19 August, 2017

Ce trebuie să ştim despre situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici aferente anului 2011

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 19 ianuarie 2012, a fost publicat Ordinul MFP nr. 52/2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

1. Persoanele care au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale

- Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice;

- Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial;

- Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;

- Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil;

Aceste persoane au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau lichidării acestora, în condiţiile legii.

Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu întocmesc situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

2. Perioada pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale

Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni.

3. Domeniul de aplicabilitate

Ordinul MFP nr. 52/2012  se aplică de către:

- entităţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- entităţile care aplică Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin OMFP nr. 2239/2011.

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie având în vedere pe lângă reglementările aplicabile acestora.

4. Prevederi pentru entităţile care au beneficiat în anul 2011 de sume de la bugetul de stat ori de la bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor

Regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale care au beneficiat în anul 2011 de sume de la bugetul de stat ori de la bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor îşi majorează patrimoniul sau capitalul social, după caz, cu valoarea acestora, în condiţiile legii.

Se exceptează sumele acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor aferente domeniului public, precum şi sumele acordate pentru finanţarea investiţiilor care au scheme de ajutor de stat aprobate conform prevederilor legale.

5. Completarea situaţiilor financiare încheiate la 31 decembrie

Cerinţe privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie sunt prevăzute punctual în Ordinul MFP nr. 52/2012, în funcţie de reglementarea contabilă aplicabilă, şi numai utilizând planul de conturi din reglementarea respectivă.

6. Depunerea

Consiliul de administraţie, respectiv directoratul este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, după caz.

Depunerea situaţiilor financiare anuale şi a documentelor cerute de lege, în format hârtie şi în format electronic, se efectuează la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor H.G. nr. 627/1995. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile H.G. nr. 1085/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Formatul electronic se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.

Conform legiuitorului: “Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier .xml şi un fişier cu extensia .zip. Fişierul cu extensia .zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul .zip.”

7. Termenul de depunere

- Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a raportărilor anuale la 31 decembrie, se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului calendaristic.

- Raportarea anuală întocmită de persoanele juridice aflate în lichidare, pe perioada lichidării se depune, în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

- Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie nu întocmesc raportări anuale la 31 decembrie, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii.

Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a declaraţiilor entităţilor care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea anului calendaristic.

8. Sancţiuni

Nedepunerea situaţiilor financiare anuale constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, nerespectarea reglementărilor contabile cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale constituie contravenţie şi se pedepseşte astfel:

-  cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;

-  cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

Baza legală

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu