21 Martie, 2019

Ce ajutoare şi facilităţi acordă statul pentru angajatori şi în ce condiţii?

În intenţia de a reduce şomajul, statul oferă pentru angajatori o serie de facilităţi, care sunt reglementate prin dispoziţiile din Legea nr. 76/2002 privind asigurările pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Formare profesională

Subvenţii la cheltuielile de formare profesională. Angajatorul care organizează cursuri de formare profesională pentru angajaţii săi poate primi, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o sumă reprezentând 50% din cheltuieli.

Angajatorul trebuie să aibă aceste cursuri cuprinse în planul annual de formare profesională, iar cursurile trebuie să fie derulate furnizori de servicii de pregătire profesională autorizaţi.

Programul trebuie să acopere cel mult 20% din personalul angajat, iar ajutorul de la bugetul asigurărilor pentru şomaj se acordă o singură dată în cursul unui an calendaristic.

Angajatorul este obligat să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregătire profesională, pentru care s-a acordat ajutorul, cel puţin un an de la data acordării sumei. În caz contrar:

- va trebui să restituie, în totalitate, subvenţia acordată pentru fiecare persoană, plus dobânda de referinţă în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor, anterior termenului de cel puţin 18 luni de la data încheierii;

-
nu mai poate beneficia de subvenţii o perioadă de doi ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective.

Subvenţia se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la capitolul “învăţământ”, angajatorilor selectaţi de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, cu respectarea reglementărilor aplicabile în domeniul ajutorului de minimis. În acest scop, angajatorul trebuie să încheie, cu agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, un contract privind subvenţionarea parţială de către agenţie a cheltuielilor efectuate cu serviciile de formare profesională.

Servicii de formare profesională, la cererea persoanelor angajate, cu acordul sau la cererea angajatorului. Serviciile de formare profesională se asigură gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului sau la cererea angajatorului, şi pentru persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege, anume:

- au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de doi ani, respectiv trei ani sau şapte ani în cazul copilului cu handicap;

- au reluat activitatea după perioada îndeplinirii serviciului militar activ;

- au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate.

ATENŢIE! Aceste servicii de formare se acordă numai dacă cererea este formulată în termen de 12 luni de la data reluării activităţii persoanelor, o singură dată pentru fiecare situaţie.

De principiu, persoanele în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe de formare profesională care să le asigure creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii.

Programele de formare profesională, prin care pot fi iniţiate, calificate, recalificate, perfecţionate sau specializate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, se organizează ţinându-se seama de profilurile profesionale, profilurile şi standardele ocupaţionale, după cum urmează:

- la cererea expresă a angajatorilor care doresc să încadreze persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau să asigure formare profesională persoanelor angajate, aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege;

- la cererea persoanelor care doresc să presteze o activitate autorizată conform legii sau a persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 66 alin. (2) din lege;

- pe baza analizelor şi studiilor de specialitate privind necesarul actual şi prognozat de forţă de muncă.

Accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere, iar programele de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire şi specializări, precum şi pe categorii şi grupuri de persoane.

Încadrarea în muncă a şomerilor

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor se realizează prin subvenţionarea locurilor de muncă, acordarea de credite în condiţii avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă, precum şi prin acordarea unor facilităţi.

Subvenţionarea locurilor de muncă. Potrivit art. 80 din lege, angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat:

- o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

- o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;

- o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

De asemenea, angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, pe o perioadă de 18 luni, sumele menţionate anterior.

DE REŢINUT! Sumele acordate se deduc de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.

În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenţa se recuperează prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de cinci zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, prevăzută la titlul IX2 “Contribuţii sociale obligatorii” din Codul fiscal.

Măsurile de stimulare pe care le-am menţionat nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.

ATENŢIE! Angajatorul care încadrează absolvenţi în condiţiile art. 80 din lege este obligat să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii.

Dacă, după îndeplinirea acestei obligaţii legată de termen, angajatorul menţine raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenţii încadraţi în condiţiile arătate, legea îi dă dreptul, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, la un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajator pentru aceste persoane şi virate, conform legii.

Acest ajutor poate fi acordat pe o perioadă de cel mult doi ani de la data îndeplinirii obligaţiei de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, în continuarea termenului de 18 luni.

Prin contribuţii sociale datorate de angajatori se înţelege contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurări pentru şomaj.

ATENŢIE! Ajutorul financiar se virează, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale, prin plata acestei sume, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii.

Angajarea de şomeri din categorii deosebite. Angajatorul care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

De aceleaşi facilităţi, cu excepţia scutirii de la plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj, datorată de angajator pentru persoanele respective, beneficiază şi angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin doi ani.

Angajatorul care încadrează în muncă şomeri care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Acordarea de credite în condiţii avantajoase se poate pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate.

Facilităţi acordate angajatorului. Angajatorul care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor, pe care le menţin în activitate pe o perioadă de cel puţin şase luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii.

Reducerea contribuţiei se acordă începând din anul fiscal următor, pentru o perioadă de şase luni, şi constă în diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat şomer (în condiţiile pe care le-am arătat) din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv.

Foto:
Free Images

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

  • Răspunde
    Durneanu
    octombrie 18 2014

    Buna Ziua,
    Sunt persoana cu handicap gr.2 acentuat si am infiintat o firma, Va rog sa-mi spuneti de ce facilitati pot beneficia pentru a angaja personal si a dezvolta firma. Pot sa ma angajez si eu la firma mea si sa beneficiez de drepturile pentru angajatorii care angajeaza persoane cu handicap?

Scrie un comentariu