20 Ianuarie, 2020

Ce drepturi au salariaţii la transferul întreprinderii

Statele membre pot adopta măsuri adecvate pentru a se asigura că cedentul notifică cesionarul cu privire la toate drepturile şi obligaţiile care îi vor fi transferate cesionarului, în măsura în care aceste drepturi şi obligaţii sunt sau ar fi trebui să fie cunoscute de către cedent la data transferului. În cazul în care cedentul nu îndeplineşte această condiţie de notificare a cesionarului asupra tuturor drepturilor şi obligaţiilor, aceasta nu afectează transferul unor astfel de drepturi sau obligaţii şi drepturile salariaţilor în ceea ce priveşte cesionarul şi/sau cedentul pentru acele drepturi sau obligaţii.

După transfer, cesionarul menţine condiţiile de muncă convenite printr-o convenţie colectivă, în aceleaşi condiţii aplicabile cedentului în cadrul acelui acord, până la data rezilierii sau expirării convenţiei colective sau a intrării în vigoare sau a aplicării unei alte convenţii colective.

Statele membre pot limita perioada de menţinere a condiţiilor de muncă, sub rezerva ca această perioadă să nu fie mai mică de un an.

Transferul şi – drept consecinţă – încetarea raporturilor de muncă. Transferul unei întreprinderi, unităţi sau a unei părţi din întreprindere sau unitate nu constituie în sine un motiv de concediere pentru cesionar sau cedent. Această dispoziţie nu împiedică concedierile care pot interveni din motive economice, tehnice sau organizatorice şi care implică schimbări în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă.

Dacă contractul de muncă sau raportul de muncă încetează pentru că transferul implică o modificare substanţială a condiţiilor de muncă, în detrimentul lucrătorului, angajatorul este considerat răspunzător pentru încetarea contractului de muncă sau a raportului de muncă.

De reţinut că aceste reguli nu se aplică în cazul transferului unei întreprinderi, unităţi sau al unei părţi de întreprindere sau de unitate, în care cedentul face obiectul unei proceduri de faliment sau al altor proceduri asemănătoare de insolvabilitate, instituite în vederea lichidării bunurilor cedentului şi care se află sub controlul unei autorităţi publice competente (care poate fi un judecător sindic autorizat de o autoritate competentă).

Întreprindere în insolvabilitate. Atunci când problema menţinerii drepturilor sau concedierea se aplică unui transfer care se desfăşoară în timpul unor proceduri de insolvabilitate instituite în legătură cu un cedent, Directiva consideră legal că:

• obligaţiile cedentului care decurg din orice contract sau raport de muncă şi plătibile înainte de transfer sau înainte de deschiderea procedurilor de insolvabilitate, nu sunt transferate cesionarului, cu condiţia ca asemenea proceduri, să creeze un sistem de protecţie cel puţin echivalent cu cel stabilit în situaţii reglementate de Directiva Consiliului nr. 987/1980 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la protecţia salariaţilor în cazul insolvabilităţii angajatorului, şi, sau alternativ, că

• cesionarul, cedentul sau persoana sau persoanele ce îndeplinesc funcţiile cedentului, pe de-o parte, şi reprezentanţii salariaţilor, pe de altă parte, pot cădea de acord asupra unor schimbări ale condiţiilor de muncă ale salariaţilor, în măsura în care legislaţia sau practica curentă permit acest lucru, astfel încât să se garanteze încadrarea în muncă a acestora, asigurând supravieţuirea întreprinderii, unităţii sau a părţii de întreprindere sau de unitate.
Statele membre trebuie să ia măsuri adecvate pentru a preveni folosirea abuzivă a procedurilor de insolvabilitate care au drept scop privarea lucrătorilor de drepturile care rezultă din Directivă.

Ai nevoie de Directiva nr. 23/2001 privind apropierea legislației statelor membre referitoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu