20 Noiembrie, 2019

Ce majorări de alocaţii a făcut Guvernul prin OUG 65/2014?

În Monitorul Oficial nr. 760/2014 a fost publicată OUG nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin care se majorează şi extinde sfera de aplicare a unor prestaţii sociale, precum şi a unor drepturi de natură salarială acordate bugetarilor.

OUG nr. 65/2014 a intrat în vigoare în 20 octombrie 2014.

Modificările aduse de OUG nr. 65/2014 vizează mai multe acte normative, având ca obiect următoarele:

 Este majorată, începând cu drepturile aferente lunii decembrie 2014, alocaţia de plasament pentru copilul aflat în plasament, respectiv pentru care s-a instituit tutela de la 0,194 ISR la 1,2 ISR [(600 de lei) Notă: ISR = 500 de lei] şi este extinsă sfera persoanelor fizice sau juridice care pot încasa această alocaţie şi la asistentul maternal, respectiv la organismul privat acreditat care a luat în plasament copilul, respectiv tutorelui, nu doar pentru persoana sau reprezentantul familiei care a luat în plasament copilul, cum era până acum.

 Este extinsă sfera de beneficiari a indemnizaţiei pentru ieşirea din sistemul de protecţie a copilului şi pentru copii adoptaţi, la pronunţarea definitivă a adopţiei. Menţionăm că această indemnizaţie se acorda pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale, la ieşirea din sistemul de protecţie specială, o singură dată, indemnizaţia fiind egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, stabilit potrivit legii (900 de lei, în prezent).

 Este extinsă gama cheltuielilor pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale, la îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sumele de bani pentru nevoi personale, pentru a se corela cu drepturile prevăzute de art.129 alin. (1), şi se stabileşte prin hotărâre de guvern cuantumul minim al acestor cheltuieli, astfel, consiliile judeţene având temeiul legal de a putea majora această sumă în funcţie de posibilităţi.

 Este extinsă şi sfera de aplicare a cuantumului alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi publice şi pentru copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială într-un serviciu public de tip rezidenţial, precum şi pentru mamele protejate în centre maternale. Cuantumul se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Astfel, cuantumul alocaţiei de hrană pentru copiii din serviciile de zi este aplicabil şi copiilor din creşe şi alte unităţi de educaţie timpurie. Pentru copiii din serviciile de zi organizate de organismele private acreditate se stabileşte cel puţin la acelaşi nivel cu cel prevăzut pentru copiii din serviciile de zi publice, respectiv rezidenţial în cazul copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv celor şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu. Menţionăm că alocaţia de hrană are o valoare de 16 lei, după ce a fost dublată în această lună, dar prin completarea adusă de OUG nr. 65/2014, în limita bugetelor aprobate, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau, după caz, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, respectiv a serviciilor publice de asistenţă socială, un cuantum mai mare al limitelor minime de cheltuieli, respectiv al cuantumului alocaţiei de hrană.

Notă LegeStart.ro: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG 65/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. Foto: Lege5Online

modoug6514

 este dublat, începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2014, cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei, astfel:

i) pentru familia al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit, după cum urmează: la  0,1640 ISR pentru familia cu un copil (de la 0,080 ISR); la 0,3280 ISR pentru familia cu doi copii (de la 0,160 ISR); la 0,4920 ISR pentru familia cu trei copii (de la 0,240 ISR); la 0,6560 ISR pentru familia cu patru copii şi mai mulţi (de la 0,320 ISR);

ii) pentru familia al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR, dar  până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează: 0,1500 ISR pentru familia cu un copil (de la 0,066 ISR); 0,3000 ISR pentru familia cu doi copii (de la  0,132 ISR); 0,4500 ISR pentru familia cu trei copii (de la 0,198 ISR); 0,6000 ISR pentru familia cu patru copii şi mai mulţi (de la 0,264 ISR);

iii) pentru familia monoparentală al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit după cum urmează: 0,214 ISR pentru familia cu un copil (de la 0,130 ISR); 0,428 ISR pentru familia cu doi copii (de la 0,260 ISR); 0,642 ISR pentru familia cu trei copii (de la 0,390 ISR); 0,856 ISR pentru familia cu patru copii şi mai mulţi (de la 0,520 ISR);

iv) pentru familia monoparentală al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR şi până la 1,06 ISR inclusiv, cuantumul alocaţiei este stabilit după cum urmează: 0,204 ISR pentru familia cu un copil (de la 0,120 ISR); 0,408 ISR pentru familia cu doi copii (de la 0,240 ISR); 0,612 ISR pentru familia cu trei copii (de la 0,360 ISR);  0,816 ISR pentru familia cu patru copii şi mai mulţi (de la 0,480 ISR).

Tot în domeniul asistenţei sociale este adusă o completare Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor publice, prin acordarea posibilităţii de a fi înceta valabilitatea certificatului de acreditare furnizorilor de servicii sociale, în situaţia în care, până la eliberarea certificatului de acreditare a furnizorului de servicii sociale sau a licenţei de funcţionare a serviciului social, s-a constatat de către inspectorii sociali nerespectarea de către furnizorul de servicii sociale a standardelor de calitate existente pentru serviciile pentru care deţine certificatul de acreditare, respectiv acordarea acestor servicii în condiţii care ar putea conduce la încălcarea gravă a drepturilor persoanelor beneficiare, valabilitatea acestuia urmând să înceteze de drept în baza propunerii de retragere a acreditării întocmite de inspectorii sociali.

Alte modificari aduse de OUG nr. 65/2014 vizează salarizarea personalului bugetar, astfel:

 este definit termenul de „cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice”, prin care se înţelege cuantumul brut al salariilor de bază care cuprinde, după caz, drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar (mai pe scurt, stimulentele incluse în salariul la nivelul mediu al acestor drepturi băneşti aferente lunii octombrie 2010), aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011 (privind calculul salariului în anul 2012 fară sporurile incluse în salariu), cu modificările ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012 (majorate cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012 şi cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012). Prin această definire, în fapt, se majorează salariul bugetarilor care beneficiau anterior anului 2010 de stimulente, cu valoarea acestora, la care se adaugă majorările ulterioare, făcând salariul de bază să aibă o valoare mai mare decât cea stabilită în grila de salarizare stabilită prin lege;

 este abrogată obligaţia ordonatorilor principali de credite de a recalcula salariul de bază şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul bugetar aferente lunii septembrie 2014, prin eliminarea din cuantumul acestora a drepturilor constatate a fi acordate în mod necuvenit de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control. Mai pe scurt, amnistia acordată bugetarilor cărora le-au fost acordate drepturi considerate necuvenite de către Curtea de Conturi;

 acordarea posibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, începând cu 1 ianuarie 2015, de a acorda în limita bugetului aprobat, prin hotărâre a consiliului local, norma de hrană poliţiştilor locali conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 sunt aduse completări privind capitolele pentru care pot fi alocate, în anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 65/2014, sume din Fondul de Rezervă al Guvernului, astfel:

i) pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor statului ce derivă din condiţionalităţile la acorduri internaţionale, din programe din domeniul cooperării internaţionale, din domeniul minier, din domeniul dezvoltării locale şi locuinţelor, precum şi pentru constituirea stocurilor rezervă de stat;

ii) pot fi alocate sume Ministerului Sănătăţii pentru plata arieratelor la spitalele regionale de urgenţă şi la spitalele din unităţile funcţionale regionale de urgenţă din subordinea acestuia, precum şi Ministerului Transporturilor sume pentru plata arieratelor, inclusiv arieratelor înregistrate de spitalele aflate în subordinea acestuia, precum şi pentru finanţarea unor cheltuieli de arbitraj din domeniul transportului naval şi penalităţi aferente acestora, rezultate din hotărâri definitive ale instanţelor.

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Comentarii

 • Răspunde
  Diana
  octombrie 23 2014

  Buna ziua .Va rog sa ne spuneti exact ce va primi copilul de la AMP ,pentru ca nu am inteles inca nimic .D-na ministru initial spunea ca suma alocata ptr plasament va fi de 440 ,bani pe care ii primeau copii din asistenta maternala (desi NICIODATA asistentul maternal nu a primit acesti bani ….suma era ca si la la ceilalti ,97 lei ) iar acum s-a ajuns la 600 lei ….de unde au scos-o ? Asa ca va rog sa ne spuneti sa intelegem ,cu scuzele de rigoare (notiunile avocatesti ne depasesc )ce bani vor avea copii de la AMP .Acesti copii vor beneficia de marirea alocatie de hrana ? (din ce am citit nu aparea decat extinderea ptr copii din centre si servicii publice )….poate ca nu am intels eu bine . Va multumesc .Cu stima Diana.

  • Răspunde
   stefana
   octombrie 29 2014

   buna ziua, daca va raspunde cineva as vrea si eu sa inteleg care sunt majorarile, si eu sunt AMP

   • Răspunde
    geta
    noiembrie 28 2014

    600ron si atat

 • Răspunde
  Irina
  octombrie 23 2014

  Oare de ce nu s-a majorat alocatia de stat la suma de 600 de lei ca sa ajutam parintii sa-si tina copiii acasa, nu ca in cazul de fata, sa-i incurajam sa ii dea rudelor lor in plasament? Cum se vor mai face reintegrari? Cum motivezi parintele sa si-l doreasca ? Oare nu incurajam tocmai cresterea numarului de copii aflati in sistemul de protectie? Oare nu m-as gandi eu ca parinte sa vorbesc cu o ruda sa solicite copilul meu in plasament ca eu nu mai am chef sa-l cresc, si poate facem banii jumi juma? Trebuie regandita aceasta Ordonanta! Mariti alocatia de stat, nu incurajati discrepantele intre parintii care muncesc si vor sa-si creasca copilul, si cei care nu au chef de munca, dar vor sa primeasca bani moca, chipurile ca nu-i ajuta statul cu copiii!

  • Răspunde
   Eli
   decembrie 3 2014

   Aveti perfecta dreptate!!!!!!!!

  • Răspunde
   ianuarie 9 2015

   asa este aveti mare dreptate. Am si eu o intebare pentru cine a dat aceasta ordonanta oare parinti care muncesc din grreu sasi intretina copii ce primesc?…..

  • Răspunde
   Bianca
   februarie 12 2015

   Doamna Irina, pentru ca copilul dvs sa ajunga in plasament la o ruda, trebuie in primul rand sa divortati de sotul dvs, apoi sa fiti niste parinti nenorociti si sa fiti declarati parinti denaturati de catre tribunal, astfel cadeti din drepturile parintesti si o ruda “INSTARITA” poate sa solicite acordarea plasamentului, copilul sa fie de acord, si….tribunalul sa accepte! Spor la treaba, dar…chiar i-ati face toate astea unui copil pt 600 ron??! E greu sa treci prin asta ca si copil, va spun din experienta.

 • Răspunde
  laurentiu
  octombrie 23 2014

  In acest moment, alocatia unui copil este de 42 RON si stim cu totii ca este doar o amagire aceasta alocatie, comparativ cu alte state civilizate europene. Nu poti cumpara mare lucru, doar daca te gandesti sa cauti prin magazinele second-hand de imbracat si incaltat. Da, atunci il mai imbraci si incalti. Ca majoritatea masurilor din aceasta perioada (campanie electorala), se incearca ”imbunarea” celor care trebuie sa voteze cu o tabara sau alta. Ca parinti, ramane ingrijorarea cu ce sa cresti copiii, ce sa le oferi, cu ce sa ii tratezi cand se imbolnavesc, cand statul iti ofera 42 RON?

 • Răspunde
  MARIANA
  noiembrie 19 2014

  dupa cate aud eu acuma se da600 in care se include si alocatia de hrana si nu o sa mai primim nimic poate nici alocatia de stat toate o sa fie aici 600 bine ar fi sa nu fie asa….dar asa se aude

  • Răspunde
   Bianca
   februarie 12 2015

   Fata de altul care primeste 40 de lei…………te mai plangi?

 • Răspunde
  geta
  noiembrie 28 2014

  sunt AMP, in bucuresti, astazi am fost la sedinta DGASPC am fost anuntate ca de la 1decembrie vom primii alocatia de plasamant de 600ron si nimic altceva, adica banii acestia sunt pentru hrana, rechizite, incaltamante, imbracaminte, cazarmament
  domnilor guvernanti, va inselati amarnic daca credeti ca putem oferii un trai decent acestor copii cu bani putini, nu ne-am imbogatit daca am ales meseria de AMP, stau tot in acelasi apartament in care mi sa facut ancheta sociala pentru atestat, nu am automobil, si nu am facut concediile in Tenerife
  ce acte trebuie sa depunem si unde ca sa luam acesti bani? trebuiesc justificati prin facturi sau bonuri fiscale?
  oare acesti copii vor avea sarbatori fericite?
  multumim domnilor guvernanti pentru surpriza

  • Răspunde
   Luminita
   decembrie 2 2014

   Da domna Geta vor avea sarbatori fericite datorita noua, cei care ii crestem(AMP – urile) si cu care se joaca cei din directii si consilii judetene ,,ping pong”, ca din partea lor le ce ne putem astepta? Interpreteaza aceasta lege cum le convine si noi nici nu mai stim cui sa ne adresam.
   Ce folos sa punem intrebari pe acest forum, daca nu ne raspunde cineva care cunoaste si poate interpreta aceasta lege?

 • Răspunde
  cojocaru
  decembrie 5 2014

  va rog sa imi spuneti si mie daca se va marii si la amaritii de noi indemnizatia care ne ajunge doar pentru pempesi ca noi bolnavi in carucior depindem de asistentul personal care si el ii platit vaisamar noroc ca familia ma ajuta ca ar fii vai de mine daca nu ne dati bani datine macar pempesi lunar ca in alte state ca se stie ca persoanele nedeplasabile au nevoie de asa ceva nu este o noutate va multumesc anticipat in speranta ca ne va ajuta si pe noi cineva cu suflet si credinta in dumnezeu

 • Răspunde
  ianuarie 11 2015

  se vor marii alocatiile sau nu

 • Răspunde
  Daniela
  ianuarie 27 2015

  Sunt AMP din Galati si sunt foarte nemultumita de acesti banuti care ni se acorda ptr copii avand 2 in plasament,avem impus din acesti bani sa cheltuim pe hrana,imbracaminte si toate necesare copiilor,dar nu avem voie din acesti bani sa contribuim si la intretinere. Acesti copii beneficiaza de: caldura,apa calda,consuma si ei curent electric cu calculatorul+TV-ul.Stand la tara cumparam lemne si nu avem voie sa contribuim si la aceste cheltuieli,din acesti banuti. NU MI SE PARE CORECT,DEOARECE COPII BENEFICIAZA DE ACELEASI CODITII CA SI CEILALTI MEMBRII AI FAM NOASTRE!!!! Trebuie sa mergem sa ne spunem nemultumirile persoanelor avizate,sa ne asculte…Daca sunteti de aceeasi parere va rog sa Comm. In opinia mea sunt toate colegele AMP. Nu avem concedii de odihna,nu suntem platite weekend-urile pe care le muncim de ani de zile.

  • Răspunde
   Mihaela
   februarie 8 2015

   si eu sint AMP in judetul NEAMT si am aceleasi nemultumiri,indatoriri si stres permanent,restul nimic,nu concediu sau macar banii pe concediu ,nu sporuri

  • Răspunde
   Bianca
   februarie 12 2015

   Doamna Daniela, cand ati devenit AMP ati facut tot posibilul ca sa pareti “buna de meserie” adica, cu o situatie patrimoniala in care sa puteti plasa 2 copii. De aceea nu va puteti atinge de banii copiilor, pt ca insasi dvs cand ati cerut copii ati sustinut ca ii puteti creste. AMP nu e o meserie e un act de caritate, care necesita sacrificii daca nu sunteti in stare sa-l purtati la bun sfarsit nu trebuia sa incurcati copiii!

 • Răspunde
  Savin
  februarie 28 2015

  Buna seara. Sunt AMP in jutetul Galati, de mai bine de 15 ani, am doi copii in varsta de 17 ani. Daca alocatia de hrana este de 16 lei, de ce mi se impune sa cheltui doar 10 lei, pe hrana?
  Va multumesc anticipat!

 • Răspunde
  Cristi
  aprilie 22 2015

  Am adoptat un copil, decizia instantei a fost emisa in septembrie 2014. Pot sa solicit cei 900 de lei pt. iesirea din sistemul de protectie, sau se aplica doar pt. decizii ulterioare datei de 20.10.2014?

 • Răspunde
  Gheorghe Florin
  februarie 12 2016

  Buna ziua am si eu o antrebare cum pot beneficia de complementara copiilor daca eu nu mai locuiesc la adresa din buletin si copii frecventeaza o alta scoala an alt jud. De la primarie mi sa spus caci nu mai pot beneficia de complementara. Va multumesc tuturora si astept raspunsurile dumneavoastra la nr de tel. 0729426507

Scrie un comentariu