22 Iulie, 2019

Ce trebuie să ştim despre detaşarea străinilor în România?

Modalitatea de încadrare în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României a fost modificată prin OG nr. 25/2014 — publicată în Monitorul Oficial nr. 640/2014 –, care va intra în vigoare la 90 de zile de la publicare.

La aceeaşi dată, OUG nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
DETAŞAREA STRĂINILOR ÎN ROMÂNIA

- AVIZUL DE DETAŞARE -

În vederea detaşării pe teritoriul României a unui străin este necesar ca beneficiarul prestării de servicii să obţină avizul de detaşare.

Acesta se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări, la cererea beneficiarului prestării de servicii, dacă se constată îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de lege.

NU au nevoie de aviz de detaşare următorii:

a) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat;

b) străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale ori ca titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;

d) străinii care urmează să desfăşoare activităţi lucrative în baza acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor internaţionale la care România este parte (art. 25 din OG nr. 25/2014).

De asemenea, pentru străinii detaşaţi care au o implicare directă şi necesară în cadrul unor proiecte desfăşurate în România, ce contribuie la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii economice a ţării şi determină un efect pozitiv de antrenare în economie, la cererea autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, Inspectoratul General pentru Imigrări, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, eliberează avizul de detaşare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b) şi f) din OG nr. 25/2014 referitoare la achitarea obligaţiilor către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii respectiv, epuizarea contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă.

- DETAŞAREA STRĂINILOR -

Beneficiarul prestării de servicii, care funcţionează în mod legal, poate primi în vederea desfăşurării unei activităţi lucrative pe teritoriul României un străin angajat al unei persoane juridice cu sediul în străinătate (art. 21 din OG nr. 25/2014), numai dacă:

a) străinul îndeplineşte condiţiile speciale de pregătire profesională, experienţă în activitate şi autorizare, potrivit legislaţiei în vigoare, şi nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează să o desfăşoare pe teritoriul României;

b) are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;

c) desfăşoară efectiv activitatea pentru care solicită detaşarea străinului;

d) nu a fost sancţionat pentru primirea la muncă a până la cinci străini fără drept de muncă pe teritoriul României, în ultimii trei ani anteriori depunerii cererii;

e) nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Codul penal;

f) contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă nu a fost epuizat;

g) străinul care urmează a fi detaşat îndeplineşte condiţiile legale şi nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România.

Avizul de detaşare pentru străinii detaşaţi la o reprezentanţă, sucursală sau filială din România a unei persoane juridice străine (art. 23 din OG nr. 25/2014) se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări, la solicitarea beneficiarului prestării de servicii, în baza unei cereri motivate.

Dovada îndeplinirii condiţiilor se face cu următoarele documente:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în România;

b) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii;

c) atunci când este cazul, documente care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării funcţiei, după caz, traduse şi legalizate în condiţiile legii;

d) CV-ul străinului, care să conţină şi declaraţia pe propria răspundere a acestuia că este apt din punct de vedere medical şi are cunoştinţe minime de limba română;

e) cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine sau reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii;

f) copia contractului individual de muncă, înregistrat la autorităţile competente din ţara de origine, tradus şi legalizat;

g) copia actului de detaşare, tradus şi legalizat;

h) certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială beneficiarul prestării de servicii îşi are sediul social, privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat, la sfârşitul trimestrului încheiat anterior depunerii cererii;

i) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului şi certificatul constatator din care să rezulte că în registrul comerţului nu au fost înregistrate menţiuni privind deschiderea procedurii falimentului, în copie şi în original;

j) cazierul judiciar al beneficiarului prestării de servicii;

k) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului;

l) două fotografii tip 3/4 ale străinului.

Avizul de detaşare pentru străinii detaşaţi în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări la solicitarea beneficiarului prestării de servicii, în baza unei cereri motivate însoţite de documentele anterior menţionate, precum şi de copia contractului de prestări de servicii, înregistrat la organul fiscal competent teritorial, potrivit legislaţiei naţionale (art. 22 din OG nr. 25/2014), iar în cazul străinilor detaşaţi la o întreprindere care aparţine unui grup de întreprinderi, recunoscut conform legislaţiei naţionale, situată pe teritoriul României, avizul se eliberează  în baza unei cereri motivate însoţite de documentele anterior menţionate, precum şi de dovada apartenenţei la grupul de întreprinderi, recunoscut potrivit legislaţiei naţionale (art. 24 din OG nr. 25/2014).

- COMUNICAREA PRIVIND DETAŞAREA SALARIAŢILOR STRĂINI -

Beneficiarul prestării de servicii la care s-a dispus detaşarea transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul o comunicare privind detaşarea salariaţilor străini, în cel mult cinci zile de la data începerii activităţii acestora pe teritoriul României, care trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) datele de identificare ale beneficiarului prestării de servicii la care s-a făcut detaşarea: în cazul persoanei juridice – denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare, iar în cazul persoanei fizice – numele şi prenumele, adresa completă, codul numeric personal sau un alt număr de identificare;

b) datele de identificare ale angajatorului străin care face detaşarea: denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare a angajatorului şi, după caz, numele/denumirea şi adresa completă ale reprezentantului legal în România;

c) numele şi prenumele străinului detaşat, data naşterii, cetăţenia, seria şi numărul documentului de călătorie, perioada detaşării, funcţia şi locul desfăşurării activităţii (art. 26 din OG nr. 25/2014).

Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie. Orice modificare a elementelor prevăzute în comunicare se transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul, în termen de maximum cinci zile de la data producerii acesteia.

- CEREREA PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI ŞI COSTURI -

Cererea pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare se depune de către angajator/beneficiarul prestării de servicii la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări în a cărei rază de competenţă îşi are sediul şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

În cazurile în care, pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de obţinere a avizului de angajare/detaşare sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Cererea de eliberare a avizului de angajare formulată de angajatorul unui posesor de Carte albastră a Uniunii Europene obţinută într-un alt stat membru se soluţionează în termen de 15 zile de la data primirii (art. 28 din OG nr. 25/2014).

În scopul eliberării cererii, angajatorul/beneficiarul prestării de servicii plăteşte un tarif în lei, echivalent a 200 de euro — raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii.

Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri sau în persoanelor pentru care se cere încadrarea la un alt angajator sau pentru străinul cu viză de studii sau pentru întregirea familiei, angajatorul plăteşte un tarif în lei, echivalent a 50 de euro — raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii (art. 30 din OG nr. 25/2014).

- ANULAREA AVIZULUI -

În conformitate cu prevederile art. 31 din OG nr. 25/2014, avizul de angajare/detaşare se anulează de Inspectoratul General pentru Imigrări în următoarele cazuri:

a) se constată ulterior că la data eliberării avizului de angajare/detaşare nu erau îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă în acest sens;

b) se constată ulterior că avizul de angajare/detaşare a fost obţinut pe baza unor documente false sau falsificate;

c) angajatorul/beneficiarul prestării de servicii nu se prezintă la Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea ridicării avizului de angajare/detaşare, în termen de 30 de zile de la data programată pentru soluţionarea cererii;

d) se constată că până la obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în muncă sau detaşare nu mai sunt îndeplinite condiţiile de eliberare a avizului de angajare/detaşare.

- OBLIGAŢII -

Angajatorul/beneficiarul prestării de servicii are obligaţia de a păstra pe durata întregii perioade de angajare sau detaşare şi  o copie a permisului de şedere sau a documentului de călătorie din care să rezulte legalitatea şederii străinului pe teritoriul României (art. 33 din OG nr. 25/2014).

De asemenea angajatorul are obligaţia de a comunica, în termen de zece zile, modificarea sau încetarea contractului individual de muncă încheiat cu străinul ori, după caz, încetarea detaşării acestuia Inspectoratului General pentru Imigrări.

Pentru străinii exceptaţi de solicitarea avizului de încadrare în muncă sau detaşare, angajatorul are obligaţia de a comunica Inspectoratului General pentru Imigrări, în cel mult zece zile de la data începerii activităţii acestora pe teritoriul României, copia contractului individual de muncă, copia actului de detaşare, precum şi a înscrisurilor care atestă apartenenţa la una dintre categoriile exceptate. Nerespectarea acestor obligaţii constituie contravenţie.

Primirea la muncă a până la cinci străini fără drept de muncă pe teritoriul României constituie contravenţia prevăzută la art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, cu aplicarea sancţiunilor inclusiv a celor complementare prevăzute de actul normativ menţionat.


Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu