Modificările privesc încetarea regimului derogatoriu, aprobat prin OPANAF nr. 1221/2009, astfel cum a fost recent modificat prin OPANAF nr. 2097/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 634/20.08.2015.

Aşa cum am semnalat, modificările privesc capitolul B din Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 415/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Până acum, se prevedea că regimul de declarare derogatoriu aprobat îşi încetează valabilitatea la data aprobată pentru încetarea acestuia sau începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile următoare:

 • să nu desfăşoare niciun fel de activitate;
 • să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
 • să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
 • să figureze, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;
 • să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;
 • să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare;
 • să nu fie înscrişi în lista contribuabililor declaraţi inactivi;
 • în cazul contribuabililor, persoane juridice, înfiinţaţi în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului.

Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 2097/2015, a mai fost adăugată o posibilitate de încetare a regimului derogatoriu de declarare, şi anume începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilului sunt instituite noi obligaţii declarative pentru impozite, taxe şi contribuţii datorate la bugetul de stat.

În cazul încetării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilul va reintra din oficiu în regimul normal de declarare.

Prelungirea perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu este posibilă numai după aprobarea unei noi cereri de acordare a regimului, cu respectarea procedurii şi a condiţiilor prevăzute în prezentul ordin.

Cadrul general instituit prin OPANAF nr. 1221/2007

Contribuabililor pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu le sunt aplicabile procedurile de administrare referitoare la stabilirea, verificarea şi colectarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Prin excepţie, contribuabilii pentru care a fost aprobat regimul de declarare derogatoriu nu vor fi supuşi procedurilor curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor fiscale.

În ce priveşte aprobarea regimului de declarare derogatoriu, Procedura prevede că, în caz de inactivitate temporară, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale pentru impozitele, taxele şi contribuţiile administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Depunerea declaraţiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusă acestui regim, contribuabilii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

 • să nu desfăşoare niciun fel de activitate;
 • să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;
 • să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;
 • să figureze, în evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite;
 • să nu aibă în curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;
 • să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, în curs de derulare;
 • să nu fie înscrişi în lista contribuabililor declaraţi inactivi;
 • în cazul contribuabililor, persoane juridice, înfiinţaţi în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inactivitatea temporară să fie înscrisă în registrul comerţului.

Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii.

În cazul societăţilor comerciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului, respectiv o copie a extrasului de registru emis de către oficiul registrului comerţului privind starea societăţilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.

Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 30 de zile de la data depunerii, de compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate.

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii fiscale:

 • formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
 • formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
 • formularul 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”, cod 14.13.01.40;
 • formularul 103 „Declaraţie privind accizele”, cod 14.13.01.03/a;
 • formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv;
 • formularul 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
 • formularul 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05;
 • formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02.

Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligaţiile de declarare cuprinse în formularele de mai sus şi înscrise în vectorul fiscal al contribuabilului.

Ai nevoie de Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here