24 Februarie, 2018

Ce obligaţii fiscale au termenul limită de depunere luni, 26 noiembrie?

În cadrul articolului de faţă vă prezentăm obligaţiile fiscale care au termenul limită de depunere în data de luni, 26 noiembrie 2012. Vom avea în vedere, de asemenea, şi categoriile de contribuabili cărora acestea se adresează, oferindu-vă, în acelaşi timp, acces la formularele propriu-zise, care trebuie predate la Fisc.

* Formularul 311

În primul rând, trebuie depusă declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat.

Conform legislaţiei în vigoare, declaraţia se depune până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă aceasta se afla înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, astfel:

- direct sau prin imputernicit, la registratură;

- la poştă, prin scrisoare recomandată.

Această declaraţie trebuie depusă de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care efectuează, în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată.

Descarcă formularul 311 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul al III-lea, 2012

Categorii de contribuabili: Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora.

* Plata impozitului deţinut la sursă în luna octombrie

Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV1.

Categoriile de contribuabili care trebuie să achite impozitul deţinut la sursă în luna precedentă sunt plătitorii de următoarele venituri:

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

- venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile, încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;

- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

- venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică.

Mai mult, plătitorii veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)-c) din Codul fiscal au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira în cursul anului fiscal impozitul reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual datorat de contribuabili.

* Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna octombrie

Persoanele care au această obligaţie fiscală sunt reprezentate de asiguraţii în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
- administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management;

- membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;

- persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;

- persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;

- alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale.

Obligativitatea se extinde în cazul oricărei persoane asigurate pe bază de contract de asigurare socială sau declaraţie individuală de asigurare.

* Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (a doua rată)

Această obligaţie fiscală se adresează contribuabililor care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv.

* Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată)

Categoriile de contribuabili care trebuie să efectueze această plată anticipată sunt reprezentate de cele care obţin venituri din activităţi agricole, stabilite prin norme. Contribuabilii care determină venitul net din activităţi agricole, potrivit art. 72 şi 73, datorează plăţi anticipate către bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în două rate egale, astfel: 50% din impozit până la data de 25 septembrie inclusiv şi 50% din impozit până la data de 25 noiembrie inclusiv.

* Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (a doua rată semestrială)

Această obligaţie fiscală vizează contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. (1) lit. g), adică persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit a)-c) din Codul Fiscal:

- cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;

- cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;

- exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.

*  Formularul 100

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat vizează contribuabilii prevăzuţi în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţonale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, Anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1., respectiv obligaţiile de plată reprezentând:

- impozit reţinut la sursă, conform legislaţiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice;

- impozit la ţiţeiul din producţia internă;

- impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;

- impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state;

- vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate;

- taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc;

- taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm3.

Atenţie! Acest formular poate fi depus şi online!

Descarcă formularul 100 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

Bază legală:

- Codul Fiscal;

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

- Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004;

- Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 263/2010 aprobată prin H.G. 257/2011;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 418/2012;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 , modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 73/2011 şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 70/2012;

-  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu