24 Aprilie, 2019

Ce trebuie să reţinem în legătură cu contractul de întreţinere?

Potrivit legii, prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată.

Cu alte cuvinte, prin contractul de întreţinere – de regulă – una dintre părţi (creditorul obligaţiei) înstrăinează un bun sau plăteşte o sumă de bani (capital), iar cealaltă parte (debitorul obligaţiei) se obligă să-i asigure (sau să asigure unui terţ) întreţinerea în natură (de regulă hrană, îmbrăcăminte, îngrijiri medicale etc.) pe timpul cât creditorul va trăi, iar după moartea acestuia să îl înmormânteze. În acest caz contractul de întreţinere se constituie cu titlu oneros.

Prin excepţie, prin contractul de întreţinere debitorul obligaţiei se poate obliga să-i asigure întreţinere celeilalte părţi (creditorului obligaţiei) cu titlu gratuit. Aşadar,  în acest caz contractul de întreţinere se constituie cu titlu gratuit.

Clauza prin care creditorul întreţinerii se obligă la prestarea unor servicii este considerată nescrisă (ca atare nu produce niciun efect).

Având în vedere numărul mare al unor astfel de contracte încheiate la notarii publici, dar şi numărul litigiilor născute în legătură cu rezoluţiunea unor astfel de contracte de întreţinere, în acest articol prezentăm câteva aspecte ce pot prezenta interes referitor la contractul de întreţinere.

Care este forma în care se încheie contractul de întreţinere şi pe ce perioadă este datorată întreţinerea?

Potrivit legiuitorului, contractul de întreţinere se încheie în formă autentică, adică la notarul public, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Dacă prin contract s-a prevăzut durata întreţinerii, atunci întreţinerea se datorează pentru  durata stabilită de comun acord de către părţi. În schimb, dacă prin contract nu s-a prevăzut durata întreţinerii ori s-a prevăzut numai caracterul viager al acesteia, atunci întreţinerea se datorează pentru toată durata vieţii creditorului întreţinerii.

Ce trebuie să înţelegem prin faptul că obligaţia de întreţinere este indivizibilă?

Potrivit art. 2256 alin. 2 din Codul civil, în lipsa unei stipulaţii contrare, obligaţia de întreţinere este indivizibilă atât în privinţa creditorilor, cât şi în privinţa debitorilor.

Aşadar, dacă în contract există o pluralitate de părţi (mai mulţi creditori sau debitori), obligaţia de întreţinere este indivizibilă (activ şi pasiv). În caz de pluralitate de creditori, dacă nu s-a convenit altfel, obligaţia de întreţinere trebuie executată integral faţă de toţi creditorii, întinderea şi valoarea prestaţiei fiind în funcţie de necesităţile şi durata vieţii tuturor creditorilor. În caz de pluralitate de debitori, în lipsa unei stipulaţii contrare, fiecare dintre ei poate fi obligat să execute obligaţia de întreţinere, în schimb şi prestarea întreţinerii de către oricare dintre ei este liberatorie pentru toţi debitorii.

Astfel, neexecutarea faţă de unul dintre creditori poate determina rezoluţiunea întregului contract. Tot astfel, dacă întreţinerea este asigurată de un debitor, creditorul nu poate cere rezoluţiunea contractului în privinţa celorlalţi debitori.

Poate fi constituită obligaţia de întreţinere pe durata vieţii mai multor persoane?

Obligaţia de întreţinere poate fi constituită pe durata vieţii mai multor persoane, urmând ca, în acest caz, în lipsă de stipulaţie contrară, obligaţia de întreţinere să înceteze la data la care decedează ultima dintre aceste persoane.

Care sunt “garanţiile” oferite de lege în favoarea creditorului  obligaţiei de  întreţinere?

Potrivit legiuitorului, pentru garantarea obligaţiei de întreţinere constituite cu titlu oneros, prevederile art. 1723 din Codul civil se aplică în mod corespunzător, ceea ce înseamnă că creditorul obligaţiei de întreţinere beneficiază de un privilegiu sau, după caz, de o ipotecă legală asupra bunului care a constituit capitalul în contractul de întreţinere. În cazul respectiv, în vederea înscrierii ipotecii legale nu este necesară declararea valorii creanţei garantate.

De asemenea, creditorul  obligaţiei de întreţinere constituite cu titlu oneros poate cere rezoluţiunea contractului dacă debitorul obligaţiei respective nu depune garanţia promisă în vederea executării obligaţiei sale ori o diminuează.

Debitorul obligaţiei de întreţinere nu se poate libera de această obligatie oferind restituirea capitalului şi renunţând la restituirea întreţinerii prestate.

Debitorul obligaţiei de întreţinere este ţinut de obligaţia respectivă până la decesul persoanei în favoarea căreia a fost constituită obligaţia de întreţinere, oricât de împovărătoare ar putea deveni prestarea acesteia.

Care este întinderea obligaţiei de întreţinere?

Potrivit legiuitorului, debitorul întreţinerii datorează creditorului prestaţii stabilite în mod echitabil ţinându-se seama de valoarea capitalului şi de condiţia socială anterioară a creditorului.

Debitorul este obligat în special să asigure creditorului hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, menaj, precum şi folosinţa unei locuinţe corespunzătoare. Întreţinerea cuprinde, de asemenea, îngrijirile şi cheltuielile necesare în caz de boală.

Aşa cum am arătat şi în rândurile anterioare, în cazul în care întreţinerea are caracter viager sau atunci când creditorul decedează în cursul duratei contractului, debitorul are obligaţia să îl înmormânteze.

Reţinem şi că întreţinerea continuă a fi datorată în aceeaşi măsură chiar dacă, în cursul executării contractului, bunul care a constituit capitalul a pierit total sau parţial ori şi-a diminuat valoarea, dintr-o cauză pentru care creditorul întreţinerii nu este ţinut să răspundă.

Pot fi cedate sau supuse urmăririi drepturile creditorului întreţinerii?

Drepturile creditorului întreţinerii nu pot fi cedate unor terţi sau supuse urmăririi.

Se poate proceda la înlocuirea întreţinerii cu o sumă de bani (rentă viageră)? Dacă da, în ce cazuri?

Da. Astfel, potrivit art. 2261 alin. 1 din Codul civil, dacă prestarea sau primirea în natură a întreţinerii nu mai poate continua din motive obiective sau dacă debitorul întreţinerii decedează şi nu intervine o înţelegere între părţi, instanţa judecătorească poate să înlocuiască, la cererea oricăreia dintre părţi, fie şi numai temporar, întreţinerea în natură cu o sumă de bani corespunzătoare (rentă viageră).

De asemenea, atunci când prestarea sau primirea în natură a întreţinerii nu mai poate continua din culpa uneia dintre părţi, instanţa va majora sau, după caz, diminua cuantumul sumei de bani care înlocuieşte prestaţia de întreţinere.

În toate cazurile în care întreţinerea a fost înlocuită astfel cum am arătat anterior devin aplicabile dispoziţiile care reglementează contractul de rentă viageră.

Cu toate acestea, dacă prin contractul de întreţinere nu s-a convenit altfel, obligaţia de plată a rentei rămâne indivizibilă între debitori.

Care sunt cazurile în care încetează contractul de întreţinere?

În ceea ce priveşte contractul de întreţinere încheiat pe durată determinată, acesta încetează la expirarea acestei durate, cu excepţia cazului în care creditorul întreţinerii decedează mai devreme.

Potrivit art. 2263 alin. 2 din Codul civil, atunci când comportamentul celeilalte părţi face imposibilă executarea contractului în condiţii conforme bunelor moravuri, cel interesat poate cere rezoluţiunea.

Reţinem faptul că, în cazul prevăzut la art. 2263 alin. 2 din Codul civil, precum şi atunci când se întemeiază pe neexecutarea fără justificare a obligaţiei de întreţinere, rezoluţiunea nu poate fi pronunţată decât de instanţă (art. 2263 alin. 3 din Codul civil). În acest sens, orice clauză contrară este considerată nescrisă (ca atare, nu produce niciun efect).

Dacă rezoluţiunea a fost cerută pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 2263 alin. 2 sau 3 din Codul civil, oferta de întreţinere făcută de debitorul pârât după introducerea acţiunii nu poate împiedica rezoluţiunea contractului.

În cazul în care rezoluţiunea se pronunţă pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 2263 alin. 2 sau 3 din Codul civil, debitorul în culpă nu poate obţine restituirea prestaţiilor de întreţinere deja executate.

Moştenitorii creditorului obligatiei de întreţinere nu pot cere ca prestaţia să continue în persoana lor, sau ca prestaţia neefectuată în timpul vieţii creditorului să fie executată în persoana lor. Aşadar, contractul de întreţinere încetează la data decesului creditorului obligaţiei de întreţinere. În schimb, moştenitorii au dreptul la acţiune în rezoluţiunea contractului pentru neexecutare, drept care îl pot exercita în cadrul termenului de prescripţie.

Reţinem şi faptul că rezoluţiunea contractului de întreţinere nu se poate cere pentru motivele prevăzute la art. 2261 alin. 1 din Codul civil (dacă prestarea sau primirea în natură a întreţinerii nu mai poate continua din motive obiective sau dacă debitorul întreţinerii decedează şi nu intervine o înţelegere între părţi).

De asemenea, contractul de întreţinere este revocabil (deci poate înceta) în folosul persoanelor cărora creditorul întreţinerii le datorează alimente în temeiul legii dacă, prin efectul contractului, el s-a lipsit de mijloacele necesare îndeplinirii obligaţiei de a asigura alimentele. Într-o astfel de situaţie, revocarea poate fi cerută chiar dacă nu există fraudă din partea debitorului întreţinerii şi indiferent de momentul încheierii contractului de întreţinere.

Cu toate acestea, legiuitorul arată că, în loc să dispună revocarea contractului, instanţa de judecată poate, chiar şi din oficiu, însă numai cu acordul debitorului întreţinerii, să îl oblige pe acesta să asigure alimente persoanelor faţă de care creditorul are o astfel de obligaţie legală, fără ca în acest mod să fie diminuate prestaţiile datorate creditorului întreţinerii.

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de legislatie actualizată la zi? Acum puteţi cumpăra 3 produse Lege5 plătind un singur abonament!  Utilizaţi cel mai performant soft de documentare legislativă din România de pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile sau în Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Comentarii

 • Răspunde
  nicolae
  februarie 13 2015

  sant 2 mostenitori se face contract de intretinere fara stirea celuilalt …….se poate face? plus ca sant gresite cotele parti in cazul contractului de intretinere fireste …..adica adaugate mai multe procente.

  • Răspunde
   gheorghe
   iunie 23 2017

   Buna ziua!
   Am si eu o intrebate,un contract de intretinere pentru o persoana care a depasit virsta de 80 ani se poate face fara avizul unui medic(psihiatru) in situatia in care sunt 2 mostenitori,contractul se face fara stirea unuia dintre ei
   Va multumesc.

 • Răspunde
  FLORIN
  octombrie 8 2015

  Buna ziua , as dorii sa stiu si eu daca se poate, ce se poate face in cazul in care casa de locuit a fost dobandita prin contract de intretinere, persoana intretinuta a decedat (contractul fiind respectat in tocmai si du-se la indeplinire toate sarcinile aferente), dintre detinatorii contractului (sot-sotie) unul a decedat iar sotia doreste sa-si faca titlu de propietate….ce se poate face si cam care ar fi procedura. Mii de multumiri

  • Răspunde
   Madalina Autor
   noiembrie 6 2015

   Contractul dumneavoastra de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere este perfect valabil si acum, chiar daca sotia supravietuitoare inteleg ca s-a cam razgandit; pentru a reintra in posesia imobilului respectiv doamna respectiva trebuie sa va dea in judecata si sa si dovedeasca ca nu ati intretinut-o; asadar va sfatuiesc sa va indepliniti in continuare obligatiile dvs. scrise in contractul respectiv de intretinere, constituiti-va si probe (strangeti bonuri ptr. cumpararea alimentelor, medicamentelor etc, mergeti la doamna cand ii duceti alimente, medicamente, haine cu o persoana straina care poate sa va fie martor) in eventualitatea declansarii unui litigiu din partea doamnei si faceti-va aparari cum se cuvine daca intr-adevar un astfel de litigiu se declanseaza ! Av. Madalina Moceanu

 • Răspunde
  Georgel
  februarie 9 2016

  Buna ziua,as dori si eu o informatie la dumneavoastra.eu si sotia am venit la o familie de batrani sa avem grija de ei.ne-au facut un contract de intretinere pe casa si teren(la tara) dar mai au un copil la bucuresti.Vreau sa stiu daca copilul lor poate ataca acest act de intretinere dupa moartea lor si in ce conditii.Vreau sa stiu si daca acesti batrani se razgandesc si vor sa atace acest act de intretinere ,in ce conditii.Nu vreau sa pierd timpul degeaba pe aici.va rog sa imi spuneti.

  • Răspunde
   Madalina Autor
   februarie 17 2016

   Da, poate ataca copilul dupa moartea batranilor daca nu respectati obligatia dvs. de a-i intretine pe batrani; tot asa, daca batranii pot demonstra ca nu i-ati intretinut (adica nu v-ati indeplinit toate obligatiile stipulate in contractul de intretinere), acestia pot solicita instantei desfiintarea actului respectiv/rezilierea sa. Av. Madalina Moceanu

 • Răspunde
  Anamaria
  martie 11 2016

  Buna ziua.va rog sa ma ajutati cu o parere in urmatorul caz:tatal meu a decedat in 2002 iar mam lui(bunica) dupa deces la 2 luni a facut un contract de intretinere cu fiica ei(matusa mea)pe ea,sotul si copilul acesteia.un contract de care eu nu am stiut pana dupa moartea bunicii mele timp de 8 ani.iar acuma matusa mea are 75% din casa iar eu 25% partea tatalui meu.bunica mea sa intretinut singura pana inainte de moarte cu 2 luni.eu o vizitam des si o ajutam nestiind de acest contract.acuma matusa mea ne-a dat in judecata pentru ca sa ramana ea unic propietar.se mai poate face ceva in privinta asta?

 • Răspunde
  Anamaria
  martie 11 2016

  Am uitat sa mentionez ca matusa mea locuieste in alt oras nu a stat cu bunica mea iar tatal meu si cu mama pana la decesul lui au stat impreuna cu bunica.multumesc

 • Răspunde
  Coca
  martie 30 2016

  Buna ziua! Parintii mei au facut in 2008 un contract de intretinere cu fratele meu, ei nu i-au ajutat pe parintii mei cu nimic pana in ziua de azi. Anul trecut, fratele meu a spus ca strica actele ca sa o treaca casa pe numele meu. Dupa asta, incepand de anul trecut am marit casa si am renovat-o complet ajungand la cheltuieli in jur de 70.000 de lei. Acum insa, dupa ce au vazut casa pusa la punct numai vor sa strice actele, in ciuda parintilor mei care vor. Ce pot face in privinta asta? Cam cat ar dura procesul?

 • Răspunde
  Daniela
  aprilie 25 2016

  Buna ziua ! Intre mama mea si mine am facut un contract de intretinere in anul 2003. Acum suntem de comun acord sa vindem apartamentul in care locuim pentru a ne muta in alta locatie , iar la notar ni s-a spus ca nici mama nu poate vinde nici eu. Cineva trebuie sa fie proprietarul cu drept de vanzare ! Repet, suntem in comun acord!

 • Răspunde
  ioan
  mai 10 2016

  In cazul in care debitorul contractului decedeaza in mod natural, creditorul reintra in posesia bunurilor pentru care a incheiat contractul de intretinere? Debitorul contractului de intretinere fiind fiul necasatorit iar creditorul este mama lui , contractul de intretinere se anuleaza ? de ce este necesara succesiunea dupa defunct daca acesta nu a avut urmasi?

 • Răspunde
  toni gherghe
  iulie 1 2016

  BN ZIUA DUPA CE CEL INTRETINUT DECEDEAZA MOSTENITORII LUI MAI POATE ATACA IN INSTANTA ACTUL FACUT CELUI CE A INTRETINUT?

 • Răspunde
  toni gherghe
  iulie 1 2016

  VA MULTUMESC

 • Răspunde
  Doicin
  iulie 13 2016

  Buna ziua, am si eu o intrebare am un contract de vanzare cumparare cu matusa sotului cu clauza de intretinere pana la moarte. Din pacate matusa a decedat..ce trebuie sa facem in continoare. Trebuie schimbat contractul de vanzare cumparare?Astept raspunsul bumneavoastra! Va multumesc,

 • Răspunde
  Gilda
  iulie 15 2016

  Buna ziua! Cu speranta ca imi puteti raspundeti, va relatez urmatorul aspect al situatiei in care ma aflu: parintii mei ne-au lasat mie si sotului, casa, in schimbul intretinerii lor (contract de intretinere). Din acel an, la foarte scurt timp, sotul meu a plecat in strainatate, relatia mea cu el deteriorandu-se, pana la divortul pronuntandu-se la, reintoarcerea lui. Mentionez ca, intre timp, parintii mei au murit, iar toata grija lor, inca de la inceput, am purtat-o eu (intretinere, spitale, operatii, medicamente si ulterior inmormantarile). Mai specific faptul ca, sotul meu nu a contribuit cu nimic la toate astea, lasandu-ma cu toate, inclusiv cu copii nostri! Oare ce trebuie sa fac? Pentru ca nu mi se pare firesc sa impart o casa (construita de mine si parintii mei) cu un om care nu a contribuit cu nimic la nimic!? Va doresc toate cele bune! Cu stima!

 • Răspunde
  octombrie 3 2016

  Buna ziua. Doresc sa cumpar un apartament si propietarii au contract de intretinere cu batrana care a locuit acolo. Actul e facut in 1997 si batrana a murit anul acesta. Mentionez ca proprietarii nu sunt rude cu batrana. Exista vreo posibilitate ca rudele acesteia sa atace acum actul? Va multumesc.

 • Răspunde
  Lara
  ianuarie 1 2017

  Buna ziua. E posibila rezilierea contractului de intretinere cu uzufruct viager de catre debitor? Daca persoana intretinuta nu este de acord cu rezilierea, iar debitorul nu doreste sa ii fie restituit nimic din suma totala investita pana acum in persoana intretinuta (din 2003 pana in prezent), este nevoie de prezentare in instanta? De asemenea, cum se calculeaza costurile de reziliere in acest caz? E un anumit procent din valoarea imobilului? Nu gasesc nicaieri raspuns la situatia aceasta, toate cazurile implica persoana intretinuta care doreste rezilierea si nu vice-versa. Multumesc anticipat!

 • Răspunde
  Diana
  ianuarie 20 2017

  Buna seara! Vreau sa va relatez urmatoarea situatie in care ma aflu: tatal meu vrea sa-mi dea cu contract de intretinere toata partea lui plus cota ce i-a revenit dupa decesul mamei, eu mai am un frate care nu vrea sa mai auda de el si care m-a amenintat dupa dezbaterea succesiunii, ca daca -mi face tata vreun act pe apartament, el, fratele o sa ma atace in instanta; fac precizarea ca si fratele are cota la apartament, iar eu locuiesc cu tatal meu in acest apartament, ce pot sa fac ca dupa decesul tatalui sa nu am probleme in instanta cu fratele si daca este bine ca eu sa fac la notar contract de intretinere si daca este necesara scoaterea unui certificat medico-legat cum ca tata la data incheierii acestui contract a avut discernamant: am nevoie de martori la notar si mai ales fratele trebuie anuntat ca facem acest contract de intretinere?
  va multumesc!

 • Răspunde
  Anda
  ianuarie 27 2017

  Buna ziua. Soțul si soția încheie cu părinții soțului contract de vânzare-cumpărare cu clauza de habitatie viagera, îngrijire si întreținere. Între timp, soții divorțează. Soția mai are drept asupra proprietații pentru care s-a încheiat contractul? Mulțumesc!

 • Răspunde
  Angelica
  martie 13 2017

  Buna ziua,am si eu o intrebare, am grija de o batrana de 2 ani .Si batrana sa hotarat ca imi da cu acte .Dar ea are 3 copii dar nu a mai venit pe la ia vreau sa stiu daca am probleme cu copii daca imi da cu acte A zis ca imi da cu contract de vanzare cunparare cu clauza de intretinere,ca asa ia dat si mama ei si nu a avut probleme cu cumnatele .dupa moartea ei nu stiu ce sa fac.

 • Răspunde
  Virgil
  aprilie 30 2017

  Am un contract de întreținere și vreau să vind locuința că soacra mea sa mutat la cumnata mea și la acea adresa nu mai locuiește nimeni cum trebuie să procedez că este și ea de acord sa o vindem de poate

 • Răspunde
  Mihaela
  septembrie 14 2017

  Buna ziua! Bunica mea a facut un contract de vânzare -cumpărare cu clauza de întreținere cu fiul ei care a decedat. Nora a dus-o la spital si așteaptă moartea ei. Cum putem face sa o determinam sa se îngrijească de ea? Ar trebuie anunțată asistenta socială? Ce organe ar trebuie sa anunțam? Sau sa contactam un avocat?Precizez ca ea a facut un atac cerebral in urma căruia a ramas cu o dementa , iar nora a internat-o intr-o secție de paleative.

 • Răspunde
  Anonim
  septembrie 24 2017

  Buna as dori sa stiu cum se poate face un contract de intretinere fara ca sa fie de acord copii acelei persoane e legal ca sa se incheie un asa numit contract fara ca copii dansei sa isi dea aprobarea ???

 • Răspunde
  Corina
  noiembrie 14 2017

  Buna ziua ! Va rog sa ma ajutatii . Bunica mea a decedat in 2002 ,bunicul meu fiind paralizat de partea dreapta a ramas in grija parintilor mei timp de 4 ani dupa acest timp bunicul a hotarat sa dezbata mostenirea dupa bunica si sa le dea copiilor(5 la numar) din bunurile lor . Trei din acestia au renuntal la mostenire ,urmand ca mostenirea sa se faca intre tatal meu si un frate de a lui . In fata domnului notar acestia au cazut de comun acord ca bunicul sa ramana sub intretinerea parintilor mei urmand ca acestia sa incheie un contract de intretinere cu conditiile prevazute in contract acordandui (hrana ,imbracaminte ,incalzire etc..) inclusiv cheltuieli de inmormantare la decesul acestuia . Unchiului meu ia facut un contract de vanzare cumparare pe o parte din bunuri iar cealalta parte ramanand tatalui meu in urma contractului de intretinere incheiat . Ambele partii fiind de acord sau incheiat actele . Precizez ca bunicul fiind paralizat a semnat cu amprenta digitala . Dupa aproximativ doua luni bunicul a decedat urmand ca parintii mei sa faca inmormantare si toate cele trebuincioase . Actele sau facut in anul 2006 . In anul 2013 din pacate a decedat si tatal meu iar acum fratele tatalui meu sa trezit ca ar vrea sa strice actele urmand sa o dea pe mama in judecata . Va rog din suflet sa ma ajutatii ce se poate face avem .

 • Răspunde
  Raluca Gabriela
  ianuarie 19 2018

  Buna seara.Va rog daca puteti sa ma ajutati:Bunicul meu a decedat ,acum multi ani in urma.A ramas bunica,sotia supravietuitoare cu cei doi copii,mama mea si unchiul meu.Dezbaterea succesorala dupa moartea lui bunicu nu s-a facut.Locuiesc cu bunica de 30 ani,eu o ajut in toate,eu platesc impozit ,tot ce trebuie.Dupa moartea bunicului,cei 2 copii nu au renuntat in favoarea mamei ,acum pe titlul de proprietate sunt 3 mostenitori,bunica si cei 2 copii,problema este ca nici un copil nu-i da atentie.Bunica ar vrea sa-mi lase partea ei,mie ca nepot,si as vrea sa stiu cum e mai bine,testament sau contract de intretinere,ca nu cumva dupa moartea ei sa mi se atace testamentul sau ce mi se face prin notar,unchiul meu este impotriva,cu toate ca in 30 ani nu a venit la mama lui,la bunica mea decat de 2 ori,va rog daca ma puteti sfatui cum sa fac? Va multumesc.

 • Răspunde
  Elena
  martie 12 2018

  Bună ziua! Îmi cer scuze de deranj, dar am și eu o întrebare. Bunicul soțului meu i-a făcut contract de întreținere băiatului lui ( tatăl soțului), dar acuma ar vrea sa schimbe contractul, sa facă act de vânzare – cumpărare soțului meu ( nepotului). Cum ar trebui sa procedeze? Este obligatoriu sa îl dea în judecata pe băiatul lui ( socrul meu) pt a putea rezilia contractul de întreținere și sa se ducă la un medic psihiatru pt a demonstra ca este în toate facultățile mintale, sau se poate rezilia pur și simplu la un notar? Va mulțumesc și aștept un răspuns de la dumneavoastra

 • Răspunde
  luminita
  martie 20 2018

  Buna ziua!
  Incerc s -a explic pe scurt o speta care cred ca sunt multe persoane interesate , care se confrunta cu o astfel de problema.
  S-a incheiat un contr. de vanz-cump cu clauza de intretinere si habitatie viagera ,in anul 2005 ,vanzatori 2 persoane si cump 2 persoane.In anul 2010 unul dintre vanzatori decedeaza iar in 2018 decedeaza unul dintre cumparatori.
  Cumparatorul care decedeaza are copii din alta casatorie. Ce se intimpla in continuore cu contractul cand obligatia de intretinere a cumparatorului nu se mai poate respecta?
  Cu respect Luminita Micuta.

 • Răspunde
  Crasan
  mai 17 2018

  Buna ziua!Am si eu o intrebare care e diferenta intre contractul prin intretinere cu cel prin donatie?

 • Răspunde
  Constanta
  iunie 2 2018

  Am contract cu mama de întreținere tata decedat frați au renunțat la casă ca eu să ai grijă de ea.După decesul mamei eu am dreptul la tot ce deține sau doar la casa și pământul se împarte

  • Răspunde
   eu_
   august 28 2018

   E simplu, citeste cu atentie Contractul de intretinere intre tine si mama ta. Acolo este stipulat negru pe alb, care este obiectul intretinerii. Citeste cu atentie si Certificatul de mostenitor, dupa dezbaterea masei succesorale in urma decesului tatalui, acolo sunt trecuti toti mostenitorii, fiecare cu cota lui. Daca fratii tai au renuntat in favoarea ta, doar la casa dar sunt mostenitori pe terenuri, atunci dupa decesul mamei, tu ramai doar cu ce scrie in Contractul de intretinere dintre tine si ea.

 • Răspunde
  Madalina
  iunie 23 2018

  Buna ziua,am si eu o intrebare. Bunica mea acum 6 ani a pus 3 sferturi de casa pe numele meu cu uzu fruct viager si contract de intretinere. Problema mea e urmatoare. Mama mea are 1 sfert din casa de pe urma tatalui decedat. La moartea bunicii melw poate ea sa imi atace contractu intrun fel daca contractu nu e facut pe vanzare cumparare?

 • Răspunde
  eu_
  august 28 2018

  “In timpul vietii bunicii, numai aceasta poate ataca actul pe motiv ca nu v-ati indeplinit obligatia asa cum v-ati asumat-o. Dupa decesul bunicii, mama va poate ataca pentru ca orice contract este atacabil. Contractul de vanzare-cumparare cu clauza de intretienere e o struţă-cămilă, care pune intotdeauna problema calificării naturii lui juridice (adica, mai pe romaneste: Ce mama naibii o fi asta? Struţ sau cămilă? Vanzare sau intretinere? Ori una ori alta. Pentru ca vanzarii i se aplica unele reguli, iar intretinerii altele. Iar judecatorul nu face o ciorba din astea cum fac unii notari prin titluri de acte). Un contract nu este ceea ce zice titlul lui ca ar fi, ci ceea ce zice (ceea ce rezulta din) cuprinsul lui ca ar fi.
  Daca va respectati obligatia de intretinere nu veti avea probleme.”

  sursa: avocatnet.ro

 • Răspunde
  Ana
  octombrie 20 2018

  Buna ziua,eu cu sotul meu am incheiat un contract de intretinere cu copii nostri, numai dupa moartea noastra,ramin ei proprietari, intre timp noi am divortat vreau sa stiu daca mai am dreptul in acea casa,cotractul a fost incheiat in 2015

 • Răspunde
  octombrie 22 2018

  am un contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere la domiciliu cu tatal vitreg.a dorit rezilierea dar nu a fost posibil deoarece a parasite domiciliu mutandu-se la concubine in alta localitate.am avut castig de cauza .am mandate ca iam trimis bani,acum fiind foarte bolnav doresc sa stiu ce pot face daca moare ,eu vreau sa imi fac datoria de al ingropa la mine unde are de fapt domiciliul actual in buletin insa exista riscul sa nu fiu anuntat de decesul lui.mai am o sora vitrega ea are vreun drept din acel act de vanzare-cumparare?

 • Răspunde
  Paul
  noiembrie 5 2018

  Am CONTRACT DE ÎNTREȚINERE cu unchii mei(soț și soție) pe o parte din bunurile lor care aveau cadastru și intabulare iar pe restul am TESTAMENT deoarece nu avea la data respectiva cadastru și intabulare. TESTAMENTUL l-au făcut individual, fiecare către mine și soția mea.
  Toate actele s-au făcut cu UZUFRUCT VIAGER.
  Testamentul s-a făcut cu martori!
  Toate actele s-au făcut cu CERTIFICAT DE SĂNĂTATE PSIHICA eliberat de IML.
  Unchiul a decedat!
  3 INTREBARI:
  -Se considera împlinite 1/2 din obligațiile asumate?
  -Se diminuează cu 1/2 UZU FRUCT?
  -Mătușa vrea sa rezilieze actele. Ii trebuie iarăși CERTIFICAT de la IML?
  -In cazul in care jumătate din “obiectul prestație”s-a achitat prin decesul unchiului cat mai primește înapoi din valoarea TESTAMENTULUI? 1/2 sau 3/4?
  Menționez ca nu am făcut SUCCESIUNE ci am numai o DECLARAȚIE CA ACCEPT MOȘTENIREA!

  Se diminuează

 • Răspunde
  Marian
  aprilie 19 2019

  Un contract de vanzare cumparare cu clauza de intretinere pentru un teren incheiat acum peste 30 de ani pe care debitorul a construit o casa, poate fi reziliat de catre creditori cu toate ca pana in prezent au fost ingrijiti si intretinuti, nu au avut nici o nemultumire? In aceasta situatie poate fi trasa la raspundere doar unul dintre soti ( sa zicem doar sotia, sotul fiind plecat cu jobul) sau ambii?

Scrie un comentariu