21 Februarie, 2018

Ce pedepse riscă angajatorii dacă nu respectă reglementările privind sănătatea şi securitatea în muncă? (II)

Încălcarea normelor legale cu privire la sănătatea și securitatea în muncă este sancționată în prezent cu amenzi de până la 10.000 de lei. În plus, există anumite încălcări care sunt considerate infracțiuni și sunt pedepsite cu până la trei ani de închisoare sau cu amendă.

În Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu completările și modificările ulterioare, sunt nominalizate faptele săvârșite care se consideră contravenții/infracțiuni și se stabilește cuantumul amenzilor contravenționale care se aplică angajatorilor, precum și cuantumul pedepselor penale (închisoare sau amendă).

Notă: Mai întâi, citiţi AICI prima parte a articolului.

Ce pedepse riscă angajatorii? (continuare din partea I)

Cu amenzi de la 3.000 la 6.000 lei pot fi sancționați angajatorii dacă:

a) desemnează lucrători pentru activitățile de protecție și activitățile de prevenire a riscurilor profesionale care nu au capacitatea necesară pentru a îndeplini aceste sarcini și nu dispun de mijloace adecvate;

b) serviciile externe contractate pentru activitățile de SSM nu au aptitudinile necesare și nu dispun de mijloace personale și profesionale adecvate;

c) lucrătorii desemnați și serviciile externe nu sunt în număr suficient;

d) nu s-au luat măsuri pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor;

e) nu s-au stabilit legăturile necesare (lipsă contracte încheiate) cu serviciile specializate pentru acordare prim ajutor, serviciul medical de urgență, salvare, pompieri;

f) nu au fost anunțați (de regulă în scris) lucrătorii desemnați să aplice măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor, de evacuare a lucrătorilor ori aceștia nu au fost desemnați în număr suficient, nu au fost instruiți în mod corespunzător sau nu au fost dotați cu echipamentul adecvat;

g) lucrătorii și/sau reprezentanții acestora nu au fost informați asupra riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă, asupra măsurilor și activităților de prevenire și protecție de la nivelul întreprinderii și al locului de muncă/ postului de lucru, și/ sau fiecărei funcții;

h) angajatorii firmelor externe care desfășoară activități în întreprinderea/unitatea nu au primit informații adecvate privind riscurile pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor lor, respectiv despre măsurile si activitățile de prevenire si protecție de la locurile de muncă unde se desfășoară activități în comun;

i) nu acordă alimentație de protecție în mod obligatoriu și gratuit, lucrătorilor de la locurile de muncă încadrate în condiții de muncă ce impun acest lucru, locuri stabilite prin contractul colectiv de muncă și/ sau contractul individual de muncă;

j) nu acordă materiale igienico-sanitare, în mod obligatoriu și gratuit.

Amenzi cuprinse între 2.500 şi 5.000 de lei pot primi angajatorii și în cazul în care:

a) lucrătorii au fost prejudiciați ca urmare a părăsirii locului de muncă și/sau zonei periculoase, în cazul unui pericol grav și iminent;

b) lucrătorii au fost prejudiciați că au acționat necorespunzător (cu excepția cazurilor de acțiune imprudentă sau dând dovadă de neglijență gravă) în caz de pericol grav și iminent, pentru propria persoană sau alte persoane, atunci când șeful ierarhic nu a putut fi contactat;

c) lucrătorii desemnați sau reprezentanții lucrătorilor nu au avut acces la evaluarea riscurilor și a măsurilor de protecție instituite în consecință;

d) lucrătorii desemnați și reprezentanții lucrătorilor nu au avut acces la informații din domeniul securității și sănătății în muncă, precum și la informații provenind de la instituțiile de control competente;

e) nu s-a înființat, nu s-a organizat și nu funcționează, la nivelul angajatorului, comitetul de securitate și sănătate în muncă;

f) activitatea de instruire a lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora se realizează pe cheltuiala acestora (parțial sau total), respectiv se efectuează în afara programului de lucru.

O amendă de la 2.000 la 4.000 de lei riscă angajatorii în situațiile următoare:

a) lucrătorii desemnați sau reprezentanții lucrătorilor nu au avut acces la evidența accidentelor de muncă, a accidentelor ușoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase;

b) lucrătorii desemnați sau reprezentanții lucrătorilor nu au avut acces la rapoartele întocmite către autoritățile competente, privind accidentele de muncă suferite de lucratori;

c) nu s-au asigurat materialele necesare pentru informarea și instruirea lucrătorilor (afișe, pliante, filme, diafilme, casete video, DVD –uri etc.), cu privire la securitatea și sănătatea lucrătorilor,

d) au fost prejudiciați lucrătorii sau reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor pentru că au participat la discutarea problemelor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, au făcut propuneri legate de aplicarea măsurilor privind securitatea și sănătatea în muncă, au avut comentarii și păreri în legătură cu desemnarea lucrătorilor cu activitățile de protecție și activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, și-au exprimat părerea asupra materialelor de informare primite/ analizate/ prelucrate, precum și a evidențelor și rapoartelor întocmite la nivelul firmei, și-au exprimat părerea asupra contactării de servicii externe, și-au exprimat părerea asupra organizării și planificării instruirii lucrătorilor;

e) reprezentanții lucrătorilor cu raspunderi specifice în domeniul securității și sănătății lucrătorilor nu au beneficiat de timp adecvat, fără diminuarea drepturilor salariale, nu au beneficiat de mijloacele necesare exercitării drepturilor și atribuțiilor care le revin;

f) nu au fost amenajate locurile de muncă astfel încât să țină seama de prezența grupurilor sensibile la riscuri specifice (pentru femei gravide, lehuze, femei care alăptează, persoane cu dizabilități, tineri);

g) nu s-a declarat, cercetat și înregistrat intoxicația acută profesională atât ca boală profesională, cât și ca accident de muncă.

De asemenea, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei nerespectarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă prevăzute în acte normative specifice, privind:

a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substanțelor ori preparatelor chimice periculoase și a deșeurilor rezultate;

b) prevenirea prezenței peste limitele maxime admise a agenților chimici, fizici sau biologici, precum și suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman,

c) darea în exploatare sau repunerea în funcțiune, parțială sau totală, a construcțiilor, echipamentelor de muncă noi sau reparate, precum și pentru aplicarea proceselor tehnologice;

d) întocmirea și respectarea documentațiilor tehnice pentru executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale de siguranță;

e) folosirea surselor de foc deschis și fumatul la locurile de muncă unde acestea sunt interzise;

f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreținerea și repararea instalațiilor și a echipamentelor electrice, precum și pentru prevenirea efectelor electricității statice și ale descărcărilor atmosferice;

g) asigurarea și folosirea instalațiilor electrice de construcție adecvate la locurile de muncă unde există pericole de incendiu sau de explozie;

h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de muncă;

i) transportul, manipularea și depozitarea echipamentelor de muncă, materialelor și produselor;
j) delimitarea, îngrădirea și semnalizarea zonelor periculoase;

k) semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;

l) asigurarea exploatării fără pericole a recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalațiilor mecanice sub presiune și a celor de ridicat, a conductelor prin care circulă fluide sub presiune și a altor asemenea echipamente de muncă;

m) utilizarea, întreținerea, revizia și repararea periodică a echipamentelor de muncă;
n) asigurarea, marcarea și întreținerea căilor de acces și de circulație;

o) asigurarea iluminatului de siguranță;

p) organizarea activității de păstrare, întreținere și denocivizare a echipamentului individual de protecție;

q) întocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcționali ai echipamentelor de muncă și a rapoartelor de serviciu pentru instalațiile cu regim special de exploatare;

r) aplicarea metodelor de exploatare minieră, execuția, exploatarea și întreținerea lucrărilor miniere, realizarea și funcționarea sistemului de aeraj, corespunzător clasificării minelor din punct de vedere al emanațiilor de gaze;

s) amenajarea locurilor de muncă pentru lucrul la înălțime, în spații închise și în condiții de izolare.

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor

Inspectorii de muncă şi, după caz, inspectorii sanitari constată contravențiile și aplică amenzile contravenționale. Aceștia întocmesc proces verbal de contravenție.

Dacă faptele constatate se încadrează conform prevederilor legii la infracțiuni, inspectorii de muncă și inspectorii sanitari vor sesiza de îndată organele de urmărire penală competente, conform legii.

Angajatorii răspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate victimelor accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, în măsura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestațiile asigurărilor sociale de stat.

Infracțiunile care se pot pedepsi cu închisoarea

Legea nr. 319/2006 prevede la art. 37 pedeapsa cu închisoarea (minimum şase luni, maximum trei ani) sau cu amendă pentru persoana care avea îndatorirea și nu a luat vreuna dintre măsurile legale de securitate și sănătate în muncă, aceasta ducând la crearea unui pericol grav și iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională.

Totodată, la art. 38 din lege, pedeapsa cu închisoarea sau cu amenda se aplică și pentru persoana care nu a respectat obligațiile și măsurile stabilite cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, dacă prin aceasta s-a creat un pericol grav și iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională. În plus, este pedepsită și fapta de a repune în funcțiune instalații, mașini, utilaje anterior eliminării tuturor deficiențelor pentru care s-a luat măsura opririi lor.

În cazul producerii unor consecințe deosebite, pedepsele sunt mai mari, așa cum în cazul faptelor săvârșite din culpă pedepsele sunt mai mici.

——(P)——

Aveţi nevoie de forma consolidată a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol:
 Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu