22 Februarie, 2018

Ce informaţii trebuie să ştim despre regulamentul intern?

În cât timp trebuie întocmit un regulament intern?

În conformitate cu legislația în vigoare, un angajator nou este obligat să întocmească regulamentul intern în termen de 60 de zile de la data dobândirii personalității juridice.

Ce trebuie să conțină, în mod obligatoriu, un regulament intern?

Regulamentul intern se întocmește de angajator cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților angajaților și trebuie să cuprindă referiri la următoarele:

- Reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;
- Reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
- Drepturile şi obligațiile salariaților și angajatorului;
- Procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale a salariaților;
- Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
- Abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;
- Reguli referitoare la procedura disciplinară;
- Modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;
- Criteriile și procedurile de evaluare a salariaților.

Cine are obligaţia de informare cu privire la prevederile regulamentului intern?

Acest regulament intern va trebui adus la cunoștința salariaților și este de responsabilitatea angajatorului să îndeplinească această obligație.

Doar după aducerea sa la cunoștința salariaților regulamentul își va produce efecte față de aceștia. Modalitatea prin care este informat fiecare salariat cu privire la prevederile regulamentului intern se va introduce în contractul colectiv de muncă aplicabil, dacă este cazul, sau prin însăși regulamentul intern. În orice caz, legea prevede, în mod expres, că regulamentul intern va fi afișat la sediul angajatorului, iar fiecare modificare a acestuia va trebui adusă la cunoștință salariaților prin același mod stabilit la informarea inițială (modalitate prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în însăși regulamentul intern).

Orice salariat are dreptul să sesizeze angajatorul cu privire la dispozițiile regulamentului intern care încalcă vreun drept al său, angajatul trebuind să dovedească această încălcare. În plus, în termen de 30 de zile de la răspunsul primit de salariatul care a făcut sesizarea de la angajator cu privire la modul de soluționare a încălcării din dispozițiile regulamentului intern, acesta (angajatul) are dreptul de a apela la instanțele de judecată competente în vederea verificării legalității prevederilor regulamentului.

Care sunt sancţiunile nerespectării obligaţiei de a întocmi un regulament intern?

Din păcate, nu există o sancțiune atunci când angajatorul nu întocmește regulamentul intern, chiar dacă Codul muncii prevede obligativitatea existenței lui. În practică, inspectorii de muncă dispun în timpul controlului întocmirea unui astfel de regulament intern. În schimb, nerespectarea totală sau parțială a dispozițiilor date de către inspectorii de muncă la termenele stabilite de aceștia reprezintă o contravenție și se sancționează cu amendă.

Notă: Codul muncii este accesibil gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Cătălina Cibotariu

Corporate Lawyer, Trinity Corporate Services Romania. Contact: catalinacibotariu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu