24 August, 2019

Categorie : Instituţii

Proiect legislativ pentru modificarea Legii privind transparenţa decizională în administraţia publică

Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. Potrivit proiectului de act normativ, scopul legii 52/2003 este să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative. De asemenea, legea mai are ca scop să sancţioneze neasumarea responsabilităţii administraţiei publice centrale şi locale, precum şi actele normative emise de acestea, în afara cadrului prezentei legi. Totodată, în proiect se specifică faptul că unul dintre principiile care stau la baza legii 52/2003 este informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public, care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative. În acelaşi timp, un alt principiu îl reprezintă consultarea obligatorie a cetăţenilor şi a ...

continuare →

O instituţie la care nimeni nu îşi doreşte să ajungă: Centrala Incidenţelor de Plăţi

Dacă vă este refuzat un instrument de plată, din unul din motivele pe care le găsiţi în cele ce  urmează, ajungeţi la Centrala Incidenţelor de Plăţi. Cu speranţa că nu veţi fi puşi într-o asemenea situaţie, este bine totuşi, să ştiţi câte ceva despre această instituţie, a cărei organizare şi funcţionare a fost aprobată de Preşedintele Consiliului de administraţie al BNR prin Regulamentul nr.1/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 49 din 20 ianuarie a.c. Regulamentul a intrat în vigoare la 6 februarie a.c., dată de la care a fost abrogată vechea reglementare în materie. Incidentul de plată este neîndeplinirea întocmai şi la timp a obligaţiilor titularilor de cont în timpul procesului de decontare a instrumentului de plată, obligaţii rezultate prin efectul legii, a căror neîndeplinire este adusă la cunoştinţa Centralei Incidenţelor de Plăţi (CIP) de către persoanele declarante. Incidentul de plată major este incidentul de plată determinat de înregistrarea uneia ...

continuare →

Propunere legislativă pentru modificarea Legii privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României

Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor. Potrivit expunerii de motive, proiectul de lege propune o organizare a Executivului, pornindu-se de la funcţiile Guvernului, care într-o foarte mare măsură reprezintă şi priorităţile unei guvernări, bazată pe coordonarea sectorială a acestor priorităţi prin intermediul unor miniştri de stat, care, împreună cu primul-ministru, să formeze Consiliul primului-ministru ca organism pragmatic al actului de guvernare. Care sunt funcţiile Guvernului? Potrivit art. 1 alin. (5) din Legea-cadru nr. 90/2001, Guvernul, pentru realizarea programului guvernamental asumat în faţa Parlamentului, îndeplineşte mai multe funcţii: funcţia de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Prgramului de guvernare; funcţia de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional, necesar în vederea ...

continuare →

A fost aprobată OUG privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti

Prin Legea 8 din 6 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial 20 din 10 ianuarie 2012 , a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti. În continuare, prezentăm modificările aduse OUG 21/2011. Potrivit actului normativ, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins : “Art. 3. - A.M.T.B. este ordonator secundar de credite şi se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din venituri proprii, din fonduri externe şi din alte surse legal constituite.” De asemenea, la articolul 6, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: “(2) Modificarea structurii organizatorice a A.M.T.B. se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.“ În acelaşi timp, conform actului normativ, se introduc două alineate noi, în care este precizat faptul că A.M.T.B. realizează venituri proprii şi din activităţi de asistenţă tehnică, avizare, autorizare, consultanţă şi alte ...

continuare →

Prin reorganizare, s-a născut Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială!

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 113/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 921 din 23 decembrie 2011, a fost reglementată organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, instituţie care va exercita atât atribuţiile prezente ale Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, cât şi pe cele de inspecţie socială. Actul normativ a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2012. Ministerul Muncii aduce Direcţia Generală de Inspecţie Socială alături de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale. Astfel, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale devine Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Potrivit precizărilor din partea MMFPS, modificarea vine cu următoarele avantaje: ● Se asigură un sistem unitar de administrare a beneficiilor de asistenţă socială şi de evaluare, monitorizare şi control în domeniul asistenţei sociale. ● Inspecţia Socială, care până acum avea doar 2 inspectori pe judeţ, va fi întărită prin redistribuirea angajaţilor; va avea o capacitate mai mare de control ...

continuare →

Administraţia fiscală nu lucrează pe 26 decembrie

Un comunicat din partea ANAF precizează că îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată, cu termen legal 25 decembrie 2011, se poate face până la data de 27 decembrie 2011, inclusiv, iar în ziua de 26 decembrie a.c. nu se lucrează.   Decalarea obligaţiilor declarative şi de plată este admisă potrivit prevederilor art. 68 din Codul de procedură fiscală coroborate cu cele ale art. 101 din Codul de procedură civilă. Totodată, ANAF reaminteşte contribuabililor că, începând cu data de 1 decembrie 2011, declaraţiile 100, 300 şi 710 se pot depune în formă electronică pe platforma tehnologică a declaraţiei 112, care este accesibilă prin portalul „www.e-guvernare.ro”, după autentificarea cu certificat digital calificat. Informaţii detaliate se pot obţine la: - birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice; - telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.031-4039160; - accesând pagina de Internet, www.anaf.mfinante.ro. * Potrivit modificărilor aduse Codului de procedură fiscală ...

continuare →

Guvernul a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Prin Hotărârea 1037 din 12 octombrie 2011 a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, publicat în Monitorul Oficial 775 din 2 noiembrie 2011 . Despre Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor  Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este un organism independent cu activitate administrativ-jurisdicţională. El funcţionează în baza prezentului regulament, având competenţa soluţionării contestaţiilor formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică înainte de încheierea contractelor, în conformitate cu prevederile art. 255 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, Consiliul are obligaţia apărării şi realizării drepturilor şi intereselor legitime invocate în cererile ce îi sunt supuse soluţionării, fără privilegii şi fără discriminări. Consiliul stabileşte contacte ...

continuare →