18 Septembrie, 2019

Cererea de înregistrare în scop de TVA

În urma recentului Ordin al preşedintelului ANAF, vă prezentăm o sinteză privind procedura de înregistrare a cererii înainte de realizarea de operaţiuni taxabile, în funcţie de plafonul de scutire în regim special pentru întreprinderile mici.

Din reglementarea dată prin OPANAF nr. 17/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 16/2015, din 9 ianuarie, prezentăm o primă situaţie, cea care priveşte persoanele impozabile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

În această situaţie se află persoana impozabilă care trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri:

  • dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;
  • dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1), dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Plafonul de scutire în regim special avut în vedere este de 65.000 euro, în echivalent în lei (la cursul de schimb BNR la data aderării), respectiv 220.000 lei pentru cifra de afaceri anuală, declarată sau realizată. Scutirea se aplică pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite.

Depunerea formularului 098

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, din categoriile de mai sus, trebuie, în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA (Formular 098), conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui ANAF.

Este competent organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.

Condiţii privind înregistrarea

Ordinul preşedintelului ANAF stabileşte criterii în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile din categoriile de care ne ocupăm în acest material.

Un prim criteriu este cel ca persoana impozabilă să nu desfăşoare activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora. Siutaţia are reglementarea legală prin art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru evaluarea acestui criteriu, persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

Cel de al doilea criteriu prevede ca niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA să nu aibă înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele care atrag răspunderea solidară cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz (reglementarea legală se regăseşte în art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Acest criteriu se referă la:

  • administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990;
  • asociaţii societăţii comerciale, indiferent de ponderea pe care o deţin în capitalul social al acesteia, şi la administratori, în cazul altor societăţi comerciale decât cele menţionate.

Cel de al treilea criteriu îl reprezintă evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. În acest scop, persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere (Formular 088), conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui ANAF.

Verificarea şi soluţionarea cererii

În urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă returnează organului fiscal competent solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia, însoţite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA. Referatul care cuprinde propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA va conţine şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza propunerii de respingere.

În baza referatului, organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

Soluţionarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

ATENŢIE! Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite DUPĂ data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, şi anume în termen de o zi lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, dacă solicitarea este respinsă, dacă persoana impozabilă îndeplineşte sau dacă nu îndeplineşte criteriile de evaluare.

Termene mai mari, care pot ajunge la 30 de zile, sunt stabilite în funcţie de situaţii cu neclarităţi, documentaţie incompletă, astfel cum sunt prevăzute în ordinul ANAF.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu