17 Ianuarie, 2020

Categorie : Specialişti

Ce cheltuieli suportă vânzătorul la înlocuirea unui bun de consum cu defecte

La întrebările preliminare, adresate Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în vederea soluţionării unui litigiu, CJUE s-a pronunţat în sensul că, în cazul înlocuirii unui bun de consum cu defect, vânzătorul trebuie să ridice acest bun din locul în care a fost instalat cu bună-credinţă de consumator şi să instaleze în acest loc bunul de înlocuire sau să suporte cheltuielile necesare pentru aceste operaţiuni. Cu toate acestea, restituirea acestor cheltuieli poate fi limitată la o sumă proporţională cu valoarea bunului conform şi cu însemnătatea neconformităţii. Directiva care reglementează vânzarea bunurilor de consum prevede că vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice neconformitate existentă în momentul livrării bunurilor. În cazul unei neconformităţi, consumatorul are dreptul ca aceste bunuri să fie repuse în conformitate, gratuit, prin reparare sau înlocuire, cu excepţia cazurilor în care aceasta este imposibilă sau disproporţionată. Orice reparaţie sau înlocuire trebuie să se efectueze într-un termen rezonabil şi ...

continuare →

Verificarea aspectelor procedurale la atribuirea contractelor de achiziţii publice

Recent, Executivul a aprobat, prin ordonanţa de urgenţă nr. 52/2011 (publicată în M.Of. nr. 411 din 10 iunie a.c.), modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Adoptarea acestor reglementări în regim de urgenţa a fost motivată de Guvern prin necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru prevenirea corecţiilor financiare care ar putea fi aplicate României de către Comisia Europeană cu ocazia verificărilor efectuate asupra modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri comunitare nerambursabile. S-a constatat, de asemenea, necesitatea de a se face verificări asupra tuturor procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, iniţiate de autorităţile contractante pentru achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractele iniţiale, dar ...

continuare →

S-au schimbat reglementările referitoare la cadastru

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a aprobat, prin Ordinul nr. 785/2011, publicat în M.Of. nr.407 din 9 iunie a.c., modificarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006. Ordinul intră în vigoare la data de 9 iulie 2011. ● În prezentare pe care o facem, semnalăm schimbarea inclusiv a titulaturii, respectiv “Regulament privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară” ● Se modifică definiţia pentru planul cadastral de carte funciară care este, în noua accepţiune, un document tehnic, întocmit în sistemul de coordonate stereografic 1970, care conţine limitele imobilelor şi ale construcţiilor permanente înscrise în cartea funciară, numărul cadastral şi se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Extrasul de plan cadastral de carte funciară este ...

continuare →

Contravenţii şi sancţiuni prevăzute de Codul de procedură fiscală: sancţiunea rămâne valabilă chiar şi atunci când contestaţia a fost admisă

Un subiect interesant, pe tema eneunţată în titlu, s-a aflat pe rolul Curţii Constituţionale, pe motiv de neconstituţionalitate. Analiza Curţii a făcut obiectul Deciziei nr. 350/2011, publicată în M.Of. nr. 406 din 9 iunie a.c. În motivarea criticii de neconstituţionalitate asupra dispoziţiilor art. 219 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală, autorul acesteia a susţinut, în esenţă, că prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale în măsura în care acestea se aplică şi contribuabililor faţă de care inspecţia fiscală s-a extins în “mod nelegal”. Aşa cum rezultă din art. 98 din Codul de procedură fiscală, inspecţia fiscală poate fi extinsă numai în anumite condiţii strict prevăzute de lege, astfel că extinderea inspecţiei fiscale în alte condiţii este nelegală, iar sancţiunea prevăzută în dispoziţiile legale, considerate a fi neconstituţionale, rămâne valabilă chiar dacă contestaţia va fi admisă, în urma contestării titlului de creanţă, a altor acte ...

continuare →

Impozitarea veniturilor de natură profesională

Ordonanţa nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal a fost, recent, aprobată de Parlament, cu modificări referitoare la tema enunţată în titlu. Legea de aprobare nr. 94/2011 a fost publicată în M.Of. nr. 404 din 9 iunie 2011. Anterior, ordonanţa de urgenţă a mai suferit modificări prin O.U.G. nr. 82/2010 (publicată în M.Of.nr. 638 din 10 septembrie 2010), O.U.G. nr. 117/2010 (publicată în M. Of. nr. 891 din 30 decembrie 2010 şi prin O.U.G. nr.17/2011 (publicată în M.Of. nr. 145 din 28 februarie 2011). Mai  reamintim şi faptul că, iniţial, ordonanţa de urgenţă a fost pusă în aplicare prin Norma metodologică aprobată prin H.G. nr. 791/2010. Ulterior, O.U.G. nr. 82/2010 a abrogat această Normă, precum şi anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004. ■ În forma sa anterioară aprobării prin lege, ordonanţa ...

continuare →

Comisia europeană: camioanele vor suporta costul poluării atmosferice şi sonore

Parlamentul european şi-a dat acordul la propunerile pentru noi reglementări care autorizează statele membre să impună taxe asupra camioanelor pentru a acoperi, în afara cheltuielilor cu infrastructura, costurile poluării atmosferice şi sonore. Noua „Directivă eurovinieta”  va permite de asemenea stelor membre să administreze mai bine problemele legate de blocaje pe autostrăzi prin aceea că vor avea posibilitatea să moduleze taxele de drum aplicate la camioane: în funcţie de segmentul orar al zilei, majorarea poate ajunge până la 175%. Este de asemenea de notat că textul supus votului pe 1 iunie prevede şi alocarea de noi fonduri destinate proiectelor de îmbunătăţiri a infrastructurii de transport. Reglementarea actuală Directiva „Eurovinieta” din 1999 referitoare la taxarea camioanelor pentru utilizarea anumitor infrastructuri stabileşte, la nivelul UE, cadrul pentru perceperea de taxe de drum şi drepturi de folosinţă (pe bază temporală, cum ar fi pe zi , săptămînal, anual). Directiva autorizează statele membre, fără a ...

continuare →

Eliberarea certificatului de atestare fiscală

Recent, ministrul finanţelor publice a emis Ordinul nr. 2014, publicat în M.Of.nr. 396 din 6 iunie a.c. prin care a fost modificat Ordinul MFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. Ordinul intră în vigoare la iulie 2011. Procedura de eliberare a atestatului fiscal, astfel cum a fost modificată, prevede că  organul fiscal competent are obligaţia de a elibera certificatul de atestare fiscală, în următoarele situaţii: a) la solicitarea contribuabililor; b) la solicitarea altor autorităţi publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare; c) din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege. Dacă solicitarea este făcută de contribuabili sau de alte autorităţi publice, solicitanţii depun ...

continuare →