22 Februarie, 2018

Ce se întâmplă cu bunurile intrate în proprietatea privată a statului şi pentru care s-a dispus restituirea

Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică, iar cele care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare se distrug pe cheltuiala persoanelor fizice sau juridice de la care au fost confiscate sau a deţinătorului, în cazul în care acestea nu pot fi identificate. Acesta este cadrul general de la care porneşte reglementarea dată prin Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în 2009, cu completările ulterioare.

De curând, Ordonanţa a fost modificată şi completată prin Legea nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial nr. 189 din 22 martie a.c., cu prevederi dintre care le semnalăm privitoare la regimul bunurilor care se restituie proprietarului.

■ Astfel, bunurile mobile pentru care s-a dispus restituirea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau prin ordonanţa procurorului, se restituie proprietarului sau persoanei îndreptăţite. În cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării şi sancţionării contravenţiilor pe bază de proces-verbal, pentru care s-a dispus restituirea, eventualele cheltuieli de restituire sunt în sarcina organelor care au dispus măsura confiscării.

Au apărut şi dispoziţii noi de procedură la restituire, respectiv organul de valorificare sau, după caz, deţinătorul va proceda la notificarea proprietarului sau a persoanei îndreptăţite, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (sau prin executor judecătoresc sau prin afişarea  comunicării la domiciliul sau la sediul proprietarului ori al persoanei îndreptăţite). Afişarea se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor. Atunci când proprietarul sau persoana îndreptăţită îşi are domiciliul sau sediul în altă localitate decât cea în care se află sediul deţinătorului, la solicitarea acestuia, procedura de afişare se poate realiza şi prin intermediul instituţiei corespondente de la domiciliul sau sediul proprietarului ori al persoanei îndreptăţite.

Termenul de restituire a fost redus la 3 luni, de la un an, cât prevedea, anterior, ordonanţa. Prin Legea de modificare se prevede că bunurile de restituit se consideră abandonate dacă proprietarul sau persoana îndreptăţită nu se prezintă pentru a le ridica în termen de 3 luni de la data la care a fost notificată de către deţinător. Nu intră aici situaţiile în care, prin dispoziţii legale, se prevede un alt termen de restituire a bunurilor sau o altă procedură de notificare.

Bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, păsările vii şi plantele, se valorifică de îndată. Bunurile se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri către populaţie, la preţul de piaţă. Valorificarea acestor bunuri se face fără efectuarea procedurilor de evaluare.

Sunt, totodată, prevăzute expres situaţiile în care bunurile mobile cu privire la care s-a dispus confiscarea pot fi valorificate în cursul procesului al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile. Legea prevede două astfel de situaţii:

- atunci când există riscul ca, prin trecerea timpului, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului, valoarea bunurilor confiscate să se diminueze semnificativ;

- când măsura confiscării priveşte bunuri a căror depozitare, întreţinere sau conservare necesită cheltuieli disproporţionate în raport cu valoarea bunului.

În cursul procesului al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile, organul care a dispus măsura confiscării poate hotărî de îndată valorificarea bunurilor confiscate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia, indiferent dacă acestea riscă să se diminueze în timp şi indiferent de criteriul anterior referitor la cheltuielile de depozitare, întreţinere sau conservare.

Legea semnalată introduce şi dispoziţii noi privind procedura de soluţionare judecătorească a procesului al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare.

■ În aceeaşi materie, legea aduce completări la Codul de procedură penală. Semnalăm, aici, prevederile referitoare la:

- cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate;

- valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul urmăririi penale;

- valorificarea bunurilor mobile sechestrate în cursul judecăţii;

- contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu