17 Martie, 2018

Ce obligaţii fiscale aveţi la o asociere fără personalitate juridică?

Stabilite prin Codul fiscal, obligaţiile la care ne referim privesc atât asociaţiile fără personalitate juridică, ale căror constituire şi funcţionare sunt reglementate prin acte normative speciale, cât şi orice asociere fără personalitate juridică constituită în baza Codului civil.

Sunt supuse unor reglementări speciale asociaţii familiale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civilă medicală, cabinete asociate de avocaţi, societate civilă profesională de avocaţi, notari publici asociaţi, asociaţii în participaţiune.

Vom lua, în cele ce urmează, situaţia asociaţiei familiale, reglementată prin O.U.G. nr. 44/2008, publicată în Monitorul oficial nr. 328/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

O PRECIZARE. După cum se observă, referirea este făcută aici la “întreprinderi familiale”, în condiţiile în care ordonanţa de urgenţă a abrogat reglementarea anterioară, respectiv Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent. Codul fiscal, precum şi Normele de aplicare au păstrat, însă, denumirea de asociaţii familiale. Pentru a se elimina eventuale ambiguităţi, art. 41 din O.U.G. nr. 44/2008 dispune că “Orice referire conţinută în alte acte normative la sintagma persoană fizică autorizată şi/sau asociaţie familială va fi considerată ca fiind făcută la sintagma persoană fizică autorizată, întreprindere individuală şi/sau întreprindere familială, după caz.”

oug44-41Sursa foto: Lege5 Online

Contractul de asociere şi obligaţiile asociaţilor

În cadrul fiecărei asocieri fără personalitate juridică, asociaţii au obligaţia să încheie contracte de asociere în formă scrisă, la începerea activităţii, care să cuprindă inclusiv date referitoare la:

- părţile contractante;
- obiectul de activitate şi sediul asociaţiei;
- contribuţia asociaţilor în bunuri şi drepturi;
- cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contribuţiei fiecăruia;
- desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice;
- condiţiile de încetare a asocierii. Contribuţiile asociaţilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociaţie. Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul să refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele solicitate.

În cazul în care între membrii asociaţi există legături de rudenie până la gradul al patrulea inclusiv, părţile sunt obligate să facă dovada că participă la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra cărora au drept de proprietate. Pot fi membri asociaţi şi persoanele fizice care au dobândit capacitate de exerciţiu restrânsă.

Potrivit Normelor de aplicare a Codului fiscal, asociatul desemnat conform prevederilor art. 86 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare are, în principal, şi următoarele obligaţii:

- să asigure organizarea şi conducerea evidenţelor contabile;
- să determine venitul net/pierderea obţinut/obţinută în cadrul asociaţiei, precum şi distribuirea venitului net/pierderii pe asociaţi;
- să depună o declaraţie privind veniturile şi cheltuielile estimate, la termenele stabilite, la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală;
- să înregistreze contractul de asociere, precum şi orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Prin sediul asociaţiei se înţelege locul principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei;
- să reprezinte asociaţia în verificările efectuate de organele fiscale, precum şi în ceea ce priveşte depunerea de obiecţiuni, contestaţii, plângeri asupra actelor de control încheiate de organele fiscale;
- să completeze Registrul pentru evidenţa aportului şi rezultatului distribuit.

Impozitul pe venit

Venitul/pierderea anual/anuală, realizate în cadrul asocierii, se distribuie asociaţilor, proporţional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere.

Venitul net se consideră distribuit şi dacă acesta rămâne la asociaţie sau este pus la dispoziţie asociaţilor. În cazul modificării cotelor de participare în cursul anului, pentru distribuirea venitului net anual Normele de aplicare a Codului fiscal prevăd următoarea procedură:

- se determină un venit net/o pierdere intermediar/intermediară la sfârşitul lunii în care s-au modificat cotele pe baza venitului brut şi a cheltuielilor, astfel cum acestea sunt înregistrate în evidenţele contabile;
- venitul net/pierderea intermediar/intermediară se alocă fiecărui asociat, în funcţie de cotele de participare, până la data modificării acestora;
- la sfârşitul anului, din venitul net/pierderea anual/anuală se deduce venitul net/pierderea intermediar/intermediară, iar diferenţa se alocă asociaţilor, în funcţie de cotele de participare ulterioare modificării acestora;
- venitul net/pierderea anual/anuală distribuit/distribuită fiecărui asociat se determină prin însumarea veniturilor nete/pierderilor intermediare determinate în funcţie de una sau alta din situaţiile de mai sus.

Art. 38 din O.U.G. nr. 44/2008 prevede că întreprinderile familale – ca, de altfel, şi PFA şi întreprinderile autorizate – sunt plătitoare de impozit pe venit în condiţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere, în alte cazuri decât asocierea cu o persoană juridică, va fi stabilit în aceeaşi manieră ca şi pentru categoria de venituri în care este încadrat.

Înregistrarea asociaţiilor fără personalitate juridică se face potrivit dispoziţiilor din O.U.G. nr. 44/2008, iar acolo unde ordonanţa de urgenţă nu prevede, se face trimitere, potrivit aceluiaşi act normativ, la Legea nr. 359/2004, publicată în Monitorul oficial nr. 839/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice este stabilită de către consiliul local în sumă de până la 15 lei inclusiv, în mediul rural, şi de până la 80 de lei inclusiv, în mediul urban. Autorizaţiile corespund autorizării pentru desfăşurarea de către persoanele fizice a unor activităţi economice în mod independent, precum şi celor pentru înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor familiale.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de până la 20 de lei, inclusiv.

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, se stabileşte de către consiliul local şi este de până la 32 de lei, inclusiv.

Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător se stabileşte de către consiliile locale şi este de până la 80 de lei, inclusiv.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu