18 Iulie, 2018

Ce obligaţii fiscale trebuie să depui la Fisc până miercuri, 25 iulie?

Până miercuri, 25 iulie, contribuabilii trebuie să depună la Fisc următoarele obligaţii fiscale:

1. Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat  - Formularul 301

Declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată.

Din categoriile de contribuabili fac parte persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată.

Acte normative utile

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 418/2012.

Descarcă Formularul 301! Click aici: Formular_301

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

2. Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.

Cei care trebuie să depună această declaraţie sunt plătitorii de următoarele venituri:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

d) venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.

Plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira în cursul anului fiscal impozitul reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de contribuabili.

Acte normative utile

- Codul Fiscal art. 52 alin. (3);

- pct. 61-662 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004.

3. Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă

Cei care trebuie să depună această declaraţie sunt asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:

a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

Orice persoană asigurată pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare trebuie să depună această declaraţie.

Acte normative utile

-  art. 40 Legea nr. 263/2010;

-  art. 27 alin. 1 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobată prin H.G. 257/2011.

4. Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (prima rată)

Contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, trebuie să depună această declaraţie.

Acte normative utile

- Codul Fiscal art. 621 alin. (8)

5. Depunerea Declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – lunar, trimestrial şi alte termene

Contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, Anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1, 1.2, 1.3,  trebuie să depună această declaraţie la Fisc.

Acte normative utile

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 73/2011 şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 70/2012.

Descarcă Formularul 100! Click aici: Formular_100

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

6. Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent

Persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Codul Fiscal au obligaţia de a depune această declaraţie la Fisc.

Acte normative utile

-  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 cu modificările ulterioare.

Descarcă Formularul 104! Click aici: Formular_104

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

7. Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Cine depune această declaraţie?

- Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 2963 lit. e)

- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; (art. 2963 lit. f)

- Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor. (art. 2963 lit. g)

Acte normative utile

- Codul Fiscal art. 29619 ;

- Hotărârea Guvernului nr. 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 31 decembrie 2010, rectificată, se abrogă la data intrării în vigoare a ordinului comun prevăzut la art. 296 19 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Descarcă Formularul 112! Click aici: Formular_112

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

8. Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent

Notarii publici au obligaţia de a depune la Fisc această obligaţie.

Acte normative utile

-  Codul Fiscal art.773;

-  Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi ministrului justiţiei nr. 1706/1889/C /2008.

Descarcă Formularul 208! Click aici: Formular_208

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

9. Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă

Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România trebuie să depună această declaraţie la Fisc.

Acte normative utile

- Codul Fiscal art. 60 alin. (2) ;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012.

Descarcă formularul 224! Click aici: Formular_224

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

10. Depunerea Declaraţiei privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent.

Contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise au obligaţia depunerii acestei declaraţii.

Acte normative utile

-  Codul Fiscal art. 67 alin. (3) lit. a) ;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2600/2010.

Descarcă Formularul 225! Click aici: Formular_225

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

11. Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată

Din categoriile de contribuabili fac parte persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul Fiscal. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formularul 300)

Acte normative utile

- Codul Fiscal art.1562 alin. (1) ;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3665/2011.

Descarcă Formularul 300! Click aici: Formular_300

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

12. Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul Fiscal vor depune această declaraţie.

Acte normative utile

- Codul Fiscal art. 1564;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr . 76/2010, modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3162/2011.

Descarcă formularul 390! Click aici: Formular_390

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

13. Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente

Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300).

Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.

Categorii de contribuabili:

- Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul Fiscal obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) şi alin. (7) din Codul Fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1).

- Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul Fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.

Acte normative utile

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3596/2011.

Descarcă formularul 394! Click aici: Formular_394

Atenţie! Formularul conţine şi instrucţiuni de completare!

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu