21 Februarie, 2018

Ce conţine planul de acţiuni al Strategiei de Ocupare a Forţei de Muncă (2013-2020)?

Planul de acţiuni al Strategiei de Ocupare a Forţei de Muncă 2013-2020 (pusă recent în dezbatere publică de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice) îşi propune utilizarea unui număr de activităţi şi acţiuni pentru creşterea ratei de ocupare, pentru:

Creşterea participării pe piaţa muncii a tinerilor:

• aplicarea unor programe integrate orientate către tinerii care nu sunt incluşi nici în sistemul de educaţie sau formare şi nici în ocupare – Garanţia pentru tineri prin acordarea de consiliere personalizată, sprijin pentru orientare profesională, formare profesională, inclusiv recunoaşterea competenţelor non-formale şi informale, dezvoltarea competenţelor–cheie generale, utilizarea TIC prin promovarea competenţelor digitale şi a investiţiilor în e-competenţe şi dezvoltare de alte competenţe relevante;

 consolidarea cooperării instituţiilor şi actorilor relevanţi pentru monitorizarea tranziţiei tinerilor de la şcoală la viaţa activă/carieră, la nivel central şi regional/local, prin dezvoltarea unui sistem de monitorizare a acestor tranziţii;

 devalorizarea utilizării uceniciei ca instrument de asigurare a dezvoltării şi certificării competenţelor profesionale prin pregătire la locul de muncă pentru tineri;

 promovarea sistemului de stagiu pentru absolvenţii de învăţământ superior;

 stimularea ocupării pe cont propriu şi a antreprenoriatului pentru tineri;

 creşterea mobilităţii tinerilor prin dezvoltarea serviciilor EURES, care încurajează tinerii să se mobilizeze şi să lucreze în cadrul UE;

 programe, acţiuni şi măsuri destinate includerii copiilor şi tinerilor cu nevoi speciale în educaţie, formare profesională şi vocaţională şi integrarea pe piaţa muncii a tinerilor cu dizabilităţi, inclusiv prin crearea şi dezvoltarea de ateliere protejate;

 creşterea atractivităţii sistemului de formare vocaţională şi educaţională, inclusiv prin campanii de informare, consiliere şi orientare, competiţii şi sprijinirea tinerilor aflaţi în sistemul de educaţie obligatorie, pentru a se familiariza cu viitoarele locuri de muncă, calificări şi oportunităţi de carieră;

 corelarea curriculumului din învăţământul superior cu schimbările structurale de pe piaţa muncii în perspectiva anului 2020;

 sprijinirea investiţiilor în CDI, inclusiv in mediul rural, stimularea start-up-urilor şi spin-off-urilor inovative şi atragerea tinerilor cercetători în centre de excelenţă CDI.

Creşterea participării pe piaţa muncii a persoanelor în vârstă:

 scheme de ocupare a persoanelor în vârstă (inclusiv subvenţii/reducerea contribuţiilor angajatorilor pe o perioadă determinată;

 dezvoltarea unor iniţiative de transfer a cunoştinţelor şi expertizei în muncă din partea lucrătorilor în vârstă, către angajaţii tineri (programe de mentorat, coaching);

 asigurarea accesului persoanelor vârstnice la forme flexibile de organizare a muncii;

 încurajarea prelungirii vieţii active inclusiv prin măsuri fiscale.

Reducerea ocupării în agricultura de subzistenţă şi facilitarea relocării acestei resurse umane către activităţi non-agricole:

 dezvoltarea programelor de orientare şi formare profesională pentru persoanele adulte din mediul rural, raportate la realităţile economice ale zonelor cărora se adresează;

 sprijinirea activităţilor de antreprenoriat a persoanelor adulte din mediul rural şi facilitarea reînnoirii generaţionale în sectorul agricol prin ajutor financiar pentru business start-up-uri acordat tinerilor fermieri;

 acordarea de facilităţi fiscale întreprinzătorilor care demarează afaceri în sectoarele secundar şi terţiar în mediul rural şi celor care creează locuri de muncă adresate grupurilor dezavantajate din mediul rural;

 dezvoltarea de scheme de garanţii pentru persoanele defavorizate din mediul rural;

 acordarea de facilităţi fiscale întreprinzătorilor care demarează afaceri în sectoarele secundar şi terţiar în mediul rural şi celor care creează locuri de muncă adresate grupurilor dezavantajate din mediul rural;

 dezvoltarea de scheme de garanţii pentru persoanele defavorizate din mediul rural;

 dezvoltarea de scheme de garantare pentru beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală;

 modernizarea şi înfiinţarea de instituţii de învăţământ şi infrastructură;

 livrarea de programe integrate pentru facilitarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice a persoanelor inactive din mediul rural.

Creşterea participării femeilor pe piaţa muncii, inclusiv prin măsuri suport de reconciliere a vieţii profesionale cu cea de familie:

 combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de învăţământ prin continuarea organizării de campanii de informare pentru elevii de liceu în domeniul egalităţii de şanse;

 organizarea de campanii de informare şi conştientizare pentru taţi cu privire la nevoia implicării acestora în creşterea şi educarea propriilor copii;

 editarea unui ghid cu modele de conciliere a vieţii de familie cu viaţa profesională şi cu prevederi legislative care să fie distribuite la nivel naţional;

 organizarea de burse ale locurilor de muncă în regiunile/localităţile cu o participare redusă a femeilor pe piaţa muncii în scopul facilitării ocupării acestei categorii;

 activităţi menite să reducă diferenţele de gen în salarizare prin organizarea de conferinţe naţionale în care să fie implicaţi partenerii sociali, reprezentanţi ai Guvernului, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri si elaborarea şi editarea de materiale promoţionale şi informative;

 sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului în rândul femeilor, în particular prin facilitarea utilizării de noi idei şi prin încurajarea înfiinţării de noi firme în sectoarele economice cu potenţial de creştere;

 încurajarea femeilor pentru revenirea pe piaţa muncii ca urmare a întreruperii sau finalizării concediului pentru creşterea copilului/copiilor, inclusiv prin aranjamente flexibile de lucru;

 dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura facilităţi de îngrijire a copiilor în toate comunităţile şi accesul la acest tip de servicii;

 identificarea nevoii de servicii de îngrijire, precum şi dezvoltarea de programe de formare şi motivare a participării îngrijitorilor pe piaţa muncii, concomitent cu dezvoltarea şi promovarea accesului persoanelor dependente la servicii de îngrijire.

Creşterea participării persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii prin dezvoltarea de măsuri care să combine suportul social cu activarea:

 măsuri active şi preventive şi de incluziune socială pentru persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile şi a celor aflate în sistemul de asistenţă socială;

 facilităţi fiscale acordate angajatorilor în vederea stimulării incluziunii pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile/cu dizabilităţi/a celor condamnate aflate în evidenţa serviciilor de probaţiune şi a celor care execută sau au executat în parte sau în întregime o pedeapsă privativă de libertate;

 sensibilizarea angajatorilor în oferirea unor adaptări adecvate persoanelor cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice la locurile de muncă;

 sensibilizarea angajatorilor pentru a asigura accesibilizarea mediului fizic, informaţional si comunicaţional;

 dezvoltarea de servicii care presupun pregătire pentru angajare pentru persoanele cu dizabilităţi;

 servicii de asistenţă în căutarea, obţinerea şi menţinerea unui loc de muncă, inclusiv pentru revenirea la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi;

 dezvoltarea de măsuri de sprijin la locul de muncă;

 dezvoltarea spiritului antreprenorial şi promovarea oportunităţilor pentru activităţi independente, dezvoltarea de cooperative şi începerea de afaceri proprii;

 programe de reintegrare profesională şi reabilitare vocaţională şi profesională pentru persoanele cu dizabilităţi;

 reanalizarea şi modificarea/completarea cadrului legal în vederea încurajării participării persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii;

 dezvoltarea şi implementarea de programe integrate pentru identificarea oportunităţilor locale de dezvoltare şi ocupare, precum şi pentru facilitarea mobilităţii ocupaţionale şi geografice a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile;

 extinderea schemelor de creditare pentru IMM-uri în vederea creării de noi locuri de muncă;

 extinderea la nivel naţional a reţelei de centre de consiliere, orientare şi reconversie profesională, inclusiv de evaluare vocaţională în vederea integrării persoanelor cu handicap pe piaţa muncii din România;

 definitivarea cadrului de reglementare a economiei sociale, ca alternativă de ocupare şi promovare a unor scheme inovative adecvate;

 stimularea economiei sociale şi a sectoarelor antreprenoriatului social prin facilităţi acordate întreprinderilor de economie socială pentru a înlesni accesul şi participarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile;

 asigurarea accesului persoanelor de etnie romă la servicii de asistenţă socială în paralel cu participarea la programe de formare şi ocupare.

Sprijinirea adaptabilităţii şi dezvoltării permanente a forţei de muncă, corelate cu schimbările structurale ale pieţei muncii:

 stimularea investiţiilor în formarea profesională a forţei de muncă;

 crearea unui sistem partenerial de formare iniţială şi continuă care să contribuie la asigurarea forţei de muncă necesară la nivel regional;

 dezvoltarea competenţelor generice (competenţe digitale, limbi străine, abilităţi antreprenoriale şi competenţe sociale, comunicare) ale forţei de muncă;

 introducerea şi recunoaşterea metodelor inovative de predare/formare bazate pe tehnologia informaţiei în formarea profesională continuă (e-learning);

 implicarea partenerilor sociali în definirea/validarea calificărilor, a standardelor ocupaţionale şi programelor-cadru de formare profesională continuă pentru asigurarea transparenţei calificărilor şi consistenţei certificatelor;

 recunoaşterea competenţelor dobândite în contexte non-formale şi informale;

 calificarea şi recalificarea forţei de muncă pentru sectoarele cu potenţial de creştere economică, inclusiv prin furnizarea de formare profesională continuă specifică în domeniul acvaculturii, pisciculturii, exploataţiilor maritime, turism de coastă şi maritim.

Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al persoanelor şomere şi inactive apte de muncă, pentru a facilita reintegrarea acestora pe piaţa muncii:

 dezvoltarea unui sistem de stabilire a profilului individual al şomerului şi evaluare a riscului de şomaj pe termen lung şi a nevoii de îmbunătăţire a nivelului de competenţe;

 dezvoltarea unui sistem pentru anticiparea cererii de forţă de muncă în concordanţă cu tendinţele pe termen lung de pe piaţa muncii în vederea ajustării programelor de formare profesională orientate către şomeri şi persoane în căutarea unui loc de muncă.

Citeşte şi articolul „Ce urmăreşte Ministerul Muncii prin Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru perioada 2013-2020?”.

» Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2013-2020 pentru implementarea Strategiei poate fi consultat integral AICI.

comentarii

Despre autor  ⁄ Denisa Pătraşcu

Licenţiată a Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti (2001), doctor în drept – specialitatea dreptul muncii (2007), membră a Reţelei Juriştilor din Organizaţia Internaţională a Muncii – ONU (2003), membru asociat al CRIFST – Academia Română (2013), membru colaborator al CRIFST – Academia Română (2010-2013), consultant şi senior expert (proiecte fonduri structurale) în domeniul social şi mediator autorizat.

Fara comentarii

Scrie un comentariu