23 August, 2017

Comisia europeană cere acces liber pe piaţa forţei de muncă pentru lucrătorii din Bulgaria şi România

Având în vedere că şomajul în UE atinge niveluri-record, iar perspectivele economice pentru următoarele luni sunt sumbre, Comisia Europeană a prezentat – pe 18 aprilie a.c. – o serie de măsuri concrete pentru impulsionarea creării de locuri de muncă.

În context, Comisia trimite un mesaj puternic guvernelor, cerându-le să elimine restricţiile privind accesul pe piaţa forţei de muncă pentru lucrătorii din Bulgaria şi România şi să permită resortisanţilor din alte state membre să aibă acces la locurile de muncă din sectorul public.

Propunerea se concentrează asupra cererii de noi locuri de muncă şi stabileşte modalităţi prin care statele membre să încurajeze angajarea de lucrători prin reducerea impozitării veniturilor salariale sau printr-o mai bună sprijinire a întreprinderilor nou înfiinţate. De asemenea, aceasta identifică domeniile cu cel mai mare potenţial de creare de locuri de muncă pentru viitor: economia ecologică, serviciile de sănătate şi TIC. Comunicarea privind politica în domeniu subliniază necesitatea creşterii ocupării forţei de muncă şi dimensiunii sociale a guvernanţei UE şi stabileşte modalităţi de implicare mai aprofundată a reprezentanţilor angajatorilor şi lucrătorilor în stabilirea priorităţilor UE.

Preşedintele Barroso a declarat: „Europa are nevoie de o strategie de creare de locuri de muncă ca răspuns la ratele inacceptabile ale şomajului cu care se confruntă. UE are un uriaş potenţial neutilizat în ce priveşte încurajarea pieţei în această direcţie. Împreună, sectoarele economiei ecologice, al sănătăţii şi al noilor tehnologii vor genera, în anii care vin, peste 20 de milioane de locuri de muncă noi. Statele membru trebuie să profite de aceste posibilităţi, mobilizând resursele existente şi stimulând piaţa internă a muncii, în strânsă colaborare cu partenerii sociali. Putem realiza toate acestea, împreună”.

Pachetul privind ocuparea forţei de muncă îndeamnă statele membre să-şi consolideze politicile naţionale de ocupare a forţei de muncă. Acesta cuprinde în special propuneri pentru statele membre privind:

● instituirea condiţiilor adecvate pentru crearea de locuri de muncă şi pentru stimularea cererii în domeniu, cum ar fi subvenţiile pentru angajările care presupun crearea de noi locuri de muncă, o reorientare fiscală (neutră din punct de vedere bugetar) dinspre impozitarea veniturilor salariale înspre taxele de mediu sau susţinerea activităţilor independente;

exploatarea principalelor domenii cu potenţial important de creare de locuri de muncă pentru viitor, precum economia ecologică, în cadrul căreia s-ar putea crea 20 de milioane de locuri de muncă până în 2020, includerea locurilor de muncă ecologice în planurile naţionale privind locurile de muncă, precum şi consolidarea competenţelor ecologice;

îmbunătăţirea planificării şi prognozelor privind forţa de muncă în domeniul sănătăţii, pentru a corela mai bine cererea şi oferta de specialişti şi, în acelaşi timp, pentru a le oferi acestora perspective de locuri de muncă pe termen lung şi pentru a stimula schimburile privind strategii inovatoare şi eficiente de recrutare şi reţinere a lucrătorilor din domeniul sănătăţii. Comisia lansează, de asemenea, o consultare privind posibilităţile de angajare în domeniul serviciilor destinate persoanelor şi gospodăriilor;

susţinerea creşterii numerice a forţei de muncă înalt calificate în domeniul TIC şi promovarea competenţelor digitale ale ansamblului forţei de muncă.

■ Comunicarea stabileşte, de asemenea, domeniile-cheie care necesită o reformă, astfel încât pieţele muncii să devină mai dinamice şi mai incluzive şi, astfel, mai rezistente la schimbările economice. Aceste propuneri includ:

● desprinderea de învăţăminte în urma crizei, precum stimularea flexibilităţii interne pentru a reduce nesiguranţa locurilor de muncă şi costurile fiscale;

● stabilirea unor salarii decente şi care să poată fi susţinute pe termen lung şi evitarea capcanei salariilor scăzute;

● asigurarea utilizării unor acorduri contractuale corespunzătoare pentru a împiedica folosirea excesivă a altor contracte decât cele standard. Comisia subliniază, de asemenea, necesitatea de a oferi şanse tinerilor, precum şi de a dezvolta învăţarea pe tot parcursul vieţii, care este esenţială pentru siguranţa locurilor de muncă şi pentru productivitate;

● cu 4 milioane de locuri de muncă încă vacante în întreaga UE, „pachetul privind ocuparea forţei de muncă” îndeamnă la mai multe investiţii în competenţe, pentru a oferi soluţii la discrepanţele dintre cererea şi oferta de competenţe pe pieţele forţei de muncă din Europa, precum şi o mai bună anticipare a competenţelor necesare. Pachetul propune instrumente specifice pentru a îmbunătăţi recunoaşterea competenţelor şi a calificărilor şi a stimula colaborarea dintre lumea educaţiei şi cea a muncii.

■ „Pachetul privind ocuparea forţei de muncă” urmăreşte, de asemenea, crearea unei adevărate pieţe europene a muncii:

● pentru îmbunătăţirea mobilităţii lucrătorilor, Comisia este pe deplin hotărâtă să înlăture obstacolele juridice şi practice din calea liberei circulaţii a lucrătorilor, de exemplu prin îmbunătăţirea transferabilităţii drepturilor de pensie, a tratamentului fiscal al lucrătorilor transfrontalieri sau a nivelului de conştientizare a drepturilor şi obligaţiilor. Ea solicită statele membre să permită exportarea prestaţiilor de şomaj pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă într-o altă ţară (pentru o perioadă de până la 6 luni). De asemenea, Comisia trimite un mesaj puternic guvernelor, cerându-le să elimine restricţiile privind accesul pe piaţa forţei de muncă pentru lucrătorii din Bulgaria şi România şi să permită resortisanţilor din alte state membre să aibă acces la locurile de muncă din sectorul public;

● pentru îmbunătăţirea corelării dintre locurile de muncă şi persoanele aflate în căutarea acestora, pachetul propune transformarea portalului EURES dedicat celor care caută un loc de muncă într-un adevărat instrument european de plasament şi recrutare şi prevede (începând cu 2013) crearea unor aplicaţii online inovatoare, care să le ofere instantaneu utilizatorilor o hartă europeană clară a ofertelor europene de locuri de muncă.

■ În sfârşit, pachetul privind ocuparea forţei de muncă pregăteşte terenul pentru o mai bună coordonare şi monitorizare a politicilor de ocupare a forţei de muncă la nivelul UE, în conformitate cu principiile UE de guvernanţă economică. Din 2013, ca parte a semestrului european, Comisia intenţionează să introducă o „tabelă de marcaj” pentru a păstra evidenţa progresului statelor membre în procesul de punere în aplicare a planurilor naţionale privind locurile de muncă. Pentru sporirea implicării UE şi a partenerilor sociali naţionali în elaborarea politicilor de ocupare a forţei de muncă, Comisia a prezentat planuri de schimburi de opinii şi de monitorizare a evoluţiilor salariale la nivelul UE. În sfârşit, pachetul subliniază importanţa legăturii dintre politicile şi instrumentele financiare ale UE (precum Fondul social european) în susţinerea priorităţilor şi a reformelor ţărilor în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă.

Context

Pachetul va fi discutat în cadrul unei conferinţe la nivel înalt privind ocuparea forţei de muncă, ce va avea loc la 6-7 septembrie şi este menită să mobilizeze toţi partenerii în vederea punerii în aplicare a măsurilor anunţate. Pachetul actual privind ocuparea forţei de muncă cuprinde o comunicare privind politica în domeniu a Comisiei, intitulată „Către o redresare generatoare de locuri de muncă” şi nouă documente de lucru ale serviciilor Comisiei, dintre care două sunt documente consultative:

- Tendinţele şi provocările pieţei muncii (document de analiză),

- Un cadru de calitate pentru stagii (document consultativ),

- Punerea în aplicare a iniţiativei „Oportunităţi pentru tineret” – primii paşi (raport intermediar),

- Exploatarea potenţialului de ocupare a forţei de muncă al creşterii ecologice,

- Exploatarea potenţialului de ocupare a forţei de muncă al TIC,

- Un plan de acţiune pentru forţa de muncă din domeniul sănătăţii din UE,

- Forţa de muncă din domeniul serviciilor pentru gospodării (document consultativ),

- Pieţe ale forţei de muncă deschise, dinamice şi inclusive (evaluarea conceptului de flexicuritate),

- Reforma serviciilor europene de plasare a forţei de muncă pentru a răspunde obiectivelor Europa 2020 (detalii privind reforma EURES).

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu