21 Ianuarie, 2018

Consiliul de mediere îşi modifică Regulamentul

Prin Hotărârea nr.2247/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 581 din 17 august a.c., Consiliul de mediere şi-a modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare. Organismul a fost înfiinţat în temeiul Legii nr.192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

Regulamentul stabileşte că prin mediator autorizat se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, şi anume: are capacitate deplină de exerciţiu; are studii superioare; are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani; este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi; se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere; a fost autorizată ca mediator, în condiţiile legii.

Mediatorii îşi pot desfăşura activitatea, prin angajare cu contract individual de muncă, în cadrul unei societăţi civile profesionale, al unui birou în care pot funcţiona unul sau mai mulţi mediatori asociaţi, cu personalul auxiliar corespunzător, sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. Mediatorul sau mediatorii asociaţi, titulari ai unui birou, pot angaja traducători, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu necesar activităţii de mediere.

Mediatorul autorizat care desfăşoară activitate de mediere este înscris în Tabloul mediatorilor, după ce face dovada înregistrării fiscale a formei de exercitare a profesiei, avizată de Consiliu, şi a înscrierii într-o asociaţie profesională.

Modificările la Regulament pe care le semnalăm se referă la:

- drepturile şi obligaţiile mediatorului care desfăşoară activitate de mediere;

- abaterile care antrenează răspunderea disciplinară a mediatorilor, precum şi sancţiunile pe care le poate aplica Consiliul.

Au fost, de asemenea, introduse anexe noi la Regulament, respectiv cu regulile de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei de mediator, precum şi Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu