21 August, 2019

Ce trebuie să ştim despre angajarea străinilor pe teritoriul României?

Modalitatea de încadrare în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României a fost modificată prin OG nr. 25/2014 — publicată în Monitorul Oficial nr.640/2014 –, care va intra în vigoare la 90 de zile de la publicare.

La aceeaşi dată, OUG nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 134/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Citeşte şi: “Ce trebuie să ştim despre detaşarea străinilor în România?”.

ANGAJAREA STRĂINILOR PE TERITORIUL ROMÂNIEI

- AVIZUL DE ANGAJARE – EXCEPŢII -

Astfel, potrivit art. 1 coroborat cu art. 3 din OG nr. 25/2014, străinii cu şedere legală pe teritoriul României pot fi încadraţi în muncă în baza avizului de angajare obţinut de angajatori, ca document oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită funcţie, cu excepţia următoarelor situaţii:

a) străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state;

b) străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;

d) străinii care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislaţia română care fac dovada în acest sens;

e) străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;

f) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român;

g) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii;

h) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară acordat potrivit prevederilor art. 130 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind străinii victime ale traficului de persoane, ale traficului de migranţi;

i) străinii care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României de cel puţin trei ani, în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care a) a fost pronunţată desfacerea căsătoriei; b) a încetat relaţia de parteneriat; c) sponsorul/cetăţeanul român a decedat; d) a devenit major sau a împlinit vârsta de 21 de ani, în situaţia în care este membru de familie al unui cetăţean român;

j) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România;

k) solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie;

l) străinii toleraţi, pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României.

- AVIZUL DE ANGAJARE – CONDIŢII PENTRU ELIBERARE -

Potrivit art. 4 alin. (2) din OG nr. 25/2014, condiţiile generale pentru eliberarea avizului de angajare sunt următoarele:

a) angajatorul persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală desfăşoară efectiv activitatea pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului (care pot fi certificatul de înmatriculare sau înregistrare în registrul comerţului ori certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie şi în original; certificatul constatator din care să rezulte că în registrul comerţului sau, după caz, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor nu au fost înregistrate menţiuni privind deschiderea procedurii falimentului [1]);

b) angajatorul are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii (prin certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional ori, după caz, domiciliul angajatorul, privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat la sfârşitul trimestrului încheiat anterior depunerii cererii [2]);

c) angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare (prin prezentarea cazierului judiciar [3]);

d) angajatorul nu a fost sancţionat pentru primirea la muncă a până la cinci străini fără drept de muncă pe teritoriul României, în ultimii trei ani anteriori depunerii cererii;

e) contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă stabilit anual, prin hotărâre a Guvernului, nu a fost epuizat;

f) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) [4], e) [5], g) [6] şi h) [7], art. 11 [8] şi art. 27 alin. (2) lit. c) [9] şi e) [10] din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România (precum: sunt semnalaţi de organizaţii internaţionale la care România este parte, precum şi de instituţii specializate în combaterea terorismului că finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism; există indicii că fac parte din grupuri infracţionale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri; există motive serioase să se considere că au săvârşit sau au participat la săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război sau crime contra umanităţii, prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte [11]).

- AVIZUL DE ANGAJARE – ACTE NECESARE LA ELIBERARE -

Avizul de angajare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări la cererea angajatorului printr-o cerere însoţită de:

a) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului pe care intenţionează să îl încadreze în muncă şi, după caz, copia permisului de şedere temporară în România al acestuia;

b) două fotografii tip 3/4 ale străinului;

c) declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română;

d) fişa postului pentru locul de muncă vacant;

e) documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor generale menţionate mai jos;

f) documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor speciale în funcţie de tipul de lucrător;

h) copia actului său de identitate a angajatorului persoană fizică.

- CONDIŢII SPECIALE -

În funcţie de încadrarea tipului de lucrător sunt necesare condiţii speciale pe care angajatorul trebuie să demonstreze că le îndeplineşte acesta. Astfel, potrivit art. 2 lit. (e)–(i) din OG nr. 25/2014, este considerat:

a) lucrător permanent – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare;

b) lucrător stagiar – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României în baza avizului de angajare, pentru efectuarea unui stagiu cu durată determinată în scopul obţinerii unei calificări profesionale sau îmbunătăţirii pregătirii profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale;

c) lucrător sezonier – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României într-un sector în care activitatea se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor, cu contract individual de muncă pe durată determinată care nu poate depăşi şase luni într-un interval de 12 luni, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare;

d) lucrător transfrontalier – străinul cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv, încadrat în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare;

e) lucrător înalt calificat – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare;

f) lucrător detaşat – străinul calificat, angajat al unei persoane juridice cu sediul în străinătate, care poate să desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul României în una dintre următoarele situaţii:

i) este detaşat pe teritoriul României, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România;

ii)
este detaşat la o reprezentanţă, sucursală sau filială din România a unei persoane juridice străine;

iii)
este detaşat la o întreprindere care aparţine unui grup de întreprinderi, recunoscut conform legislaţiei naţionale, situată pe teritoriul României;

g) personal cu calificare specială – profesorii universitari, cercetătorii şi personalul ştiinţific care desfăşoară în România o activitate academică sau o activitate de cercetare în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, instituţiilor de educaţie şi cercetare, autorităţilor şi instituţiilor din sistemul administraţiei publice centrale.

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (2) din OG nr. 25/2014, condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători permanenţi sunt următoarele:

a) angajatorul a depus diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român, de către un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României, cu excepţia administratorului societăţii comerciale sau pentru activităţi sportive. Davada se face prin prezentarea următoarelor: organigrama angajatorului cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante; adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional angajatorul, prin prezentarea de către angajator a copiei ofertei ferme de angajare; dovada publicării într-un cotidian de largă circulaţie din România a cel puţin unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant. În situaţia în care există forţă de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, angajatorul trebuie să facă dovada publicării a cel puţin trei anunţuri consecutive pentru ocuparea locului de muncă vacant; copia procesului-verbal întocmit de angajator cu privire la selecţia realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunţului/anunţurilor [12];

b) angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată;

c) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României, cu excepţia celor angajaţi pentru activităţi sportive. Dovada se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente [13]: CV-ul străinului la care se ataşează, atunci când este cazul, unul dintre următoarele documente: atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în România; copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii; copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă vacant, traduse şi legalizate în condiţiile legii, atunci când este cazul; documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul; cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine ori reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători stagiari sunt, potrivit art. 9 alin. (2) din OG nr. 25/2014, următoarele:

a) angajatorul a depus diligenţe pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului a unui cetăţean român, a unui cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, a unui cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau a unui străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României, prin prezentarea următoarelor: dovada publicării într-un cotidian de largă circulaţie din România a cel puţin unui anunţ pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului; copia procesului-verbal întocmit de angajator cu privire la selecţia realizată pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului [14];

b) angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin pentru efectuarea unui stagiu cu durată determinată în scopul obţinerii unei calificări profesionale sau îmbunătăţirii pregătirii profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale, prin prezentarea următoarelor: copia ofertei ferme de angajare; copia contractului de stagiu încheiat sau care urmează să se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă [15];

c) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă îndeplineşte condiţiile de studii sau calificare profesională pentru efectuarea stagiului şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României, prin prezentarea: CV-ului străinului; copiilor documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ, traduse şi legalizate în condiţiile legii; copiilor documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare efectuării stagiului, traduse şi legalizate în condiţiile legii, atunci când este cazul [16].

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri sunt următoarele:

a) angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată care nu poate depăşi şase luni într-un interval de 12 luni, dovada se face prin prezentarea de către angajator a copiei ofertei ferme de angajare [17];

b) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă. Dovada se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente: CV-ul străinului, la care se ataşează, atunci când este cazul, unul dintre următoarele documente: atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în România; copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii; copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă vacant, traduse şi legalizate în condiţiile legii, atunci când este cazul; documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul [18].

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători transfrontalieri sunt următoarele [19]:

a) angajatorul intenţionează să încadreze în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată, un străin, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv. Dovada se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente: copia ofertei ferme de angajare; copia documentului de identitate, valabil, al străinului [20];

b) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare în România pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României. Dovada se face prin rezentarea de către angajator a următoarelor documente: a) CV-ul străinului, la care se ataşează, atunci când este cazul, unul dintre următoarele documente: atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în România; copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii; copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă vacant, traduse şi legalizate în condiţiile legii, atunci când este cazul; b) documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul; c) cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine sau reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători înalt calificaţi sunt următoarele [21]:

a) angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an, şi să îi plătească un salariu de cel puţin patru ori câştigul salarial mediu brut. Dovada se face prin prezentarea de către angajator a copiei ofertei ferme de angajare [22];

b) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea locului de muncă înalt calificat şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României. Dovada se face prin prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente: a) CV-ul străinului, la care se ataşează unul dintre următoarele documente: atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii/certificatul de calificare eliberată/eliberat de unităţi/instituţii de învăţământ acreditate în România, care fac dovada calificării din învăţământul postliceal sau superior, atât în cazul profesiilor reglementate, cât şi în cazul profesiilor nereglementate; documentele care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei experienţe profesionale cu un nivel de cunoştinţe comparabil cu calificările din învăţământul postliceal sau superior, a calificării profesionale superioare necesare ocupării locului de muncă vacant, numai în cazul profesiilor reglementate; b) documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul; c) cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine sau reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

Străinul încadrat în muncă în baza avizului de angajare, cu excepţia celui pentru lucrători sezonieri, poate ocupa un nou loc de muncă, la acelaşi angajator sau la alt angajator, oricând pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE.

Străinul este încadrat în noul loc de muncă în baza unui nou aviz de angajare obţinut de angajator în condiţiile legii[23] cu reducerea dovezilor necesare avizului iniţial.

ATENŢIE! Nu uitaţi că prevederile OG nr. 25/2014 intră în vigoare din 28 noiembrie 2014.


[1] Art. 6 alin. (1) din OG nr. 25/2014.

[2] Art. 6 alin. (2) din OG nr. 25/2014.

[3] Art. 6 alin. (3) din OG nr. 25/2014.

[4] posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul român.

[5] nu sunt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interzicerii intrării în România sau care au fost declaraţi indezirabili.

[6] pe numele lor nu au fost introduse semnalări în Sistemul de Informaţii Schengen în scopul nepermiterii intrării.

[7] nu prezintă un pericol pentru apărarea şi siguranţa naţională, ordinea, sănătatea ori morala publică.

[8] Art. 11 alin. (1): Străinii aflaţi temporar în mod legal în România pot rămâne pe teritoriul statului român numai până la data la care încetează dreptul de şedere stabilit prin viză sau, după caz, prin permisul de şedere. Alin. (2): În cazul în care prin convenţiile internaţionale sau actele normative prin care se desfiinţează unilateral regimul de vize nu este prevăzută perioada de şedere, străinilor care nu au obligaţia obţinerii vizei pentru a intra în România li se permite accesul pe teritoriul statului român şi pot să rămână maximum 3 luni în decurs de 6 luni, începând cu data primei intrări în ţară.

[9] pe numele străinului nu a fost introdusă alertă privind refuzul eliberării vizei în Sistemul informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize.

[10] nu există motive să se considere că viza este solicitată în scopul migrării ilegale.

[11] Art. 8 alin.  (1) lit. b)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

[12] Art. 8 alin. (1) din OG nr. 25/2014.

[13] Art. 8 alin. (3)-(4) din OG nr. 25/2014.

[14] Art. 10 alin. (1) din OG nr. 25/2014.

[15] Art. 10 alin. (2) din OG nr. 25/2014.

[16] Art. 10 alin. (3) din OG nr. 25/2014.

[17] Art. 12 alin. (1) din OG nr. 25/2014.

[18] Art. 12 alin. (2) din OG nr. 25/2014.

[19] Art. 13 alin. (2) din OG nr. 25/2014.

[20] Art. 14 alin. (1) din OG nr. 25/2014.

[21] Art. 15 alin. (2) din OG nr. 25/2014.

[22] Art. 16 alin. (1) din OG nr. 25/2014.

[23] Art. 17 alin. (1) din OG nr. 25/2014.


(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.


comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu