24 Martie, 2018

Ce posibilităţi avem pentru prezentarea subvenţiilor pentru active necorporale conform IAS 20?

Întrebare: 

Aş vrea să vă adresez următoarea situaţie pe care nu am mai avut-o până în prezent. Sunt o societate care aplică IFRS şi aş vrea să ştiu cum este corect să prezint din punct de vedere contabil subvenţiile pentru active necorporale?
Loreda P., Cluj

Răspuns:
 
Dispoziţiile din IAS 20 “Contabilitatea subvenţiilor guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa guvernamentală” se aplică la contabilizarea şi prezentarea subvenţiilor guvernamentale, precum şi la prezentarea altor forme de asistenţă guvernamentală.

 • Asistenţa guvernamentală – acţiunile întreprinse de guvern cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei entităţi sau unei categorii de entităţi care îndeplinesc anumite criterii. Asistenţa guvernamentală nu include beneficii care sunt oferite doar indirect, prin acţiuni ale guvernului care influenţează condiţiile generale de activitate economică, cum ar fi punerea la dispoziţie de infrastructuri în zonele aflate în dezvoltare sau impunerea unor constrângeri comerciale întreprinderilor concurente;
 • Subvenţiile guvernamentale – asistenţa acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, cu anumite condiţii referitoare la activitatea de exploatare a entităţii. Subvenţiile exclud formele de asistenţă guvernamentală cărora nu li se poate atribui în mod rezonabil o anumită valoare, precum şi tranzacţiile cu guvernul care nu pot fi distinse de tranzacţiile comerciale normale ale entităţii. Subvenţiile guvernamentale sunt uneori denumite în alte moduri, cum ar fi subsidii, alocaţii sau prime;
 • Subvenţiile aferente activelor – subvenţii guvernamentale pentru acordarea cărora principala condiţie este că o entitate beneficiară trebuie să cumpere, să construiască sau să dobândească în alt mod active imobilizate. De asemenea, pot exista şi condiţii secundare care restricţionează tipul sau amplasarea activelor sau perioadele în care acestea urmează a fi achiziţionate sau deţinute;
 • Subvenţiile aferente veniturilor cuprind subvenţiile guvernamentale care nu sunt subvenţii aferente activelor;
 • Împrumuturile nerambursabile – împrumuturi al căror creditor se angajează să dispenseze debitorul de rambursarea acestora, dacă se îndeplinesc anumite condiţii prestabilite.
Referitor la speţa dvs, conform IAS 20, situaţia poate fi  prezentată astfel:
 

Prezentarea subvenţiilor

referitoare la active

Prezentarea subvenţiilor

referitoare la venit

 • Subvenţiile guvernamentale pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, trebuie prezentate în situaţia poziţiei financiare fie prin înregistrarea subvenţiei ca venit amânat, fie prin deducerea subvenţiei pentru obţinerea valorii contabile a activului.
 • Sunt considerate drept alternative acceptabile două metode de prezentare a subvenţiilor (sau a unei cote-parte corespunzătoare subvenţiilor) legate de active.
 • Una din metode recunoaşte subvenţia drept venit amânat care este recunoscut în profit sau pierdere pe o bază sistematică pe parcursul perioadei de viaţă utilă a activului.
 • Cealaltă metodă presupune deducerea subvenţiei la calcularea valorii contabile a activului. Subvenţia este recunoscută în profit sau pierdere pe parcursul vieţii unui activ amortizabil drept o reducere a cheltuielilor cu amortizarea.
 • Cumpărarea de active şi primirea subvenţiilor aferente acestora pot cauza fluctuaţii majore ale fluxurilor de trezorerie ale unei entităţi. Din acest motiv şi cu scopul de a arăta investiţia brută în active, astfel de mişcări sunt deseori prezentate ca elemente separate în situaţia aferentă fluxurilor de trezorerie, indiferent dacă subvenţia este sau nu dedusă din activul aferent în scopul prezentării în situaţia poziţiei financiare.
 • Subvenţiile legate de venit sunt uneori prezentate în situaţia veniturilor drept credite, fie separat, fie într-o rubrică generală cum ar fi “Alte venituri”; în caz contrar, ele sunt deduse la raportarea cheltuielilor aferente.
 • Dacă o entitate prezintă componentele de profit sau pierdere într-o situaţie distinctă a veniturilor, ea prezintă în acea situaţie distinctă subvenţiile aferente venitului.
 • Susţinătorii primei metode pretind că este inadecvată compensarea elementelor de venituri şi de cheltuieli şi că separarea subvenţiei de cheltuieli facilitează compararea cu alte cheltuieli care nu sunt afectate de subvenţie. Argumentele în favoarea celei de-a doua metode arată că cheltuielile ar putea foarte bine să nu fi fost suportate de entitate dacă subvenţia nu ar fi fost disponibilă, iar prezentarea cheltuielilor fără a fi compensate cu subvenţia ar putea, prin urmare, să inducă în eroare.
 • Ambele metode sunt considerate drept acceptabile pentru prezentarea subvenţiilor legate de venit. Pentru înţelegerea corectă a situaţiilor financiare poate fi necesară prezentarea informaţiilor privind subvenţia. De regulă, este potrivit să se prezinte informaţii privind efectul subvenţiilor asupra oricărui element de venit sau cheltuială care este prevăzut a fi prezentat separat.

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu