20 Februarie, 2018

Continuă seria modificărilor la normele privind sistemul de pensii private!

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a emis Norma nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces.

Norma, aprobată prin Hotărârea Comisiei nr. 8/2012, se găseşte publicată în Monitorul oficial nr. 247 din 12 aprilie a.c.

În esenţă modificările şi completările se referă la chestiuni tehnice privind utilizarea activului personal net al participantului în caz de invaliditate şi în caz de deces, inclusiv cu actualizări legate de abrogarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, odată cu intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2011, a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

● Astfel, se modifică reglementările privind documentele ce trebuie prezentate de participantul la sistemul de pensii private – sau mandatarul acestuia având procură specială şi autentică – în cazul în care participantul beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, în condiţiile Legii pensiilor publice, având dreptul să primească contravaloarea activului personal net. Documentele de atestare se prezintă în

Se modifică şi modul de calculare a sumei care urmează a fi plătită, având la bază ultima valoare unitară a activului net, precum şi conţinutul dosarului cu actele necesare eliberarea contravalorii activului personal net către beneficiar.

● Alte modificări se referă la utilizarea activului personal net al participantului în caz de deces, respectiv în cazul decesului participantului înainte ca acesta să fi solicitat deschiderea dreptului la pensie, inclusiv cu reglementarea situaţiilor în care cel decedat  avea calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat.

Prescripţia dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat începe să curgă de la data decesului sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de declarare a decesului.

● În cazul în care participantul beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii precum şi în cazul decesului participantului înainte ca acesta să solicite deschiderea dreptului la pensie, calitatea de participant încetează la data radierii acestuia din Registrul participanţilor de către instituţia de evidenţă.

● Constituie contravenţii următoarele fapte:

- neefectuarea sau efectuarea cu întârziere a plăţii contravalorii activului personal net/sumei aferente participantului/beneficiarului;

- nerespectarea termenului privind transmiterea informaţiilor despre faptul că beneficiarul nu este participant la un fond de pensii administrat privat;

- transmiterea cu întârziere sau netransmiterea informării/istoricului operaţiunilor către participant/beneficiar, la data efectuării plăţilor;

- neadministrarea în mod corespunzător a activului personal al participantului invalid/decedat până la data efectuării plăţii tuturor drepturilor cuvenite participantului/beneficiarului.

*

Aşa cum semnalam în preambulul acestei prezentări, de dată recentă au mai fost operate modificări şi la alte norme privind fondurile de pensii administrate privat.

■ Prin Norma nr. 4/2012 (M.Of. nr. 240/2012) a fost modificată Norma nr.22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare. Noul act cadru de aderare la Pilonul II a fost completat cu informaţii privind denumirea casei de pensii la care este înregistrat viitorul participant ca persoană asigurată în sistemul public de pensii. Odată cu intrarea în vigoare a normei, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale vor putea semna noile acte de aderare, prima etapă în vederea dobândirii calităţii de participant în sistemul fondurilor de pensii administrate privat. Ulterior, aceste acte vor trebui validate de către instituţiile de evidenţă, respectiv casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

■ Prin Hotărârea CSSPP nr. 7/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 227 din 4 aprilie a.c., a fost aprobată Norma nr. 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat. Norma de modificare cuprinde cadrul de reglementare privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat. Totodată, noul act normativ stabileşte un mod unitar al procesului de colectare atât de către Casa Naţională de Pensii Publice, cât şi de către casele de pensii sectoriale şi evidenţiază clar atribuţiile instituţiilor de evidenţă şi ale instituţiei de colectare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu