22 Februarie, 2018

Ce trebuie să ştii despre avizele de mediu şi procedura de evaluare de mediu?

Avizele de mediu sunt acele acte de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi cuprind: avizul de mediu pentru planuri şi programe, avizul de mediu pentru produse de protecţie a plantelor, respectiv pentru autorizarea îngrăşămintelor chimice şi aviz Natura 2000.

Pentru activităţile care produc impacturi negative asupra mediului, este necesară evaluarea de mediu. Evaluarea de mediu pentru planuri si programe (EMPP) are scopul de a identifica şi de a analiza efectele planurilor sau programelor asupra mediului, în timpul elaborării planului sau programului şi înainte de adoptarea acestuia.

Procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe şi competenţele de emitere a avizului de mediu sunt prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004, care transpune Directiva 2001/42/CE, cunoscută sub numele de Directiva SEA.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Evaluarea de mediu constă în elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului şi a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor şi programelor, luarea în considerare a raportului de mediu şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional şi asigurarea informării asupra deciziei luate.

Procedura de evaluare de mediu pentru planuri şi programe se realizează în trei etape: 

- etapa de încadrare în procedura evaluării de mediu,

- etapa de definitivare a proiectului de plan şi a elaborării raportului de mediu,

- etapa de analiză a calităţii raportului de mediu.

HG nr.1076/2004 stabileşte două categorii de planuri/programe:

- planuri/programe care sunt supuse obligatoriu procedurii de evaluare de mediu, respectiv cele prevăzute la art.5, alin.(2);

- planuri/programe care se supun obligatoriu etapei de încadrare în urma careia se va stabili necesitatea supunerii lor procedurii de evaluare de mediu.

Conform primei etape a evaluării de mediu, titularul planului sau programului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi să informeze publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia, prin anunţuri repetate în mass-media şi prin afişarea pe pagina proprie de internet (sau a autoritaţii, în cazul în care nu are pagină proprie).

Odată cu notificarea, titularul înaintează autorităţii competente de mediu şi prima versiune a planului/programului. Este recomandat ca documentaţia să fie transmisă în cel puţin două exemplare, unul fiind necesar autorităţii pentru analiză, celalalt urmând a fi pus la dispoziţia publicului.

Publicul va avea la dispoziţie un interval de timp de 15 zile calendaristice pentru a transmite comentarii şi sugestii autorităţii de mediu. Autoritatea de mediu va emite decizia motivată de încadrare /supunere sau nu la procedura SEA. Aceasta va fi pusă  la dispoziţia publicului prin publicarea pe pagina de internet a autorităţii şi în mass-media de către titular, iar în urma comentariilor făcute de catre public, decizia va putea fi reconsiderată în baza propunerilor justificate. Decizia finală, motivată, se aduce şi ea la cunoştinţă publicului.

Planurile şi programele care, în urma etapei de încadrare, nu necesită evaluare de mediu,, urmează a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

A doua etapă se referă la definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, precum şi analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului ce se fac în cadrul unui grup de lucru.

Această etapă are doua obiective mari: definitivarea proiectului de plan /program şi elaborarea raportului de mediu, parte a documentaţiei planurilor sau programelor care identifică, descrie şi evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicării acestora şi alternativele lor raţionale, luând în considerare obiectivele şi aria geografică aferentă.

Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează efectele semnificative asupra mediului a alternativelor propuse de titularul planului sau programului şi stabilesc măsurile de prevenire, reducere, compensare şi monitorizare a efectelor semnificative ale impactului asupra mediului pentru fiecare alternativă a planului sau programului, făcând recomandări în acest sens. Titularul planului sau programului stabileşte şi prezintă grupului de lucru următoarele:

- alternativa finală a planului sau programului;

- măsurile de prevenire, reducere şi compensare a efectelor semnificative asupra mediului;

- programul de monitorizare a efectelor semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului.

Alternativa finală reprezintă proiectul de plan sau de program.

Persoanele atestate, împreună cu experţii angajaţi, după caz, analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului, precum şi programul de monitorizare, şi întocmesc raportul de mediu.

A treia etapă  este aceea de analiză a calităţii raportului şi de luare a deciziei. Titularul planului sau programului are obligaţia ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu să transmită proiectul de plan sau de program şi raportul de mediu elaborat pentru acesta autorităţii competente pentru protecţia mediului, autorităţii competente pentru sănătate şi autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului.

De asemenea, mai are obligaţia ca, la 45 de zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut pentru transmiterea proiectului de plan sau de program şi raportului de mediu, să organizeze dezbaterea publică.

Autoritatea competentă pentru sănătate şi celelalte autorităţi interesate de efectele implementării planului sau programului au obligaţia ca, în termen de 45 de zile calendaristice de la data primirii proiectului de plan sau de program şi a raportului de mediu, să elaboreze şi să transmită în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului un punct de vedere detaliat şi motivat privind proiectul de plan sau de program propus şi raportul de mediu.

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia în considerare punctele de vedere primite de la celelalte autorităţi şi va proceda la analizarea calităţii raportului de mediu.

În cazul în care raportul de mediu este incomplet sau de o calitate insuficientă pentru a asigura conformarea cu prevederile prezentei hotărâri, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune în scris refacerea acestuia.

Decizia de emitere a avizului de mediu se ia în 15 zile calendaristice de la data dezbaterii de către autoritatea pentru protecţia mediului care emite avizul de mediu. Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţă titularului, în scris, decizia de emitere a avizului de mediu, care se face publică prin afişare pe pagina proprie de Internet, în termen de 3 zile calendaristice de la luarea ei.

Decizia de emitere se concretizează în avizul de mediu care cuprinde:

- motivele care stau la baza emiterii lui;

- măsurile decise în ceea ce priveşte monitorizarea efectelor asupra mediului, inclusiv măsuri suplimentare de monitorizare, după caz;

- măsurile de reducere sau de compensare a efectelor semnificative asupra mediului şi a efectelor semnificative transfrontieră, după caz.

Proiectul de plan sau de program, în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, se pune la dispoziţie publicului, la cerere, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu