20 Februarie, 2018

Cazuri speciale privind dreptul de deducere a cheltuielilor şi a TVA

Situaţiile pe care le prezentăm privesc obligaţiile stabilite prin Codul fiscal, Art.11, intitulat “Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal”. Articolul menţionat a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2011, în vigoare de la 30 decembrie 2011.

Reamintim, în subsidiar, că acest act normativ a modificat atât Codul fiscal, cât şi alte acte, respectiv: Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, Hotărârea Guvernului nr. 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“.

● Un prim aspect se referă la contribuabilii declaraţi inactivi conform art. 781 din Codul de procedură fiscală, care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate. Potrivit textului modificat al alineatelor (11) şi (12) din Art.11, sunt supuşi obligaţiilor privind plata impozitelor şi taxelor prevăzute de prezenta lege (Codul fiscal, n.n.), dar nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă.

Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabili după înscrierea acestora ca inactivi în Registrul contribuabililor inactivi/reactivaţi conform art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de dreptul de deducere a cheltuielilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.

● Cu privire la contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, în acelaşi articol 11 au fost inserate, prin efectul O.U.G. nr.125/2011, prevederi noi. Astfel, potrivit noului alineat 13, contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate, în conformitate cu prevederile titlului VI, aferentă operaţiunilor impozabile desfăşurate în perioada respectivă.

● Un alt alineat nou – 14 – prevede că beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)-e) şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită.

ATENŢIE: această prevedere din alineatul 14 al art.11 Cod fiscal se aplică începând cu data de 1 iulie 2012 pentru beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. c)-e).

*
Pentru edificare, reluam, din Codul fiscal, textele invocate ale art.153 alin.(9).

(9) Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
a) dacă este declarată inactivă conform prevederilor art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data declarării ca inactivă; b) dacă a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;

c) dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente;

d) dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă prevăzut la art. 1562, dar nu este în situaţia prevăzută la lit. a) sau b), din prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplică numai în cazul persoanelor pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrul;

e) dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic;

[…]

*

În ce priveşte contribuabilii inactivi, reamintim apariţia unor noutăţi de procedură fiscală, respectiv modificările de reglementare, privind declararea şi reactivarea contribuabililor inactivi, cuprinse în recentul Ordin al preşedintelului ANAF nr. 3578/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 922 din 27 decembrie 2011.

Prin acest act normativ, se modifică Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3347/2011 (al cărui titlu, prin această modificare, schimbă în “Ordin pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare”), elementele de noutate fiind referitoare la:

- Procedura privind declararea contribuabililor inactivi;

- Procedura de emitere a deciziei de declarare în inactivitate;

- Procedura de reactivare a contribuabililor declaraţi inactivi

- modelul şi conţinutul formularului de Notificare privind neconcordanţe între documentele furnizate şi evidenţa fiscală;

- modelul şi conţinutul  Avizului privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 781 alin. (1) lit. b)/lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, cod M.F.P.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu