20 August, 2017

Ce este şi cu ce se ocupă un actuar?

Pentru că am semnalat, recent, noile norme ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind condiţiile şi modalităţile de comunicare electronică a unor informaţii referitoare la contractele de asigurare, nu este lipsit de interes să aflaţi că, în acest domeniu există ocupaţia de actuar.

● Potrivit Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, actuarul este persoana fizică înregistrată în Registrul actuarilor, specializată în evaluarea riscului prin metode statistice care, în domeniul asigurărilor, sunt folosite pentru calcularea primelor, rezervelor tehnice şi a anuităţilor.

Actuarii funcţionează în structura de personal de specialitate a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), alături de economişti, jurişti, experţi contabili, statisticieni, matematicieni, ingineri, informaticieni, medici, precum şi din alte persoane calificate în domeniul asigurărilor şi finanţelor.

● Ca atare, în atribuţiile CSA intră şi aprobarea programei de cursuri şi tematica examenelor de absolvire pentru entităţile care organizează astfel de cursuri de calificare, pregătire şi perfecţionare profesională, postliceală sau postuniversitară, inclusiv pentru profesia de actuar, precum şi cerinţele minime de abilitare a lectorilor pentru aceste cursuri. Tot Comisia este responsabilă cu deschiderea şi menţinerea Registrului asigurătorilor/reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, precum şi a Registrului actuarilor.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emite decizii sau, după caz, circulare, prin care înregistrează şi aprobă actuarii.

● În momentul în care o organizaţie formulează o cerere de autorizare pentru desfăşurarea activităţii de asigurare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate acorda autorizaţia în cazul îndeplinirii cumulative a mai multor condiţii, dintre care menţionăm obligaţia de a întocmi pentru toate riscurile dintr-o clasă, iar în situaţia în care asigurătorul doreşte să acopere numai anumite riscuri incluse în acea clasă, doar pentru acele riscuri, un studiu de fezabilitate care cuprinde cel puţin următoarele informaţii şi documente:

- natura angajamentelor sau a riscurilor pe care asigurătorul îşi propune să le acopere;

- metodele actuariale de calcul folosite pentru stabilirea rezervelor tehnice.

● Având în vedere principiile de supraveghere prudenţială, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita informaţii privind bazele tehnice ale calculelor privind primele şi rezervele tehnice, în vederea verificării conformării acestora cu principiile actuariale.

În vederea obţinerii autorizării de funcţionare, precum şi oricând pe perioada derulării activităţii, un asigurător sau reasigurător trebuie să fie în relaţii de muncă cu cel puţin un actuar, iar în cazul în care volumul de activitate necesită angajarea a 2 sau mai mulţi actuari, pentru aceştia se aplică, de asemenea, prevederile legii asigurărilor şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Obligaţiile actuarului, potrivit legii asigurărilor, sunt următoarele:

- determinarea valorii rezervelor tehnice;

- controlul activelor admise să acopere rezervele tehnice;

- calculul primelor de asigurare;

- calculul marjei de solvabilitate minime;

- calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul;

- calculul beneficiilor obţinute din fructificarea activelor admise să acopere rezervele tehnice pentru asigurările de viaţă;

- elaborarea, certificarea şi transmiterea către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a raportului actuarial anual, ale cărui conţinut şi formă sunt stabilite prin Norma din 23 februarie 2011, începând cu 28 februarie 2011.

- notificarea a oricăror nereguli constatate sau a unor situaţii care indică sau conduc la încălcarea prevederilor prezentei legi şi a normelor emise în aplicarea acesteia.

Actuarul trebuie să aducă la cunoştinţă, în scris, în cel mult două zile lucrătoare de la data constatării, consiliului de administraţie şi/sau consiliului director şi/sau consiliului de supraveghere, după caz, precum şi conducerii executive a asigurătorului sau reasigurătorului, pe perioada îndeplinirii obligaţiilor pe care le-am menţionat, despre orice situaţie care indică comiterea unei încălcări a prevederilor legii şi a normelor emise în aplicarea acesteia.

Membrii Consiliului de administraţie şi/sau consiliului director şi/sau consiliului de supraveghere, după caz, precum şi ai conducerii executive a asigurătorului sau reasigurătorului nu pot iniţia nici o măsură sancţionatorie la adresa unui actuar care, în exercitarea obligaţiilor sale, se face o notificare în cadrul obligaţiilor de serviciu.

Actuarul poate fi numit sau revocat numai de către consiliul de administraţie şi/sau consiliul director şi/sau consiliul de supraveghere, după caz, al asigurătorului sau reasigurătorului şi nu poate fi membru al unui astfel de consiliu. Numirea sau, după caz, revocarea actuarului se aduce la cunoştinţă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în termen de maximum 3 zile de la data la care s-a adoptat hotărârea de către organul competent să ia această decizie, însoţită, în cazul revocării, de motivarea acesteia.

Organul competent este obligat să numească un nou actuar, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data revocării actuarului precedent. În cazul în care organul competent încalcă această obligaţie, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numeşte, în termen de 10 zile calendaristice de la expirarea termenului, un actuar pentru o perioadă de maximum 6 luni.

Registrul actuarilor se deschide şi se menţine de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în sistem computerizat şi pe suport hârtie, datele înscrise în acesta fiind permanent accesibile publicului la sediul central al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Persoanele înscrise în registru vor constitui Corpul actuarilor, ale cărui statut şi regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Poate fi înregistrată în Registrul actuarilor orice persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele:

- este licenţiată cu diplomă de studii superioare de lungă durată;

- a absolvit cu diplomă, în ţară, studii actuariale la instituţii de învăţământ superior sau alte forme de pregătire postuniversitară, cu condiţia ca cel puţin un membru al comisiei de examinare să deţină calificarea de actuar, sau a absolvit, cu diplomă sau prin certificarea unui examen, cursurile unor instituţii recunoscute pe plan internaţional în pregătirea şi calificarea în profesia de actuar;

- a lucrat o perioadă de cel puţin 3 ani în domeniul asigurărilor, matematicilor financiare sau statisticilor, activitatea desfăşurată necesitând cunoştinţe actuariale;

- nu are cazier judiciar sau fiscal.

Sancţionarea unui actuar de trei ori de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pentru nerespectarea prevederilor legii asigurărilor şi a normelor emise în aplicarea acesteia sau condamnarea printr-o sentinţă definitivă duce la radierea obligatorie din Registrul actuarilor.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu