26 Aprilie, 2019

Ce obligaţii implică un contract de fiducie?

Din dispoziţiile în materie prevăzute în noul Cod civil, reţinem câteva aspecte practice legate de contractul de fiducie şi înregistrarea fiscală a operaţiunii de fiducie.

Potrivit art. 773 şi următoarele din Codul civil, fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari.

Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor.

Observăm că operaţiunea de fiducie implică trei părţi:

- constituitorul, care poate fi orice persoană fizică sau juridică;

- fiduciarul; (Potrivit art. 776 alin. 2 din Codul civil, pot avea calitatea de fiduciari în acest contract numai instituţiile de credit, societăţile de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de asigurare şi de reasigurare legal înfiinţate. Prin contul fiduciar bancar, instituţia asigură depozitarea fondurilor fiduciare, păstrarea şi gestionarea, pe termen mediu şi lung, a patrimoniului primit în depozit în numele clienţilor. Este vorba aici atât  despre sumele primite cu titlu de fond iniţial, cât şi despre sumele rezultate din valorificarea patrimoniului fiduciar distinct ori a bunurilor încredinţate. De asemenea, pot avea calitatea de fiduciari notarii publici şi avocaţii, indiferent de forma de exercitare a profesiei.)

- beneficiarul fiduciei, care poate fi constituitorul, fiduciarul sau o terţă persoană.

Contractul de fiducie

Fiducia este stabilită prin lege sau prin contract încheiat în formă autentică. Ea trebuie să fie expresă.

Contractul de fiducie trebuie să menţioneze, sub sancţiunea nulităţii absolute:

- drepturile reale, drepturile de creanţă, garanţiile şi orice alte drepturi patrimoniale transferate;

- durata transferului, care nu poate depăşi 33 de ani începând de la data încheierii sale;

- identitatea constituitorului sau a constituitorilor;

- identitatea fiduciarului sau a fiduciarilor;

- identitatea beneficiarului sau a beneficiarilor ori cel puţin regulile care permit determinarea acestora;

- scopul fiduciei şi întinderea puterilor de administrare şi de dispoziţie ale fiduciarului ori ale fiduciarilor.

Înregistrarea fiscală

Sub sancţiunea nulităţii absolute, după cum precizează imperativ art. 780 din Codul civil, contractul de fiducie şi modificările sale trebuie să fie înregistrate la cererea fiduciarului, în termen de o lună de la data încheierii acestora, la organul fiscal competent să administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului.

Când masa patrimonială fiduciară cuprinde drepturi reale imobiliare, acestea sunt înregistrate, în condiţiile prevăzute de lege, sub aceeaşi sancţiune, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale competent pentru administrarea sumelor datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în raza cărora se află imobilul, dispoziţiile de carte funciară rămânând aplicabile.

Desemnarea ulterioară a beneficiarului, în cazul în care acesta nu este precizat chiar în contractul de fiducie, trebuie să fie făcută, sub aceeaşi sancţiune, printr-un act scris înregistrat în aceleaşi condiţii.

Dacă pentru transmiterea unor drepturi este necesară îndeplinirea unor cerinţe speciale de formă, se va încheia un act separat cu respectarea cerinţelor legale. În aceste cazuri, lipsa înregistrării fiscale atrage aplicarea sancţiunilor administrative prevăzute de lege.

Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie

Potrivit Ordinului preşedintelului ANAF nr. 1985/2012, organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe contribuabilii care deţin calitatea de fiduciar.

Contribuabilul care deţine calitatea de fiduciar, denumit în continuare fiduciar, depune, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de fiducie, la organul fiscal competent “Declaraţia de înregistrare a contractelor de fiducie”, cod 14.13.01.43, prevăzută la anexa nr. 3 la ordin, însoţită de contractul de fiducie, în original şi copie.

Modificarea şi încetarea contractului de fiducie se înregistrează de către fiduciar la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data producerii, prin depunerea declaraţiei de înregistrare a contractelor de fiducie, având bifată căsuţa “Modificare” sau “Încetare”, după caz, din formular, însoţită de documentele justificative.

Declaraţia şi documentele depuse de fiduciar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

Organul fiscal competent organizează evidenţa contractelor de fiducie într-un Registru al contractelor de fiducie, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din procedură.

Înregistrarea în Registrul contractelor de fiducie se efectuează în maximum cinci zile de la data depunerii contractelor de fiducie.

Registrul contractelor de fiducie se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de către Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
***
Ordinul preşedintelului ANAF nr. 1985/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 16/2013, a aprobat procedura şi modelul declaraţiei de înregistrare a contractelor de fiducie, precum şi a contractelor de locaţiune.

————————————(P)————————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Stock Vault

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu