17 Noiembrie, 2019

Ce reţinem din noutăţile în materia concurenţei neloiale? (II)

Constituie concurenţă neloială practicile comerciale ale întreprinderii care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

Aşa cum am promis în prima parte a articolului, în cea de-a doua parte prezentăm aspecte legate de răspunderea în materia concurenţei neloiale.

Încălcarea obligaţiei privind o concurenţă loială atrage răspundere civilă, contravenţională ori penală, în condiţiile Legii nr. 11/1991.

Astfel, constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, încălcarea cu vinovăţie a prevederilor art. 2 alin. 2 lit. a şi b din Legea nr. 21/1996. Contravenţiile respective se sancţionează cu:

a) amendă de la 5.000 la 50.000 de lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane juridice;

b) amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane fizice.

De asemenea, potrivit art. 4 alin. 3 din Legea nr. 21/1996, constituie contravenţie, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, următoarele fapte săvârşite cu vinovăţie de către persoane fizice sau juridice, în cazul procedurii de cercetare a practicilor de concurenţă neloială prevăzute de lege:

a) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 34;

b) furnizarea de informaţii, documente, înregistrări şi evidenţe într-o formă incompletă în timpul inspecţiilor desfăşurate;

c) refuzul nejustificat al întreprinderilor de a se supune unei inspecţii desfăşurate potrivit prevederilor art. 34;

d) nerespectarea măsurilor impuse de către Consiliul Concurenţei potrivit prevederilor art. 31 alin. 2 lit. a şi b.

În ceea ce priveşte sancţionarea, reţinem că săvârşirea de către întreprinderi, autorităţile şi instituţiile publice a contravenţiilor prevăzute la art. 4 alin. 3 din Legea nr. 21/1996 se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 de lei, iar săvârşirea de către persoanele fizice a aceloraşi contravenţii se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.000 de lei.

Potrivit art. 5 din Legea nr. 11/1991, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă:

a) folosirea unei firme, embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;

b) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări sau a altor informaţii confidenţiale în legătură cu acestea, transmise autorităţilor competente în scopul obţinerii autorizaţiilor de comercializare a produselor farmaceutice ori a produselor chimice destinate agriculturii, care conţin compuşi chimici noi;

c) divulgarea, achiziţionarea sau utilizarea secretului comercial de către terţi, ca rezultat al unei acţiuni de spionaj comercial ori industrial, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;

d) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane împuternicite de deţinătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în faţa autorităţilor publice ori a instituţiilor publice, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;

e) folosirea de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (1) din Codul penal a secretelor comerciale de care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice;

f) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare ori vânzarea unor mărfuri sau servicii purtând menţiuni false [1] privind brevetele de invenţii, brevetele pentru soiuri de plante, mărcile, indicaţiile geografice, desenele ori modelele industriale, topografiile de produse semiconductoare, alte tipuri de proprietate intelectuală, cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare şi altele asemenea, originea şi caracteristicile mărfurilor, precum şi cu privire la numele producătorului sau al comerciantului, în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari.

Acţiunea penală în cazurile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 11/1991 se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, la sesizarea camerei de comerţ şi industrie teritoriale sau a altei organizaţii profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Consiliul Concurenţei.

În fine, referitor la acţiunile (civile) izvorând dintr-un act de concurenţă neloială, acestea sunt de competenţa tribunalului locului săvârşirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găseşte sediul pârâtului. În lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului.

La cererea deţinătorului legitim al secretului comercial instanţa poate dispune măsuri de interzicere a exploatării industriale şi/sau comerciale a produselor rezultate din însuşirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdicţia încetează atunci când informaţia protejată a devenit publică.


[1] Prin “menţiuni false privind originea mărfurilor” se înţelege orice indicaţii de natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse într-o anumită localitate, într-un anumit teritoriu sau într-un anumit stat. Nu se socoteşte menţiune falsă privind originea mărfurilor denumirea unui produs al cărui nume a devenit generic şi indică în comerţ numai natura lui, în afară de cazul în care denumirea este însoţită de o menţiune care ar putea face să se creadă că are acea origine.

Foto: Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Ileana Constantinescu

Este autoarea unui număr mare de articole apărute în publicaţii de specialitate în diverse domenii ale dreptului. Bogata activitate publicistică a autoarei are la bază practica îndelungată în domeniul dreptului, consultanţa oferită fiind destinată cu preponderenţă societăţilor din mediul privat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu