17 August, 2017

Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor: ordonanţă aprobată cu modificări

Prin Legea nr. 132/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 452 din 27 iunie a.c., a fost aprobată, cu modificări şi completări, ordonanţa de urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

Actul este în vigoare de la 1 iulie 2011.

Menţionăm principalele modificări aduse ordonanţei de urgenţă, prin legea de aprobare.

Persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit, denumite în continuare venituri supuse impozitului, şi care pot beneficia opţional de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, precum şi de o indemnizaţie lunară sau de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară.

In ce priveşte perioadele care pot fi luate în considerare la constituirea celor 12 luni, au fost operate modificări. Astfel, celele 12 luni pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

- lit.k) au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

- lit.m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului preuniversitar sau, după caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;

- lit.r) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;

- lit.t) se află în perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau, după caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, cu sau fără examen de absolvire, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor.

Drepturile de indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie de care beneficiază şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore. În situaţia acestor persoane, acordarea drepturilor se face ţinându-se seama de perioada de 12 luni anterioare celei în care, după caz, s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela.

Actele necesare la solicitarea drepturilor. Drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă reprezentând indemnizaţie, stimulent de inserţie sau alocaţie de stat pentru copii se acordă la cerere, însoţită în mod obligatoriu de o serie de acte; legea de aprobare a modificat prima categorie de acte, respectiv: copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele.

Cazurile în care angajatorul nu poate să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu: a fost modificată prima situaţie, respectiv în cazul salariatei/salariatului care se află, după caz, în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

A fost modificat regimul contravenţiilor aplicabile pentru nerespectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă.

Aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă şi pentru toate categoriile de personal care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Potrivit modificările aduse de legea de aprobare, pentru perioada cât o persoană din una din categoriile de mai sus beneficiază de concediu pentru creşterea copilului, stabilirea drepturilor de pensie şi a altor drepturi de asigurări sociale, acordate potrivit legii, se face potrivit prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu