19 Februarie, 2018

Cazierul fiscal: modificări privind scoaterea din evidenţe

Parlamentul a aprobat, recent, modificări la regimul cazierului fiscal, în ce priveşte situaţiile în care pot fi scoşi din evidenţe contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal.

Reglementarea de bază în materie, Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, a suferit mai multe completări şi modificări, inclusiv cele aduse de O.G. nr. 25/2011 pentru modificarea articolului 7 care dispune cu privire la radierea din evidenţe a contribuabililor care au înscrise date în cazierul fiscal.

Această ultimă ordonanţă a fost aprobată de Parlament prin Legea nr. 113/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 457 din 6 iulie, în vigoare din 9 iulie a.c. Legea de aprobare a modificat unele din condiţiile de scoatere din evidenţe, şi anume:

- în situaţia în care contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidenţă este data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazul prevăzut la art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală (anume pe motiv că nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege), sau data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru că s-a sustras de la efectuarea inspecţiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia sau pentru că organele fiscale au constatat că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat. Aceste prevederi sunt aplicabile şi reprezentanţilor legali;

- în caz de deces, respectiv de radiere a contribuabilului. În situaţia radierii unei persoane juridice declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal al reprezentantului legal se scoate din evidenţa acestuia la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului.

Rămân nemodificate celelalte dispoziţii potrivit cărora contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:

a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;

b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;

c) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate ca infracţiuni şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte;

d) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii, cu excepţia faptelor prevăzute la lit. e), şi nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de un an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale.

În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează la data achitării amenzilor sau după împlinirea unui termen de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, în situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat;

e) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii la regimul produselor accizabile şi nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte;

f) au fost stinse creanţele fiscale datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidenţă este data stingerii creanţelor fiscale, însă nu mai devreme de un an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămase definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac. În situaţia în care creanţele fiscale nu au fost stinse în termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenţă se realizează începând cu această dată.

În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflaţi în una dintre situaţiile de mai sus există şi alte menţiuni cu privire la alte fapte, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.

Documentar

● Articolul 2, la care se face trimitere, dispune că în cazierul fiscal se ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară. În cazierul fiscal al persoanelor fizice şi juridice se înscriu şi:

- atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz;

- inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, situaţie în care înscrierea se face atât în cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactivă, cât şi al reprezentanţilor legali ai acesteia.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului are obligaţia de a comunica, în format electronic, în termen de maximum 30 de zile de la solicitare, lista reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au fost declarate inactive din punct de vedere fiscal.

Norma metodologică de aplicare a O.G. nr. 75/2001 face două precizări de reţinut, şi anume:

- În cazierul fiscal al persoanei juridice se înscriu şi faptele stabilite în sarcina subunităţilor sale fără personalitate juridică, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru şi altele asemenea.

- În certificatul de cazier fiscal se înscriu numai faptele constatate prin actele administrative asupra cărora nu s-au exercitat în termenul legal căile de atac sau cele asupra cărora s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti definitive/irevocabile.

Tot în aplicarea dispoziţiilor articolului 2 din O.G. nr. 75/2001, Norma prezintă, în Anexă, lista faptele care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, infracţiuni sau contravenţii, cu trimiteri la temeiul legal prevăzut de:

- Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Codul fiscal;

- Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;

- Codul de procedură fiscală.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu