Întrebare. În luna iulie 2018,  una dintre chitanţele unui chitanţier a fost emisă greşit. Ce se poate face în această situaţie? Cum pot să remediez problema, din punct de vedere legal? Îndreptarea situaţiei are repercursiuni de ordin financiar (amendă)? Mulţumesc. 

Răspuns. 

1. Temeiul legal.  Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  menţionează că orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate.  Disciplina documentelor contabile este stabilită prin Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile.

Chitanța și chitanța pentru operațiuni în valută sunt documente justificative de înregistrare în registrul de casă/registrul de casă în valută și în contabilitate a încasărilor și plăților efectuate în numerar (lei/valută), precum și a depunerilor de sume la casieria entității. În condițiile în care sumele înscrise în chitanță sunt aferente livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii scutite fără drept de deducere conform prevederilor din Codul fiscal, formularul de chitanță este documentul justificativ care stă la baza înregistrării veniturilor în contabilitate. În condițiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile legale, documentul în baza căruia se înregistrează în contabilitate veniturile aferente încasărilor zilnice este Raportul fiscal de închidere zilnică, respectiv Registrul special întocmit în condițiile defectării aparatelor de marcat electronice fiscale. Se întocmește pentru fiecare sumă încasată, de către casierul entității și se semnează de acesta pentru primirea sumei.

2. Disciplina corecturilor pe documentele contabile. Ca regulă generală, disciplina de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile prevede că înscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pix cu pastă sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz. În documentele financiar-contabile nu sunt admise ștersături, modificări sau alte asemenea procedee, și nici lăsarea de spații libere între operațiunile înscrise în acestea sau file lipsă. Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greșite, concomitent înscriindu-se alături textul sau cifra corectă. Corectarea se face în toate exemplarele documentului și se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit/corectat documentul, menționându-se și data efectuării corecturii.

3. Corecturile nu sunt admise în totalitatea documentelor contabile. Chitanţa este un document prin care se face dovada plății. Disciplina de întocmire și utilizare a documentelor contabile impune interdicţia corecturilor pe documentele care implică numerar. Aşadar, în cazul documentelor financiar-contabile la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora se primește, se eliberează sau se justifică numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevăd asemenea restricții, documentul întocmit greșit se anulează și se păstrează sau rămâne în carnetul respectiv. Deci, pe chitanţe nu se admit corecturi.

4. Asumarea răspunderii. Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz. Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale.

5. Repercursiuni sancţionatorii. În mod proporțional cu volumul, natura, amploarea și complexitatea activităților entităţii în cauză, nerespectarea reglementărilor privind întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse se sancționează cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se realizează de către persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și control financiar, precum și de personalul altor direcții din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Amenzile contravenționale se suportă de persoanele vinovate.

Temei legal:

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
  • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

Ai nevoie de Legea contabilității nr. 82/1991? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI! 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here