20 Februarie, 2018

Cine autorizează înfiinţarea antrepozitului fiscal

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 245/2012, publicat în Monitorul oficial nr.128 din 22 februarie a.c., reglementează instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.

În materie de autorizare ca antrepozit fiscal, ca regulă generală se aplică prevederile art.20622 alin.(1) Cod fiscal, care spune că un antrepozit fiscal poate funcţiona numai pe baza autorizaţiei valabile, emisă de autoritatea competentă prin Comisia instituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.

Două alineate noi la acest articol, (11) şi (12), introduse prin O.G. nr.30/2011, începând cu 1 ianuarie 2012, constituie temeiul prezentului ordin MFP. Astfel, cele două alineate prevăd că, prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorizarea de către Ministerul Finanţelor Publice a antrepozitelor fiscale pentru producţia exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili, alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii stabiliţi conform reglementărilor în vigoare, precum şi micile distilerii, prevăzute la art. 20614 alin. (4), se poate face şi prin comisii constituite la nivelul structurilor teritoriale ale ANAF. Competenţele, componenţa, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale comisiilor teritoriale vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu avizul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Ca atare, prin recentul ordin MFP se instituie comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, se stabileşte componenţa comisiilor şi se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a reswpectivelor comisii.

Din regulament reţinem că activitatea curentă a comisiilor teritoriale se realizează prin intermediul birourilor/compartimentelor cu atribuţii de autorizare din cadrul direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale/a municipiului Bucureşti, denumite în continuare birouri/compartimente de specialitate. Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului MFP, birourile/compartimentele de specialitate au drept de utilizare a sistemului pentru schimbul de date privind accizele (SEED). Deciziile comisiilor teritoriale sunt obligatorii pentru toţi contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor prezentului regulament – persoane juridice, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale.

Să mai amintim, că persoanele care intenţionează să fie autorizate ca antrepozitari pentru producţie sau pentru depozitare de produse accizabile trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, precizate în Normele de aplicare a Codului fiscal, din care menţionăm:

- să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă a clădirilor şi a terenurilor;

- să prezinte dovada constituirii capitalului social subscris şi vărsat minim stabilit pe categorii de produse accizabile. În cazul antrepozitarilor autorizaţi care produc mai multe categorii de produse accizabile, obligaţia acestora este de a constitui capitalul social minim corespunzător acelei categorii de produse accizabile pentru care este prevăzut cuantumul cel mai mare;

- să depună o declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă calculul, pentru fiecare tip de produs accizabil ce urmează a fi realizat, cu media ponderată a nivelurilor accizelor materiilor prime achiziţionate şi utilizate;

- să deţină în proprietate sau să deţină contracte de leasing financiar pentru instalaţiile şi echipamentele care contribuie direct la producţia de produse accizabile pentru care urmează să fie autorizat.

În cazul producţiei de alcool şi băuturi alcoolice, antrepozitarul autorizat propus trebuie să depună, pe lângă documentaţia întocmită, şi lista cu semifabricatele şi produsele finite înscrise în nomenclatorul de fabricaţie ce urmează a se realiza în antrepozitul fiscal. Antrepozitarii propuşi pentru această categorie pot desfăşura activitate în regim de probe tehnologice, sub controlul autorităţii vamale teritoriale, pe o perioadă de maximum 60 de zile de la data obţinerii aprobării scrise.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu