10 Decembrie, 2019

Codul fiscal va fi modificat de Guvern. Ce aspecte vizează proiectul de ordonanţă?

Un recent proiect de ordonanţă promovat de Ministerul Finanţelor Publice prevede modificări şi completări la Codul fiscal. Proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul ministerului la data de 20 ianuarie a.c..

Potrivit notei de fundamentare a MFP, promovarea acestui act normativ este determinată de:

• necesitatea îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin României în calitate de stat membru privind adoptarea actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor art. 5 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte locul de prestare a serviciilor în vederea implementării cu succes din punct de vedere procedural şi administrativ a regimului TVA pentru serviciile furnizate pe cale electronică, serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de radiodifuziune şi televiziune. Transpunerea acestor prevederi presupune şi implementarea unei scheme speciale de simplificare. Această schemă de simplificare implică dezvoltarea unui sistem informatic de către statele membre pentru a permite persoanelor impozabile care prestează astfel de servicii către persoane neimpozabile să îşi îndeplinească obligaţiile privind TVA. Conform planului de implementare la nivelul Uniunii Europene, elaborat de către Comisia Europeană, statele membre trebuie să finalizeze dezvoltarea aplicaţiei informatice cel mai târziu în primul trimestru al anului 2014. Pentru elaborarea legislaţiei secundare şi dezvoltarea aplicaţiei informatice este necesară transpunerea respectivelor prevederi comunitare în legislaţia naţională primară cel târziu până la 1 ianuarie 2014;

• având în vedere necesitatea îmbunătăţirii şi adaptării reglementărilor fiscale privind domeniul jocurilor de noroc la dinamica si specificul acestui sector, precum şi implicaţiile fiscale pe care acesta le generează asupra colectării veniturilor bugetului general consolidat;

• necesitatea emiterii unor precizări de ordin tehnic în ceea ce priveşte produsele supuse accizelor nearmonizate pentru o serie de produse de lux;

• necesitatea efectuării unor corelări tehnice;

• obligaţia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de a comunica autorităţii competente a oricărui stat membru, prin procedura schimbului automat, informaţii cu privire la veniturile din muncă, remuneraţiile plătite administratorilor şi altor persoane asimilate acestora, produsele de asigurări de viaţă, pensiile, veniturile din bunuri imobile realizate de persoanele nerezidente, precum şi bunurile imobile deţinute de aceste persoane, pentru perioadele de impozitare care încep după data de 1 ianuarie 2014, conform Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CE, transpusă în Codul de procedură fiscală la Titlul VII1;

• intrarea în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie 2014, a obligaţiei contribuabililor persoane juridice de certificare a declaraţiilor fiscale anuale cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea, precum şi de scopul îndeplinirii obiectivului de eficientizare a activităţilor de administrare a creanţelor fiscale prin abordarea unui alt concept în ceea ce priveşte certificarea declaraţiilor fiscale de către un consultant fiscal activ;

• sprijinirea mediului de afaceri prin efectuarea compensării fără a mai fi condiţionată de o cerere de restituire pentru creanţele contribuabililor, cu efect în evitarea perceperii de accesorii pentru obligaţiile datorate de aceştia până la data depunerii cererii de restituire;

• Avizul motivat al Comisiei Europene transmis României, cu privire la practica administrativă în urma căreia un procent semnificativ de deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare nu sunt soluţionate într-un termen rezonabil, şi în scopul asigurării unei fluidizări a rambursărilor de taxă pe valoarea adăugată către contribuabili şi în acelaşi timp asigurarea unui nivel de siguranţă rezonabil şi proporţional faţă de nivelul sumelor rambursate;

• punerea de acord cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) referitoare la acordarea de dobânzi contribuabililor în cazul creanţelor rezultate din anularea unui act administrativ fiscal;

• actualizării regulilor de competenţă pentru soluţionarea contestaţiilor urmare reorganizării Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

• solicitarea Comisiei Europene în urma căreia autorităţile române s-au angajat să asigure conformitatea prevederilor referitoare la desfăşurarea pe teritoriul României a profesiei de consultant fiscal de către consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în alt stat membru al Uniunii Europene cu prevederile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne şi Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, precum şi asumarea, de către autorităţile române, ca termen de modificare a actului normativ care reglementează exercitarea profesiei de consultant fiscal, cel mai târziu data de 31 decembrie 2013;

• evitarea declanşării de către Uniunea Europeană a acţiunilor de constatare a încălcării de către România a obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene;

• necesitatea instituirii unor măsuri fiscale în domeniul jocurilor de noroc pentru asigurarea surselor de finanţare a dezvoltării economice precum şi actualizarea valorii taxei de autorizare percepută organizatorilor de jocuri de noroc.

• necesitatea continuării privatizării CFR MARFĂ, în conformitatae cu strategia de privatizare a acestei societăţii aprobată prin H.G nr. 46/2013.

În materiale următoare vom reveni cu detalii, pe temele susceptibile de modificări.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

Foto: Sxc.hu

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu