16 August, 2017

Clauzele abuzive în contractele de adeziune

Materia este cuprinsă în Legea nr. 193/2000 privind, în titulatura originală, clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

Prin modificările aduse de Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, actul normativ la care ne referim a fost republicat în Monitorul oficial nr.  543/2012, fiind modificat însăşi titlul legii care se referă la clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori.

Legea nr. 76/2012, de modificare, va intra în vigoare de la 1 septembrie a.c., iar prin dispoziţiile finale din legea republicată se dispune că aceasta intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Contractele de acest gen trebuie să cuprindă, potrivit actului normativ, clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate, iar în caz de dubiu asupra interpretării unor clauze, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.

Prevederile din lege se aplică şi bonurilor de comandă sau bonurilor de livrare, biletelor, tichetelor şi altora asemenea care conţin stipulări sau referiri la condiţii generale prestabilite.

Pe de altă parte, nu intră sub incidenţa acestei legi clauzele contractuale prevăzute în temeiul altor acte normative în vigoare.

O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv.

Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de profesionist. Dacă un profesionist pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.

Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerinţele de preţ şi de plată, pe de o parte, nici cu produsele şi serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil.

În cazul contractelor standard preformulate, profesionistul are obligaţia să remită, la cerere, oricărei persoane interesate un exemplar din contractul pe care îl propune.

Clauzele abuzive cuprinse în contract şi constatate fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă după eliminarea acestora mai poate continua.

În măsura în care contractul nu îşi mai poate produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este îndreptăţit să ceară rezilierea contractului, putând solicita, după caz, şi daune-interese.

Controlul respectării dispoziţiilor prezentei legi se face de reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de specialişti autorizaţi ai altor organe ale administraţiei publice, potrivit competenţelor. Organele de control abilitate încheie procese-verbale prin care se consemnează faptele constatate cu ocazia verificărilor făcute, precum şi articolele din lege încălcate de profesionist.

Reglementări modificate

Formularea anterioară a textului de lege era lapidară, stabilind că procesul-verbal se transmite, după caz, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârşit fapta sau în a cărei rază teritorială contravenientul îşi are domiciliul sau, după caz, sediul.

Se mai preciza că instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, aplică sancţiunea contravenţională, sub sancţiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, în măsura în care contractul rămâne în fiinţă, sau desfiinţarea acelui contract, cu daune-interese, după caz. În caz contrar, instanţa urma să anuleze procesul-verbal întocmit.

Prin modificările aduse de Legea nr. 76/2012, procedura ulterioară va fi în sensul că organele de control vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, după caz, sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia să modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive. La cererea de chemare în judecată se anexează şi procesul-verbal de constatare.

Asociaţiile pentru protecţia consumatorului îl pot chema în judecată pe profesionistul care utilizează contracte de adeziune care conţin clauze abuzive, la tribunal, pentru ca acesta să dispună încetarea folosirii acestora, precum şi modificarea contractelor aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.

Dincolo de procedura de mai sus, consumatorul căruia i se opune un contract de adeziune ce conţine clauze abuzive are dreptul de a invoca nulitatea clauzei pe cale de acţiune ori pe cale de excepţie, în condiţiile legii.

În ce priveşte atribuţiile instanţei, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, tribunalul îl obligă pe profesionist să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale, aplicându-i şi amenda contravenţională.

Invers, dacă instanţa constată că nu sunt clauze abuzive în contract, va anula procesul-verbal întocmit.

Hotărârea tribunalului este supusă numai apelului.

Reamintim o prevedere din lege, rămasă nemodificată, dar de interes în condiţiile internaţionalizării raporturilor comerciale:  în cazul în care părţile contractante aleg ca lege aplicabilă contractului legea unui stat care nu face parte din Uniunea Europeană, iar contractul are o strânsă legătură cu teritoriul României sau cu al altor state membre ale Uniunii Europene şi în cazul în care prezenta lege are prevederi mai favorabile pentru consumator, se vor aplica acestea din urmă.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu