Categorie : Legislaţie

Legislaţie: OPANAF nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune

Ordinul ANAF nr. 1985 din 21 decembrie 2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial nr. 16 din 9 ianuarie 2013 (M.Of. 16/2013). În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 780 și al art. 1.798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Art. 1. - Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie, prevăzută în anexa nr. 1. Art. 2. - Se aprobă Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune, ...

continuare →

Legislaţie: O.G. nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale

Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 9 ianuarie 2013 (M.Of. 18/2013) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3. din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță. Articol unic. -  (1) Pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013, cel mult până la nivelurile prevăzute prin hotărârile autorităților administrației publice locale respective, adoptate de către acestea pentru anul 2012. (2) Hotărârile ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MECTS nr. 6211/2013 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar

Ordinul MECTS nr. 6211 din 13 noiembrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial nr. 17 din 9 ianuarie 2013 (M.Of. 17/2013) În baza prevederilor art. 264 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin. Art. 1. - Se aprobă Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.486/2011 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Hotărârea nr. 1 din 4 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 14 din 8 ianuarie 2013 (M. Of. 14/2013). În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 26 alin. (1) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative și al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este organ de specialitate al administrației ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Legea nr. 1 din 4 ianuarie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial nr. 7 din 4 ianuarie 2013 (M.Of. 7/2013). Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. - În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a două sesiuni ordinare a anului 2012, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2013, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează: I. Finanțe publice și economie: 1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările și completările ulterioare; 2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea ...

continuare →

Legislaţie: Metodologia MECTS din 2012 de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar

Metodologia Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, din 19 decembrie 2012 de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial nr. 11 din 8 ianuarie 2013 (M.Of. 11/2013). CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. - Prezența metodologie este realizată cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare. Art. 2. -  (1) Evaluarea externă periodică a calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar acreditate se realizează cel puțin o dată la 5 ani.  (2) Procedurile de evaluare externă periodică a calității educației se derulează la cererea organizației furnizoare de educație, pe bază de contract încheiat cu ARACIP. (3) Procedurile de evaluare externă ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul CNAS nr. 394/2012 privind aprobarea Listei unităţilor spitaliceşti acreditate

Ordinul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 394 din 21 decembrie 2012 privind aprobarea Listei unităţilor spitaliceşti acreditate, publicat în Monitorul Oficial nr. 2 din 3 ianuarie 2013 (M. Of. 2/2013). Având în vedere: - Referatul de aprobare al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale nr. 350 din 20 decembrie 2012; - prevederile art. 176 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; - dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, republicată, în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008, republicată, preşedintele Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor emite prezentul ordin. Art. 1. - Se aprobă Lista unităţilor spitaliceşti acreditate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Bucureşti, 21 decembrie ...

continuare →