19 Iunie, 2018

Colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private a aprobat, recent, modificări la Normele privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat.

Astfel, prin Hotărârea CSSPP nr. 7/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 227 din 4 aprilie a.c., a fost aprobată Norma nr. 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privitoare la cele de mai sus.

Norma de modificare cuprinde cadrul de reglementare privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat. Totodată, noul act normativ stabileşte un mod unitar al procesului de colectare atât de către Casa Naţională de Pensii Publice, cât şi de către casele de pensii sectoriale şi evidenţiază clar atribuţiile instituţiilor de evidenţă şi ale instituţiei de colectare.

În prezentarea privind emiterea acestei Norme, CSSPP reaminteşte că, odată cu adoptarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare, în sistemul public de pensii a fost încadrată o nouă categorie de persoane asigurate, respectiv cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Mai mult, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, aceasta nouă categorie de persoane a căror identitate nu constituie informaţie clasificată potrivit legii şi îndeplineşte condiţiile de eligibilitate trebuie să adere la un fond de pensii administrat privat. De asemenea, OUG nr. 98/2011 include casele de pensii sectoriale în sistemul de pensii administrate privat, având în vedere atribuţiile legale ale acestora privind evidenţa asiguraţilor din sistemul public de pensii. Astfel, casele de pensii sectoriale devin instituţii de evidenţă, similare Casei Naţionale de Pensii Publice.

Reţinem, astfel, cîteva din precizările relevante din Norma de modificare.

● Pentru neachitarea de către debitor la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale, acesta datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, până la data achitării sumei datorate inclusiv.

● ANAF are obligaţia să aplice măsuri de executare silită în vederea încasării sumelor cuvenite,  în cazul neachitării la termen de către plătitori a contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru:

- persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;

- funcţionarii publici;

- persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.

- persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

- persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;

- persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare: administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management; membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale; persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice.

Dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţie de asigurări sociale se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.

● În scopul determinării cuantumului contribuţiilor datorate fondurilor de pensii, instituţia de evidenţă utilizează informaţiile înscrise în Registrul participanţilor, precum şi informaţiile înscrise în documentele de asigurare. Evidenţa nominală a persoanelor asigurate în luna de raportare se realizează pe baza codului numeric personal din documentele de asigurare.

CNPP, prin casele teritoriale de pensii, şi ANAF, după caz, controlează modul în care angajatorii respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi depunerea declaraţiei nominale de asigurare şi a obligaţiilor de plată, precum şi respectarea termenelor de depunere.

● În situaţia în care se constată erori şi/sau modificări ale datelor în cuprinsul declaraţiei nominale de asigurare, indiferent de cauzele producerii acestora, persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator ori entităţile asimilate angajatorului sunt obligate să întocmească şi să depună, în termenele prevăzute de lege, o declaraţie nominală de asigurare rectificativă.

Declaraţiile nominale de asigurare iniţiale depuse peste termenul prevăzut de lege, precum şi cele rectificative se prelucrează şi se validează de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, după caz, până la următoarele termene, în funcţie de data depunerii acestor declaraţii:

- pe data de întâi a fiecărei luni următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale de asigurare, casele teritoriale de pensii transmit la CNPP informaţiile aferente declaraţiilor nominale de asigurare, însoţite de un inventar al acestora;

- în situaţia depunerii unor declaraţii nominale de asigurare rectificative, casele teritoriale de pensii transmit la CNPP informaţiile aferente declaraţiilor nominale de asigurare rectificative, însoţite de inventarul acestora, la următorul termen (data de întâi a fiecărei luni următoare celei în care au fost depuse declaraţiile).

- în acelaşi termen, casele teritoriale de pensii transmit la CNPP declaraţiile individuale de asigurare şi contractele de asigurare socială aflate în evidenţă, însoţite de un inventar al acestora.

● În situaţia depunerii unor declaraţii nominale de asigurare rectificative, precum şi în situaţia modificării venitului asigurat, intervenite în declaraţiile individuale de asigurare sau în contractele de asigurare socială, instituţia de evidenţă procedează la efectuarea eventualelor regularizări către fondurile de pensii, fără a depăşi termenul maxim de 6 luni de la data constatării acestor situaţii.

● Lunar, în perioada 16-18 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale de asigurare, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legate de întocmirea, actualizarea şi păstrarea evidenţei privind contribuţiile la fondurile de pensii, pe fiecare participant, instituţia de evidenţă actualizează TEC.

● Lunar, până cel târziu în data de 18 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale de asigurare, pe baza sumelor înscrise în TEC, instituţia de evidenţă întocmeşte listele nominale de viramente, distinct pentru fiecare fond de pensii.

*

Cadru legal de nivel superior

- Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

*

Alte Norme date de CSSPP în aplicarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

Tot de dată recentă, CSSPP a mai modificat Norma nr. 22/2009 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare. Noul act cadru de aderare la Pilonul II a fost completat cu informaţii privind denumirea casei de pensii la care este înregistrat viitorul participant ca persoană asigurată în sistemul public de pensii.

Odată cu intrarea în vigoare a normei, cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale vor putea semna noile acte de aderare, prima etapă în vederea dobândirii calităţii de participant în sistemul fondurilor de pensii administrate privat. Ulterior, aceste acte vor trebui validate de către instituţiile de evidenţă, respectiv casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu