16 Ianuarie, 2018

Ce se întâmplă când autorităţile locale stau rău cu banii? Modificări aduse de OUG nr. 46/2013

O.U.G. nr. 46/2013 îşi propune să facă ordine în situaţii de criză financiară sau de insolvenţă, în cazul unităţilor administrativ-teritoriale.

Publicată în Monitorul oficial nr. 299/2013, ordonanţa a fost deja prezentată, în ansamblul ei, de LegeStart. De aceea, mai jos găsiţi o sinteză privitoare la alte acte normative modificate prin această reglementare.

Mai întâi, două precizări succinte din dispoziţiile tranzitorii şi finale ale ordonanţei de urgenţă.

1. Prima spune că la stabilirea situaţiei de criză financiară sau insolvenţă, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, se iau în considerare obligaţiile de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale, subdiviziunilor acestora, respectiv serviciilor publice de interes local sau judeţean cu termene scadente.

2. A doua precizare pe care o semnalăm exclude unităţile administrativ-teritoriale, subdiviziunilor acestora, respectiv instituţiilor publice de subordonare locală de la aplicarea prevederilor O.G. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Un tablou uşor de urmărit este realizat prin modificările pe care ordonanţa de urgenţă le aduce la Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 618/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Cu privire la situaţiile avute în vedere, reţinem mecanismele de abordare şi soluţionare, mai ales prin prisma implicaţiilor faţă de creditori şi salariaţi.

CRIZA FINANCIARĂ

Criza financiară este starea patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale, caracterizată prin existenţa unor dificultăţi financiare, prin lipsa acută de disponibilităţi băneşti, ce conduce la neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile pe o anumită perioadă de timp. Criza financiară este prezumată în următoarele situaţii:

• neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 90 de zile, şi care depăşesc 15% din bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale respective, cu excepţia celor aflate în litigiu comercial;

• neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul local de venituri şi cheltuieli sau în bugetele instituţiilor sau serviciilor publice de interes local sau judeţean, după caz, pe o perioadă mai mare de 90 de zile de la data scadenţei.

Modificări: În poza de mai jos puteţi vedea modificările aduse de OUG nr. 46/2013 la Legea nr. 273/2006 (mai exact, la alineatul (1) al articolului 74. În stânga este forma iniţială, iar în dreapta este forma modificată. Atenţie: funcţionalităţile prezentate în poză sunt disponibile în Lege5.

mmod1mmod1.2
În termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia furnizării situaţiei economico-financiare şi a concluziei de încadrare sau neîncadrare în starea de criză financiară. 

Ordonatorul principal de credite, în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea crizei financiare, convoacă autoritatea deliberativă şi sesizează direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz.

Autoritatea deliberativă ia act, în condiţiile legii, de existenţa situaţiei de criză financiară, mandatează ordonatorul principal de credite pentru elaborarea planului de redresare financiară şi analizează propuneri care să fie cuprinse în planul de redresare financiară prezentat de ordonatorul principal de credite.

În termen de 30 zile calendaristice de la adoptarea hotărârii prin care a fost declarată starea de criză financiară, ordonatorul principal de credite împreună cu ceilalţi membrii ai comitetului pentru situaţii de criză financiară pregătesc un plan de redresare financiară a unităţii administrativ-teritoriale.

Planul de redresare financiară cuprinde planificarea economico-financiară şi bugetară pe perioada procedurii de redresare financiară, care presupune:

• o prezentare a situaţiei economico-financiare a unităţii administrativ-teritoriale;

• măsuri care să asigure prestarea serviciilor publice esenţiale de către autorităţile administraţiei publice locale pe durata aplicării planului de redresare financiară;

• măsuri de îmbunătăţire a managementului financiar şi a mecanismelor de control necesare pentru eficientizarea furnizării serviciilor publice esenţiale;

• măsuri de creştere a gradului de colectare a veniturilor proprii, precum şi de generare de venituri suplimentare;

• măsuri pentru reducerea cheltuielilor;

• planificarea economico-financiară şi bugetară pe perioada procedurii de redresare financiară;

• stabilirea sarcinilor pentru îndeplinirea prevederilor din planul de redresare financiară pe obiective, persoane responsabile şi termene.

Modificări: În poza de mai jos puteţi urmări modificările aduse la art. 74, alineatele (6) şi (7).
Stânga – forma iniţială, dreapta – forma modificată.

mmod2mmod2.2
Controlul executării şi îndeplinirii măsurilor cuprinse în planul de redresare financiară este realizat de comitetul pentru situaţii de criză financiară.

Autoritatea deliberativă declară, la cererea ordonatorului principal de credite şi cu avizul consultativ al comitetului pentru situaţii de criză financiară, încetarea situaţiei de criză financiară, prin adoptarea unei hotărâri, dacă:

• criteriile specifice nu s-au mai evidenţiat timp de 180 de zile calendaristice;

• sunt îndeplinite criteriile pentru declararea stării de insolvenţă.

INSOLVENŢA

Insolvenţa este starea patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale caracterizată prin existenţa unor dificultăţi financiare, prin lipsa acută de disponibilităţi băneşti, ce conduce la neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, pe o anumită perioadă de timp. Insolvenţa este prezumată în următoarele situaţii:

• neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile şi care depăşesc 50% din bugetul general al unităţilor administrativ-teritoriale, fără a se lua în calcul cele aflate în litigiu comercial;

• neachitarea drepturilor salariale izvorâte din raporturile de muncă şi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data scadenţei.

Modificări: În poza de mai jos puteţi vedea modificările aduse la art. 75, alineatul (1). 
Stânga - forma iniţială, dreapta - forma modificată.

mmod3
IMPORTANT DE REŢINUT: Orice creditor sau grup de creditori care are una ori mai multe creanţe certe, lichide şi exigibile împotriva unei unităţi administrativ-teritoriale, cu o valoare însumată care depăşeşte 50% din bugetul acesteia pe o perioadă de 120 de zile consecutive, poate introduce la tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are sediul unitatea administrativ-teritorială o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei acestei unităţi administrativ-teritoriale.

În termen de 30 de zile de la solicitarea oricărei persoane interesate, ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia furnizării situaţiei economico-financiare şi a concluziei de încadrare sau neîncadrare în prevederile privind situaţia de insolvenţă..

Ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la constatarea stării de insolvenţă, să solicite deschiderea procedurii privind insolvenţa unităţii administrativ-teritoriale, prin cerere depusă la tribunalul în a cărui circumscripţie se află unitatea administrativ-teritorială respectivă.

ATENŢIE.
Ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale are obligaţia de a notifica deschiderea procedurii de insolvenţă creditorilor şi oricăror persoane interesate.

Judecătorul-sindic, prin hotărârea de deschidere a procedurii de insolvenţă, va numi un administrator.

În termen de 30 de zile calendaristice administratorul judiciar elaborează planul de redresare a insolvenţei, împreună cu ordonatorul principal de credite, cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi al camerei de conturi teritoriale.

Modificări: Stânga - forma iniţială a alineatului (7), art. 75, dreapta - forma modificată a acestuia.

mmod4
Planul de redresare a insolvenţei va cuprinde:

• măsurile de restabilire a viabilităţii financiare a unităţii administrativ-teritoriale;

• măsurile de continuare a prestării serviciilor esenţiale ale unităţii administrativ-teritoriale, pe toată perioada insolvenţei acesteia;

• planul de achitare a debitelor către creditori.

Planul de redresare a insolvenţei se supune aprobării consiliului local, în termen de 10 zile de la întocmire şi devine obligatoriu atât pentru autoritatea deliberativă, cât şi pentru ordonatorul principal de credite al unităţii administrativ-teritoriale.

În caz de neadoptare în termenul de 10 zile de mai sus, administratorul va propune judecătorului-sindic emiterea hotărârii de preluare a atribuţiilor de ordonator principal de credite de către administrator.

În caz de nerespectare a planului de redresare a insolvenţei, administratorul va propune judecătorului-sindic suspendarea atribuţiilor de ordonator principal de credite şi emiterea hotărârii de preluare a atribuţiilor de ordonator de credite de către administrator.

În cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile stării de insolvenţă a unităţii administrativ-teritoriale, judecătorul-sindic pronunţă o sentinţă de închidere a procedurii.

ATENŢIE.
Închiderea procedurii de insolvenţă se poate face, în condiţiile recentelor modificări, chiar dacă nu au fost stinse toate creanţele cuprinse în planul de redresare a stării de insolvenţă. Restul creanţelor nestinse în procedura de insolvenţă vor fi cuprinse în planul de redresare a stării de criză financiară. Sentinţa de închidere a procedurii este notificată de administratorul judiciar direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, pentru efectuarea menţiunii în registrul local al situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.

Modificări: Stânga - forma iniţială a alineatului (15), art. 75, dreapta - forma modificată a acestuia.

mmod5
Unitatea administrativ-teritorială revine la statutul de criză financiară, iar ordonatorul principal de credite şi consiliul local îşi reiau atribuţiile şi vor proceda la aplicarea întocmai a planului de redresare financiară pentru ieşirea unităţii administrativ-teritoriale din criză financiară.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu