23 Aprilie, 2019

Ce procedură urmează angajatorul care intenţionează să angajeze străini?

În primul rând, angajatorul trebuie să obţină un răspuns favorabil la solicitarea adresată Inspectoratului general pentru Imigrări. Avizul este condiţionat de îndeplinirea de către angajator a unor condiţii generale şi speciale, în funcţie de tipul de lucrător, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

Condiţii generale

În vederea eliberării avizului, Inspectoratul verifică dacă angajatorul îndeplineşte o serie de condiţii generale, şi anume:

- angajatorul persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală desfăşoară efectiv activitatea pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului (în acest scop, angajatorul trebuie să prezinte: certificatul de înmatriculare sau înregistrare în registrul comerţului ori certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în copie şi în original; certificatul constatator din care să rezulte că în registrul comerţului sau, după caz, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor nu au fost înregistrate menţiuni privind deschiderea procedurii falimentului);

- angajatorul are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru anterior depunerii cererii (angajatorul trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional ori, după caz, domiciliul, privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat la sfârşitul trimestrului încheiat anterior depunerii cererii);

- angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie prevăzută de Codul penal (dovada se face cu prezentarea de către angajator a cazierului judiciar);

- în ultimii trei ani anteriori depunerii cererii, angajatorul nu a fost sancţionat pentru: primirea la muncă a până la cinci străini fără drept de muncă pe teritoriul României şi nu a fost sancţionat contravenţional în consecinţă; dacă nu a transmis registrului cu elementele contractului individual de muncă, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul în cauză.

Totodată, Inspectoratul verifică dacă nu a fost epuizat contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă.

Verificările legate de străinul care ar urma să fie angajat urmează să stabilească dacă acesta se încadrează în prevederile din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,  republicată (r2) în M.Of. nr. 421/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: condiţii cu privire la intrarea străinilor, dispoziţii generale privind şederea străinilor, precum şi unele condiţii legate de acordarea vizelor (pe numele străinului nu a fost introdusă alertă privind refuzul eliberării vizei în Sistemul informatic integrat pe probleme de migraţie, azil şi vize; nu există motive să se considere că viza este solicitată în scopul migrării ilegale).

De asemenea, se mai verifică dacă străinii nu intră în categoria celor cărora nu li se permite intrarea pe teritoriul statului român (dacă sunt semnalaţi de organizaţii internaţionale la care România este parte, precum şi de instituţii specializate în combaterea terorismului că finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism; există indicii că fac parte din grupuri infracţionale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri; există motive serioase să se considere că au săvârşit sau au participat la săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război sau crime contra umanităţii, prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte).

Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători permanenţi

Avizul de angajare pentru lucrători permanenţi se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se prelungeşte în condiţiile prevăzute de Codul muncii, fără obţinerea unui nou aviz de angajare, în situaţia în care se menţin condiţiile de angajare pe locul de muncă respectiv.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători permanenţi sunt următoarele:

- angajatorul a depus diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român, de către un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii condiţiei se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente: organigrama angajatorului cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante; adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional angajatorul; dovada publicării într-un cotidian de largă circulaţie din România a cel puţin unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant. În situaţia în care există forţă de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, angajatorul trebuie să facă dovada publicării a cel puţin trei anunţuri consecutive pentru ocuparea locului de muncă vacant; copia procesului-verbal întocmit de angajator cu privire la selecţia realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunţului/anunţurilor pentru ocuparea locului de muncă vacant;

- angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată (dovada o constituie copia ofertei ferme de angajare);

- străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţa în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României (angajatorul trebuie să prezinte CV-ul străinului; documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul; cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine ori reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii).
 
- avizul de angajare pentru lucrători permanenţi se eliberează fără dovada diligenţelor depuse de angajator pentru ocuparea locului de muncă vacant dacă locul de muncă vacant este funcţia de administrator de societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar la angajatorul în cauză nu mai este alt străin angajat pe o astfel de funcţie;

- dacă locul de muncă vacant este pentru sportivi profesionişti, iar angajatorul în cauză este o persoană juridică al cărei obiect principal de activitate îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive, avizul de angajare pentru lucrători permanenţi se eliberează fără îndeplinirea condiţiilor prin care se dovedesc diligenţele depuse de angajator pentru ocuparea locului de muncă vacant, şi nici condiţiile de pregătire profesională, experienţa în activitate sau autorizare.

CV-ul străinului

Ordonanţa nr. 25/2014 mai prevede că, după caz, la CV-ul străinului se ataşează unul dintre următoarele documente:

- atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în România;

- copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii;

- copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă vacant, traduse şi legalizate în condiţiile legii, atunci când este cazul.

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu