21 Februarie, 2018

Ce trebuie să ştiţi despre contractul de fideiusiune la lucrările de anvelopare termică pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor

Reglementările de bază, date prin Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, au fost concretizate prin recentul Ordin nr. 1428/2013, publicat în Monitorul oficial nr. 42/2014.

În afara contractului de fideiusiune, ordinul reglementează şi alte aspecte practice: Convenţia privind implementarea măsurilor de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, Contractul de garantare, şi modelul înscrisului denumit “Titlu de creanţă”.

În vederea încheierii convenţiilor de fideiusiune, Ministerul Finanţelor Publice mandatează direcţiile generale regionale ale finanţelor publice să semneze aceste convenţii în numele Ministerului Finanţelor Publice.

Prin Contractul de garantare (care se încheie între FNGCIMM, finanţator asociaţia de proprietari sau proprietarul imobilului locuinţă unifamilială), convenţia de fideiusiune este definită drept convenţia prin care proprietarul/coproprietarul unei locuinţe dintr-o clădire tip bloc de locuinţe/locuinţă unifamilială se obligă faţă de Ministerul Finanţelor Publice să plătească el însuşi obligaţia pe care asociaţia de proprietari/coproprietarul nu o îndeplineşte la scadenţă, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţine din proprietatea comună, respectiv pentru valoarea parţială/totală de executare a garanţiei în cazul coproprietarilor clădirilor tip locuinţă unifamilială.

În situaţia lucrărilor la blocuri, titlularul unui contract de proprietate asupra unui apartament din condominiu se angajează, ca fideiusor, prin convenţia de fideiusiune, faţă de MFP, să garanteze executarea obligaţiei principale, respectiv obligaţia de a înapoia sumele rezultate din executarea garanţiei acordate de FNGCIMM, în numele şi în contul statului, asumată prin contractul de garantare, în limita cotei-părţi deţinute din proprietatea comună.

Fideiusorul apare ca beneficiarul contractului de împrumut, anexat la convenţia de fideiusiune, în limita cotei-părţi deţinute din proprietatea comună.

Prin convenţie se precizează că fideiusorul este proprietarul apartamentului ce face parte din clădirea tip bloc de locuinţe ce urmează a fi reabilitată structural-arhitectural, deţinând o cotă-parte de din proprietatea comună, astfel cum rezultă din actul de proprietate şi extrasul de carte funciară, în cazul în care proprietatea este intabulată. În situaţia în care proprietatea nu este intabulată, actul de proprietate va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că acesta este proprietarul/coproprietarul imobilului şi proprietatea este/nu este grevată de sarcini la momentul declarării.

Fideiusorul garantează personal (cu patrimoniul propriu), prin convenţia de fideiusiune, îndeplinirea completă şi reglementară a tuturor obligaţiilor de plată, cu respectarea condiţiilor de plată convenite, pe care debitorul principal şi le-a asumat prin contractul de garantare.

Fideiusorul garantează îndeplinirea obligaţiilor sus-menţionate cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare.

Fideiusorul declară că este de acord cu prevederile prezentei convenţii de fideiusiune, fiind în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la obligaţiile care îi revin debitorului principal în temeiul contractului de garantare şi pentru a căror executare garantează personal.

Conţinutul convenţiei de fideiusiune

Creditorul obligaţiei principale are dreptul, în caz de neexecutare a obligaţiei principale, să îl urmărească direct pe fideiusor pentru executarea creanţei.

Fideiusorul renunţă la beneficiul de discuţiune, astfel încât creditorul poate să urmărească direct bunurile fideiusorului. El are dreptul de a invoca beneficiul de diviziune, facultate în baza căreia, în ipoteza în care executarea obligaţiei principale este garantată şi de alţi fideiusori, creditorul nu poate să îl urmărească pe fideiusor decât pentru partea corespunzătoare garantată din datorie.

De asemenea, fideiusorul are dreptul să se întoarcă împotriva debitorului principal pentru plata sumelor avansate în vederea stingerii obligaţiei principale, pentru cheltuielile efectuate după notificarea debitorului şi pentru dobânzile la sumele plătite creditorului.

În ce priveşte răspunderea contractuală, în cazul în care fideiusorul nu îşi execută obligaţia asumată, datorează accesorii potrivit legii. Calculul accesoriilor este făcut de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Forţa majoră îl exonerează pe fideiusor de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de fideiusiune.

Notarea convenţiei de fideiusiune în cartea funciară

În cazul în care dreptul de proprietate asupra apartamentului este înscris în cartea funciară, în Convenţie se introduce clauza potrivit căreia respectiva convenţie urmează a fi notată în partea a III-a a cărţii funciare în care este înscris dreptul de proprietate asupra apartamentului cu numărul cadastral aferent.

Convenţia de fideiusiune constituie titlu executoriu şi are valoare de înscris autentic.

——(P)——

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S


comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu