19 Februarie, 2018

Ce acte au fost incluse în agenda de lucru a Guvernului în data de 14 august?

Pe Agenda de lucru a ședinței Guvernului României din 14 august 2012, ora 11.00, au fost incluse următoarele acte normative:

I. ORDONANŢE

1. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit

Actul normativ modifică și completează dispozițiile OG nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, pentru asigurarea îndeplinirii condiționalității asumate de autoritățile române în urma misiunii comune din România a FMI și CE din luna aprilie a.c.

În acest sens, se elimină subordonarea legală a creanțelor rezultând din împrumuturile acordate instituției de credit de către un asociat sau acționar deținând cel puțin 10% din capitalul social.

De asemenea, se recunosc în cadrul ordinii de prioritate la plata creanțelor cele care decurg din instrumente de datorie și din împrumuturi, indiferent de titularul acestora, având la bază convenții care prevăd o clauză de subordonare potrivit căreia, în caz de lichidare sau faliment al instituției de credit, astfel de creanțe urmează să fie plătite după creanțele tuturor creditorilor chirografari nesubordonați și, după caz, ale altor creditori chirografari subordonați.

În fine, în cadrul categoriei creanțelor subordonate convențional plata acestora se va efectua cu respectarea ordinii de preferință stabilită prin clauza de subordonare aferentă fiecărei creanțe.

Citeşte mai multe despre actul normativ aici.

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 1324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

Hotărârea de Guvern armonizează atribuțiile aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice cu modificările legislative din HG nr. 34/2009, 109/2009, 110/2009 și 1324/2009.

Astfel, în cadrul MFP se vor reduce 101 posturi ca urmare a preluării Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale și a Unității Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public Privat la Ministerul Afacerilor Europene, respectiv la Secretariatul General al Guvernului.

De asemenea, la MFP se preiau 46 de posturi de la Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice se reorganizează ca direcție în cadrul Direcției generale trezorerie și contabilitate publică.

În acelaşi timp, se actualizează structura organizatorică a MFP prin includerea Direcției generale de inspecție economico-financiare și a Biroului vânzare certificate de gaze cu efect de seră valabile post-2012, respectiv eliminarea Autorității pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale și a Unității Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public Privat.

În cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală se vor reduce 46 de posturi, ca urmare a preluării acestora în aparatul MFP. Direcția Corpului de control va fi direcție subordonată Direcției generale de integritate.

Totodată, se va înființa Direcția generală de strategie, reformă și cooperare internațională, care va prelua activitatea Direcției de cooperare internațională, care se desființează. Actul normativ vizează și organizarea cabinetului vicepreședintelui ANAF care conduce Autoritatea Națională a Vămilor.

În fine, din cadrul aparatului propriu al ANAF și al direcțiilor generale ale finanțelor publice subordonate acesteia se redistribuie 55 de posturi la Garda Financiară.

2. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012

Prin prezentul act normativ se suplimentează veniturile bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012 cu suma de 343.534 mii lei şi se majorează cheltuielile bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012 cu suma de 398.477 mii lei. În acest fel, bugetul trezoreriei Statului pe anul 2012, rectificat, înregistrează un excedent estimat de 95.428 mii lei.

3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea graficului şi modalităţii de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate

Hotărârea de Guvern se referă la graficul de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate prevăzute prin OG nr. 17/2012 (art. 1 alin.(1) lit. b).

4. HOTĂRÂRE (se amână) privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 996/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare DN 66 Filiaşi – Petroşani km 0 + 000 – km 131 + 000, sector km 93 + 500 – km 126 +000″

5. HOTĂRÂRE privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Prin prezenta Hotărâre s-au suplimentat posturile de la Înalta Curte de Casație și Justiție cu două posturi de consilieri juridici-funcționari publici, în scopul constituirii Biroului Juridic al ÎCCJ și cu cinci posturi de grefieri, destinate activității privind statistica judiciară.

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopa nealocată şi Programului PHARE 2006 Securitatea nucleară

Prin prezenta Hotărâre se aprobă sumele necesare Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru contractarea și implementarea proiectelor din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată și Programului PHARE 2006 Securitate nucleară.

Valoarea totală a proiectelor necontractate de CNCAN este de 800.000 euro fără TVA, prouectele necontractate fiind: “Îmbunătățirea capacității de autorizare a CNCAN în contextual tehnicilor noi utilizate in aplicațiile medicale” în valoare de 300.000 euro și “Întărirea capabilității tehnice a Autorității de Reglementare în Domeniul Nuclear din România în dezvoltarea practicilor de radio protecție” în valoare de 500.000 euro.

În lipsa aprobării fondurilor necesare contractării și implementării acestor proiecte există riscul ca ele să nu mai poată fi realizate iar banii respectivi să fie pierduți.

În plus, autoritățile române vor trebui să suporte și sancțiuni suplimentare impuse de Comisia Europeană.

Prin urmare, Hotărârea de Guvern aprobă alocarea sumei de 4.200 mii lei pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată și Programului PHARE 2006 Securitate nucleară. Suma respectivă se suportă din bugetul pe anul 2012 al CNCAN.

7. HOTĂRÂRE privind modificarea alin.(1) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 116/2011 pentru declararea de interes naţional a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) – ediţia de iarnă, 2013

Guvernul a hotărât modificarea alin.(1) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 116/2011, respectiv finanțarea Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) – ediţia de iarnă, 2013 să se facă prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Suma necesară, în anul 2012, va fi asigurată prin bugetul MECTS în cuantum de 5,5 milioane lei, cu ocazia primei rectificări bugetare din anul 2012, iar din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului va fi diminuată suma aferentă programului “Festivalul Olimpic al Tineretului European ediţia de iarnă, 2013”.

8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea unor măsuri în scopul acordării de premii pentru rezultatele obținute la Jocurile Olimpice de Vară – Londra 2012

Prin prezentul act normativ a fost aprobată suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, a bugetului aprobat pe anul 2012 Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român cu suma de 12.900 mii lei, în vederea acordării premiilor pentru performanțele sportive obținute la Jocurile Olimpice de Vară – Londra 2012.

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Situaţia privind cererea de propuneri de proiecte nr. 112 “Dezvoltarea economiei sociale”

Guvernul a aprobat Memorandumul înaintat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale referitor la situația privind cererea de propuneri de proiecte nr.112 „Dezvoltarea economiei sociale”.

2. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Administraţiei Publice şi Securităţii din Republica Coreea, privind cooperarea în domeniul e-guvernării

Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema “Negocierea și semnarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale din România și Ministerul Administrației Publice și Securității din Republica Coreea privind cooperarea în domeniul e-guvernării”.

3. MEMORANDUM cu tema: Suplimentarea numărului de personal prevăzut pentru anul 2012 în bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Cupru Min SA Abrud

Guvernul a aprobat Memorandumul prin care se propune majorarea numărului de personal pentru anul 2012 la S.C. Cupru Min S.A. Abrud la 490 de persoane, față de 467 persoane, care a fost aprobat pentru 2011.

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Mihail Constantin – Vicepreşedinte, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale E.ON Gaz Distribuţie S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Guvernul a aprobat Memorandumul prin care domnul Mihail Constantin – Vicepreședinte, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanţelor Publice este desemnat în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale E.ON Gaz Distribuţie S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării unor posturi vacante la nivelul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin concurs sau examen, organizate potrivit legii şi cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările ulterioare

Guvernul a aprobat ocuparea prin concurs a trei posturi vacante la nivelul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în vederea asigurării numărului minim de personal necesar pentru derularea activităților de elaborare și monitorizare a aplicării strategiilor culturale, a soluționării problemelor de ordin economic precum și îndeplinirii obligațiilor de ordin legislativ.

6. MEMORANDUM cu tema: admiterea la finanțare a unui număr de 20 de posturi din cadrul Inspecției Judiciare și aprobarea ocupării acestora, în vederea asigurării funcționalității instituției și exercitării noilor atribuții stabilite prin dispozițiile Legii nr. 24/2012 în sarcina Inspecției Judiciare

Guvernul a aprobat Memorandumul prin care sunt admise la finanțare 20 de posturi din cadrul Inspecției Judiciare, cu care s-a suplimentat prin Hotărâre de Guvern numărul maxim de posturi al instituției Inspecția Judiciară de la 70 la 90 de posturi. Pentru anul 2012 cele 20 de posturi nu necesită fonduri suplimentare.

IV. RAPOARTE

1. RAPORT privind activitatea de audit intern din sectorul public pe anul 2011

V. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind situaţia unor proiecte ex-ISPA din domeniul transporturilor, finanţabile prin OUG 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA

Guvernul a primit o informare din partea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii privind situația unor proiecte ex-ISPA prin care sunt prezentate proiectele care sunt întârziate, având în vedere că perioada de eligibilitate ISPA se apropie de final.

2. INFORMARE privind taxa auto

În cadrul acestei Informări, Ministerul Mediului și Pădurilor a atras atenția cu privire la necesitatea de reglementare, pe baze corecte, a taxei auto pentru a evita declanșarea unei proceduri de infringement de către UE.

Taxa auto aplicată în diverse forme de guvernele PD-L a fost nedreaptă față de cetățeni și incorectă față de regulile comunitare.

Sursa: Guvernul României

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu