20 Martie, 2018

Colectarea creanţelor la Fondul pentru mediu se face cu ajutorul unor formulare noi

Formularele – despre care vom vorbi în cele ce urmează – au fost înlocuite prin Ordinul nr. 45/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu.

Ordinul nr. 45/2014 este în vigoare de la 31 ianuarie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 78/2014.

Prin recentul act normativ au fost înlocuite 25 de formulare, astfel:   

1. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu;
2. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;
3. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii;
4. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti;
5. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru asigurător;
6. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile;
7. Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită;
8. Titlul executoriu;
9. Somaţie;
10. Adresă de înfiinţare a popririi;
11. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;
12. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru;
13. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;
14. Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru;
15. Proces-verbal de predare-primire;
16. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile;
17. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile;
18. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile;
19. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri;
20. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri – formular cu regim special de înscriere şi de numerotare;
21. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile – formular cu regim special de înscriere şi de numerotare;
22. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;
23. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită;
24. Înştiinţare privind stingerea creanţelor la Fondul pentru mediu;
25. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii.

Au mai fost înlocuite, prin acelaşi act normativ, formularele cu regim special, ale căror modele sunt prezentate la cap. 20 şi 21 din anexă, se tipăresc prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea Administraţiei Fondului pentru Mediu.”

Anexa la ordin, astfel modificată, se publică în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 78 bis.

Obligaţii la Fondul pentru mediu

În temeiul art. 12 din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, contribuţiile, taxele, penalităţile şi alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestionează de Administraţia Fondului şi urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Codul de procedură fiscală.

Dobânzi şi penalităţi de întârziere

Se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitori a obligaţiilor de plată constând din:

- contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obţinute de către generatorul deşeurilor, respectiv deţinătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu;

- taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu;

- taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile;

- contribuţia de 2 lei/kg datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;

- contribuţia de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici;

- contribuţia de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor;

- contribuţia de 2 lei/kg anvelopă datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate;

- contribuţia de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare;

- sumele încasate din restituirea finanţărilor acordate, dobânzi, penalităţi de orice fel, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu, cu precizarea că, pentru acestea se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data acordării finanţării până la data stingerii debitului;

- contribuţia de 100 lei/tonă datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale şi asimilabile colectate prin serviciul public de salubrizare, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare şi cantitatea efectiv încredinţată spre valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie. Pentru unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciu public de salubrizare, contribuţia se calculează prin aplicarea obiectivului anual de reducere cu 15% la cantităţile de deşeuri municipale şi asimilabile generate potrivit indicelui de generare prevăzut în planurile de gestionare a deşeurilor aprobate în condiţiile legii;

- ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afişează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;

- taxa de 0,3 lei/kg aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse;

- suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate;

- contravaloarea în lei a sumei obţinute în urma scoaterii la licitaţie, în condiţiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;

- contribuţia de 2 lei/kg aplicată pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje, respectiv anvelope uzate declarate ca valorificate de către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a respectivelor deşeuri şi cantităţile constatate de Administraţia Fondului ca fiind valorificate.

Exceptări

Prin excepţia prevăzută la alineatul 32 al aceluiaşi articol 12, NU se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru:

- donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară din partea persoanelor fizice sau juridice române ori străine şi a organizaţiilor sau organismelor internaţionale; 
-  sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;
- cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu;
- dobânzi şi penalităţi de orice fel datorate de către debitorii Fondului pentru mediu;
- timbrul de mediu pentru autovehicule;
- sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Executarea silită

Administrarea contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi a altor sume ce constituie venituri ale Fondului pentru mediu, inclusiv declararea, stabilirea, verificarea, colectarea, soluţionarea contestaţiilor, precum şi îndeplinirea măsurilor asigurătorii şi procedura de executare silită se realizează de Administraţia Fondului în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

În cazul neachitării la scadenţă a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Administraţia Fondului procedează la aplicarea măsurilor de recuperare a creanţelor prin executare silită.

——(P)——

Aveţi nevoie de forma consolidată a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu