20 August, 2017

Ce se întâmplă, de la 1 ianuarie, cu veniturile din cedarea folosinţei bunurilor?

Alături de unele dispoziţii privind disciplina bugetară şi priorităţile la investiţii, recenta Ordonanţă de urgenţă nr. 88/2013 aduce  modificări la Codul fiscal, în ce priveşte regimul veniturilor din cedarea bunurilor, astfel cum acestea vor fi fiscalizate de la 1 ianuarie 2014.

O.U.G. nr. 88/2013 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 593 din 20 septembrie 2013.

Recalcularea venitului realizat din cedarea folosinţei bunurilor

Un articol nou, inserat în Codul fiscal, prevede stabilirea, de către organul fiscal, pe categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, a venitului anual realizat. Venitul se constituie ca sumă de venituri nete anuale, în vederea aplicării prevederilor referitoare la verificarea încadrării în plafonul corespunzător anului fiscal respectiv pentru contribuţiile sociale obligatorii.

Tot organul fiscal este acela care, pentru stabilirea obligaţiilor fiscale anuale, va deduce contribuţiile sociale obligatorii datorate în cursul anului, din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Astfel, se va recalcula baza impozabilă, în vederea acordării deductibilităţii CASS şi pentru determinarea impozitului pe venit anual datorat.

Impozitul anual datorat

Faţă de regula generală, potrivit căreia organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat pe baza declaraţiei privind venitul realizat şi emite decizia de impunere, prin excepţia introdusă de O.U.G. nr. 88/2013 organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor prin regulile de asemenea noi privind recalcularea acestor venitturi, menţionate mai sus.  Decizia de impunere se emite la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF.

Declaraţia făcută de plătitorul de venit

Mai întâi, să atragem atenţia că la lista cu contribuabilii la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate au fost adăugate şi persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor. În aceste condiţii, observăm modificarea potrivit căreia, în ce priveşte obligaţiile declarative, plătitorul de venit are obligaţia să depună Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. f) şi i) pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă a contribuţiilor sociale, respectiv:

- persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1), precum şi cele care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);

- persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

» Modificări: În stânga puteţi vedea forma actuală a art. 29619, iar în dreapta forma viitoare (modificarea se va aplica începând cu 1 ianuarie 2014).
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)

mod1Sursa foto: Lege5 Online

Contribuţiile sociale obligatorii

Corelativ, se modifică şi dispoziţii din Titlul IX2 “Contribuţii sociale obligatorii”, din Codul fiscal, fiind modificat inclusiv titlul Capitolului II “Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum şi din cedarea folosinţei bunurilor”.

Baza de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii. Ordonanţa de urgenţă introduce aici dispoziţii noi, corelative, astfel că:

- baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

- baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

» Modificări: Mai jos puteţi vedea care sunt cele două noi alineate care vor fi introduse la art. 29622 (modificarea se va aplica începând cu 1 ianuarie 2014).
mod2Sursa foto: Lege5 Online

Cine NU datorează CAS. Se modifică articolul din Codul fiscal privitor la excepţiile de contribuţie, astfel că, de la 1 ianuarie, nu datorează contribuţie de asigurări sociale persoanele care realizează venituri:

- din activităţi agricole, silvicultură, piscicultur, precum şi veniturile din activităţi agricole pentru care nu s-a stabilit norme de venit;

- din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 61 (veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente);

- din venituri dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică;

- din asocierile fără personalitate juridică realizate de persoane fizice rezidente asociate cu persoane juridice române.

Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale. Sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale, cu excepţia celor care care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, următorii:

- întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
- membrii întreprinderii familiale;
- persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
- persoanele care realizează venituri din profesii libere;
- persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
- persoanele care realizează venituri din silvicultură şi piscicultură şi venituri din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit;
- persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

În decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Sunt exceptaţi, aşa cum am văzut mai sus, cei care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, dar şi cei care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic.

Pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 29622 alin. (21) se face de către organul fiscal prin decizia de impunere. Referirea se face la baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, respectiv venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig; încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 29622 alin. (22) – care nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia – se face de către plătitorul de venit la momentul plăţii venitului.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu