20 August, 2017

Cheltuiala cu marfa expirată reprezintă cheltuială nedeductibilă?

Cheltuielile pentru protecţia mediului reflectă fluxurile de finanţare a mediului şi includ plăţile pentru activităţile economice care au ca scop producerea de servicii specifice pentru prevenirea, reducerea sau combaterea pagubelor aduse mediului.

Acestea sunt grupate în: investiţii şi cheltuieli curente care la rândul lor includ cheltuielile curente interne (salariile şi contribuţiile sociale, consumurile de materii prime, combustibili, energie, apă şi alte materiale auxiliare, cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare, instruire, informare, administrare de mediu) şi cheltuielile curente externe (cheltuieli pentru servicii de protecţia mediului cumpărate de la terţi şi pentru taxe cu titlu de mediu plătite).

Producătorii specializaţi sunt unităţile care execută activităţi de protecţia mediului ca activitate principală, şi care se regăsesc în CAEN Rev. 2, la diviziunile: 36; 37; 38; 39; şi clasa CAEN Rev 2 4677.

Domeniile de mediu se referă la activităţile specifice pentru protecţia mediului, respectiv: protecţia aerului, protecţia apei, managementul deşeurilor, protecţia solului şi a apelor subterane, protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii, combaterea zgomotului şi a vibraţiilor, alte domenii (cercetare-dezvoltare în domeniul mediului, administrarea generală a mediului, instruire, etc.).

În conformitate cu principiul “poluatorul plăteşte”, costurile operaţiunilor de gestionare a deşeurilor se suportă de către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori anterior al deşeurilor.

Din punct de vedere contabil, cheltuielile cu medicamentele expirate pot fi considerate cheltuieli de protecţie a mediului, dacă li se schimbă destinaţia bunurilor, printr-o procedură, scrisă şi aprobată de conducerea societăţii, luând în considerare următoarele:

- Pe de o parte, pierderile cauzate de casarea medicamentelor cu termenul de garanţie expirat, sunt cheltuieli neproductive.

- Pe de altă parte, plăţile pentru evacuarea substanţelor poluante în mediul înconjurător sunt încadrate drept consumuri indirecte de producţie. Conform contabilităţii de angajamente, consumurile indirecte de producţie sunt cuprinse în costurile de vânzare.

Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale sunt reglementate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.

Din punct de vedere fiscal, dispoziţiile art. 21, alin.(1) şi alin. (4), lit. c) şi j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările, ulterioare precizează următoarele:

“(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.”

“(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor titlului VI. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi stocurile si mijloacele fixe amortizabile, distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră, în condiţiile stabilite prin norme;”

Din coroborarea textelor de lege invocate anterior, se reţine că la calculul profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cele efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.

Dintre cheltuielile nedeductibile specificate în mod expres de legea fiscală se numără şi cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum şi TVA aferentă, dacă aceasta este datorată .

Reţineţi!
Dacă se au în vedere dispoziţiile art. 21, alin. 4), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările, se reţine că sunt considerate cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil acele cheltuieli care privesc marfa degradată, neimputabilă, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum şi TVA aferentă.

În concluzie, analizând aceste prevederi legale rezultă că cheltuiala cu marfa expirată reprezintă cheltuială nedeductibilă numai dacă este neimputabilă şi pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu