23 Februarie, 2018

Ce obligaţii fiscale trebuie să depui până mâine, 15 ianuarie?

Deoarece mâine, 15 ianuarie 2013, se va atinge termenul limită de depunere a unor obligaţii fiscale, în cadrul articolului de faţă vă vom prezenta obligaţiile respective şi categoriile de contribuabili care trebuie să le depună, oferindu-vă, în acelaşi timp, acces la formularele propriu-zise, care trebuie predate la Fisc.

1. Declaraţia intrastat pentru luna decembrie

Declaraţia intrastat trebuie depusă de către toţi operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

- sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;

- realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;

- valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Accesează declaraţia intrastat în format electronic! Click aici!

2. Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna decembrie

Această vizează asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.

3. Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.

Această obligaţie fiscală trebuie realizată de către persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

Descarcă declaraţia privind impozitul pe spectacole! Click aici!

4. Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Categoriile de contribuabili vizate se referă micii producători de vinuri liniştite.

Descarcă declaraţia privind producţia de vinuri liniştite! Click aici!

5. Depunerea Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Această obligaţie fiscală se adresează micului producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (23), precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al Normelor de aplicare a Legii nr. 571/2003.

Descarcă declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite! Click aici!

6. Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere privind capacităţile de producţie de bere pentru anul 2013

Declaraţia se depune la autoritatea vamală competentă.

Categorii de contribuabili: antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere.

7. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna decembrie

Categoria de contribuabili vizată este reprezentată de către operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice)

Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Descarcă formularul! Click aici!

8. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna decembrie

Aceasta se adresează destinatarilor înregistraţi şi reprezentanţilor fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile

Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Descarcă formularul! Click aici!

9. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna decembrie

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Declaraţia se depune online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

10. Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna decembrie

Formularul trebuie depus de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării.

Descarcă formularul! Click aici!

11. Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna decembrie

Această situaţie se depune lunar, odată cu situaţia utilizării marcajelor de către antrepozitarii autorizati, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:

- primul exemplar rămâne la operatorul economic;

- exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre;

- iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale – direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

12. Depunerea situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna decembrie

Declaraţia se depune lunar, până la data de 15 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă. Categoriile de contribuabili vizate sunt reprezentate de antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

13. Depunerea declaraţiei pentru înregistrarea gospodăriei individuale care realizează băuturi alcoolice destinate consumului propriu pentru anul curent

Declaraţia se depune la autoritatea vamală teritorială în a carei rază gospodăria îşi are domiciliul.

Categorii de contribuabili: Gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu ţuică şi rachiuri.

Descarcă formularul! Click aici!

14. Depunerea Declaraţiei privind venitul estimat / norma de venit

Formularul 220 trebuie depus de către persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere.

Descarcă Formularul 220! Click aici!

15. Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna decembrie

Această obligaţie trebuie îndeplinită de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

Descarcă formularul! Click aici!

16. Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna decembrie

Formularul se adresează antrepozitarilor autorizaţi pentru depozitare.

Descarcă formularul! Click aici!

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu