23 Iulie, 2019

Ce trebuie să ştim despre evidenţa contabilă a datoriilor vamale

Cuantumul drepturilor de import sau export care rezultă dintr-o datorie vamală (denumit în continuare cuantumul drepturilor) se calculează de către autoritatea vamală în momentul în care se află în posesia datelor necesare şi este înregistrat de aceasta în evidenţele contabile sau pe alt suport echivalent.

Vedeţi mai jos ce situaţii practice sunt reglementate în materie prin Codul Vamal, publicat în Monitorul Oficial nr. 350/2006, în urma aprobării prin Legea nr. 86/2006.

Înregistrarea drepturilor vamale

SITUAŢIA 1. Când ia naştere o datorie vamală în urma acceptării declaraţiei pentru mărfuri pentru un alt regim vamal decât admiterea temporară cu exonerare parţială de drepturi de import sau a oricărui alt act cu acelaşi efect juridic ca această acceptare, cuantumul corespunzător acestei datorii vamale este înregistrat în evidenţa contabilă a biroului vamal de îndată ce a fost calculat şi cel mai târziu în ziua următoare celei în care mărfurilor li s-a acordat liberul de vamă.

Regimul garanţiei vamale. Cu toate acestea, dacă a fost constituită o garanţie, totalul cuantumului drepturilor aferente mărfurilor cărora li s-a acordat liberul de vamă şi care au fost declarate de aceeaşi persoană într-o perioadă stabilită de autoritatea vamală, care nu poate depăşi 31 de zile, poate fi înregistrat o singură dată în evidenţa contabilă, la sfârşitul perioadei respective. O astfel de înregistrare în evidenţa contabilă se face în termen de cinci zile de la expirarea perioadei respective.

Garanţia se poate constitui prin:

- depozit bănesc în lei, prin depunerea unei sume în numerar sau a unor instrumente de decontare recunoscute ca mijloace de plată de către trezoreria statului;

- garant care se angajează în scris să plătească în solidar cu debitorul suma garantată a datoriei vamale care devine exigibilă. Garantul trebuie să fie o terţă persoană stabilită în România şi acceptată de autoritatea vamală, în sensul că acesta conferă siguranţa achitării datoriei vamale în termenul prevăzut.

Persoana obligată să constituie garanţia are dreptul de a alege între modalităţile de constituire — printr-un depozit sau printr-un garant. Cu toate acestea, autoritatea vamală poate să nu accepte modalitatea de constituire a garanţiei propuse când aceasta este incompatibilă cu buna funcţionare a regimului vamal respectiv. Autoritatea vamală poate solicita ca garanţia aleasă să fie menţinută pentru o anumită perioadă de timp.

SITUAŢIA 2. Când liberul de vamă se acordă cu condiţia îndeplinirii prevederilor legale care reglementează fie stabilirea cuantumului drepturilor, fie modul de încasare a acestora, înscrierea în evidenţa contabilă se face în cel mult două zile de la data la care a fost stabilit sau fixat cuantumul ori obligaţia de a plăti drepturile rezultate din această datorie. Dacă datoria vamală este legată de o taxă antidumping sau compensatorie provizorie, această taxă se înscrie în evidenţa contabilă în cel mult două luni de la instituirea acelei taxe.

SITUAŢIA 3. Când se naşte o datorie vamală în alte condiţii decât cele menţionate la situaţia 1, cuantumul corespunzător al drepturilor este înscris în evidenţa contabilă în cel mult două zile de la data la care autoritatea vamală poate calcula cuantumul drepturilor şi stabili debitorul acestora.

Prelungirea termenelor. Termenele pentru înscrierea în evidenţa contabilă arătate pot fi prelungite când circumstanţe speciale împiedică autoritatea vamală să le respecte. Prelungirea termenului nu poate depăşi 14 zile.

ATENŢIE! Termenele nu se aplică în situaţii de caz fortuit sau de forţă majoră.

Reînscrierea în evidenţele contabile a datoriei vamale. În cazul în care cuantumul datoriei vamale nu a fost înscris în evidenţa contabilă în una dintre situaţiile de mai sus sau a fost înscris la un nivel inferior sumei datorate legal, cuantumul drepturilor ce urmează a fi recuperate se înscrie în evidenţa contabilă în cel mult două zile de la data la care autoritatea vamală a luat cunoştinţă de această situaţie şi poate calcula suma datorată legal şi stabili debitorul. Această operaţiune reprezintă înscriere ulterioară în evidenţa contabilă. Acel termen poate fi prelungit cel mult 14 zile.

Cazuri speciale. Cu excepţia situaţiilor anterioare, înscrierea ulterioară în evidenţa contabilă NU este posibilă dacă:

- decizia iniţială de a nu înscrie drepturile în evidenţa contabilă sau de a le înscrie la o sumă mai mică decât cea legal datorată a fost luată pe baza dispoziţiilor generale invalidate la o dată ulterioară de o hotărâre judecătorească;

- cuantumul drepturilor legal datorate nu a fost înscris în evidenţa contabilă ca urmare a unei erori din partea autorităţii vamale care nu ar fi putut fi detectată în condiţii rezonabile de către persoana obligată să plătească, aceasta la rândul său acţionând cu bună-credinţă şi respectând toate dispoziţiile prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la declaraţia vamală;

- prin regulamentul vamal se poate stabili că autoritatea vamală nu procedează la înscrierea ulterioară în evidenţa contabilă a cuantumului drepturilor aflat sub un anumit plafon.

Comunicarea către debitor

După înscrierea în evidenţa contabilă, cuantumul drepturilor se comunică debitorului potrivit normelor legale. Şi aici Codul vamal distinge unele situaţii posibile, astfel:

- când cuantumul drepturilor datorate a fost înscris cu titlu orientativ în declaraţia vamală, autoritatea vamală poate stabili faptul că acesta nu se comunică debitorului, decât în situaţia în care cuantumul nu corespunde cu cel stabilit de autoritatea vamală. Fără a se înlătura aplicarea prevederilor referitoare la constituirea garanţiei, dacă se face uz de posibilitatea înscrierii cuantumului cu titlu orientativ, acordarea liberului de vamă pentru mărfuri de către autoritatea vamală echivalează cu comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor înscrise în evidenţa contabilă;

- comunicarea către debitor în termen de cel mult cinci ani de la data la care a luat naştere datoria vamală. Acest termen se suspendă din momentul introducerii unei acţiuni, în conformitate cu prevederile Codului vamal, pe durata acestei proceduri;

- când datoria vamală este rezultatul unui act pentru care s-a pornit urmărirea penală, cuantumul drepturilor poate fi comunicat debitorului, în conformitate cu condiţiile prevăzute în dispoziţiile legale în vigoare, după expirarea termenului de trei ani.

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu