24 Iulie, 2019

Ce trebuie să ştim despre închirierea locuinţelor? (II)

Punctajul pe care îl propunem are în vedere reglementări generale din Codul civil, precum şi precizări în legătură cu prevederile în materie, din Legea locuinţei nr. 114/1996, care au fost abrogate.

» Citiţi mai întâi prima parte a acestui articol: “Ce trebuie să ştim despre închirierea locuinţelor? (Partea I)”.

Codul civil

Alte persoane care locuiesc împreună cu chiriaşul. Reţinem aceste precizări, inclusiv legat de obligaţia respectării evacuării silite, aşa cum am arătat mai sus. În lipsa unei interdicţii stipulate în acest sens, şi alte persoane pot locui împreună cu chiriaşul, caz în care vor fi ţinute solidar cu acesta, pe durata folosinţei exercitate, pentru oricare dintre obligaţiile izvorâte din contract. Încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere, precum şi hotărârea judecătorească de evacuare a chiriaşului sunt de drept opozabile şi se execută împotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fără titlu, împreună cu chiriaşul.

Subînchirierea şi cesiunea contractului de
închiriere. Chiriaşul poate ceda contractul de închiriere a locuinţei sau subînchiria locuinţa numai cu acordul scris al locatorului, caz în care, în lipsa unei stipulaţii contrare, cesionarul, respectiv sublocatarul răspunde solidar cu chiriaşul pentru obligaţiile asumate faţă de locator prin contractul de închiriere.

Decesul chiriaşului
. Contractul de închiriere a locuinţei încetează în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului chiriaşului. Descendenţii şi ascendenţii chiriaşului au dreptul, în termenul de 30 de zile de mai sus, să opteze pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia, dacă sunt menţionaţi în contract şi dacă au locuit împreună cu chiriaşul. Dispoziţiile art. 323 alin. (3) sunt aplicabile în privinţa soţului supravieţuitor.

CC2Sursa foto: Lege5 Online

Descendenţii şi ascendenţii chiriaşului, care au cerut continuarea contractului, desemnează de comun acord persoana sau persoanele care semnează contractul de închiriere în locul chiriaşului decedat. În cazul în care aceştia nu ajung la un acord în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului chiriaşului, desemnarea se face de către locator.

Subînchirierea consimţită de chiriaş încetează la expirarea termenului de 30 de zile de la data înregistrării decesului chiriaşului, dacă locaţiunea nu continuă contractul de închiriere până la expirarea duratei acestuia. În acest ultim caz, semnează contractul de subînchiriere în locul chiriaşului decedat persoana desemnată în acest scop.

Drepturile soţilor asupra locuinţei închiriate
. Potrivit art. 323 Cod civil, în cazul în care locuinţa este deţinută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare soţ are un drept locativ propriu, chiar dacă numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este încheiat înainte de căsătorie.

În caz de deces al unuia dintre soţi, soţul supravieţuitor continuă exercitarea dreptului său locativ, dacă nu renunţă în mod expres la acesta, în termenul de 30 de zile de la decesul soţului chiriaş.

Atribuirea beneficiului contractului de
închiriere. La desfacerea căsătoriei, dacă nu este posibilă folosirea locuinţei de către ambii soţi şi aceştia nu se înţeleg, beneficiul contractului de închiriere poate fi atribuit unuia dintre soţi, ţinând seama, în ordine, de interesul superior al copiilor minori, de culpa în desfacerea căsătoriei şi de posibilităţile locative proprii ale foştilor soţi.

Soţul căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere este dator să plătească celuilalt soţ o indemnizaţie pentru acoperirea cheltuielilor de instalare într-o altă locuinţă, cu excepţia cazului în care divorţul a fost pronunţat din culpa exclusivă a acestuia din urmă. Dacă există bunuri comune, indemnizaţia se poate imputa, la partaj, asupra cotei cuvenite soţului căruia i s-a atribuit beneficiul contractului de închiriere.

Atribuirea beneficiului contractului de închiriere se face cu citarea locatorului şi produce efecte faţă de acesta de la data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă.

Prevederile de mai sus, din Codul civil, privind atribuirea beneficiului contractului de închiriere se aplică în mod similar şi în cazul în care bunul este proprietatea comună a celor doi soţi, atribuirea beneficiului locuinţei conjugale producând efecte până la data rămânerii definitive a hotărârii de partaj.

Legea locuinţei nr. 114/1996

Prin dispoziţiile Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, a fost abrogat Capitolul 3 din această lege, care se referea direct la închirierea locuinţelor, începând cu 1 octombrie 2011. Drept urmare, Legea locuinţei nu mai conţine prevederi referitoare la chiriaşi decât în situaţia atribuirii locuinţelor sociale, de serviciu, de protocol şi a celor de necesitate.

Reţinem însă o dispoziţie generală, prevăzută de art. 37 din această lege, potrivit căreia chiriaşii clădirilor cu mai multe locuinţe se pot asocia, potrivit legii, în scopul reprezentării intereselor lor în raporturile cu proprietarii, precum şi cu alte persoane juridice sau persoane fizice.

În acelaşi scop, în cazul neconstituirii asociaţiei, chiriaşii pot mandata un reprezentant.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Steven
    martie 25 2015

    Buna ziua, am luat in chirie o garsoniera. Si locatorul, fara stirea mea, a intrat in imobil si au disparut lucrurile din imobilul mentionat anterior. Cum sa poate proceda, exista o lege pentru o asemenea situatie?

Scrie un comentariu