut în masa patrimonială fiduciară se determină în continuare în conformitate cu regulile prevăzute la art. 24 din Codul fiscal, care s-ar fi aplicat la persoana care a transferat activul, dacă transferul nu ar fi avut loc.

În cazul contractelor de fiducie în care calitatea de beneficiar o are fiduciarul sau o terţă persoană, cheltuielile înregistrate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la constituitor către fiduciar sunt considerate cheltuieli nedeductibile.

Venituri realizate din operaţiunea de fiducie. Transferul de la constituitor la fiduciar al masei patrimoniale fiduciare nu generează venituri impozabile, la momentul transferului, pentru părţile implicate, respectiv constituitor şi fiduciar, în cazul în care părţile respective sunt contribuabili potrivit titlului III (art. 421 Cod fiscal). Venitul obţinut de la un fiduciar rezident de către un beneficiar nerezident atunci când acesta este constituitor nerezident, din transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie, reprezintă venit neimpozabil (art. 115 Cod fiscal).

Impozite şi taxe locale. În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor admininistrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie (Art. 2831 Cod fiscal).
C.A.S.S. – Contribuţia de asigurări sociale de sănătate – se datorează şi de către persoanele care realizează venituri din operaţiunea de fiducie, potrivit titlului III din Codul fiscal (art. 29627 Cod fiscal). Pentru veniturile din operaţiunea de fiducie, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este cea prevăzută la art. 421, articol introdus în Codul fiscal prin O.G. nr. 30/2011, în vigoare de la 1 octombrie 2011.

fiduc_CF_42_1Foto: Lege5 Online

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu