14 Noiembrie, 2019

Categorie : Specialişti

Modificări la Legea societăţilor comerciale

Legea nr. 71/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 409 din 19 iunie a.c., dată pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în context a operat şi modificarea unor legi speciale. În cele ce urmează, semnalăm modificările aduse Legii societăţilor comerciale nr.31, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ● Dreptul de asociere. Prin amendamentele aduse de legea la care am făcut referire în titlu, se prevede că persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale în vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, spre deosebire de forma anterioară a legii care vorbea despre “acte de comerţ”. ● Actul constitutiv sau modificator, în formă autentică. Potrivit Legii societăţilor comerciale, actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori. Referitor la obligativitatea formei autentice a actului constitutiv, în temeiul modificărilor aduse de Legea ...

continuare →

Camera auditorilor financiari: înscrierea la stagiu a studenţilor ACCA

Prin Hotărârea nr. 211/2011, preşedintele Camerei a aprobat Procedura de înscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din România a studenţilor Asociaţiei Contabililor Autorizaţi care au promovat o parte din examenele organizate de Asociaţia Contabililor Autorizaţi, dar nu au devenit încă membri cu drepturi depline. Hotărârea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 511 din 19 iulie a.c. Prin Procedura aprobată, se prevăd etapele pe care trebuie să le parcurgă studenţii eligibili: ● echivalarea testului de acces la stagiu; ● înscrierea pentru cei trei ani de stagiu în activitatea de audit financiar; ● înscrierea la examenul de competenţă profesională organizat de CAFR la sfârşitul perioadei de stagiu. Echivalarea se acordă conform condiţiilor de vechime şi studii prevăzute de lege, pentru înscrierea la stagiul organizat de CAFR. Studenţii ACCA ce au promovat primele 6 examene aferente primului modul, organizate de ACCA, dar care nu sunt membri cu drepturi depline ACCA, ...

continuare →

Autovehiculul folosit la transport de mărfuri fără forme legale se confiscă, chiar dacă este deţinut în leasing de cărăuş

Într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea plângerii introduse împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii, a fost ridicată din oficiu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură fiscală. Excepţia, respinsă de Curtea Constituţională, este interesantă prin faptul că a fost ridicată de instanţa de judecată şi nu de petent, cum se întâmplă de obicei. Este de reţinut, de asemenea, motivaţia Curţii Constituţionale în respingerea ca neîntemeiată a dosarului cu care a fost sesizată. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate sunt criticate prevederile art. 220 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură fiscală, care impun confiscarea autovehiculului care a fost folosit la pretinsa săvârşire a contravenţiei prevăzute de art. 220 alin. (1) lit. k), fără a face distincţie după cum acesta este al contravenientului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lui. S-a susţinut că, astfel, ...

continuare →

Obligaţii privind reabilitarea clădirilor

Deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, în temeiul şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii şi a prezentei legi, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor. Sancţiunile pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor cu privire la realizarea lucrărilor de intervenţie privesc atât autorităţile locale, cât şi pe deţinătorii clădirilor. Reglementarea a fost introdusă prin Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, publicată în Monitorul oficial nr. 493 din 11 iulie a.c. şi care intră în vigoare la 10 august a.c. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a elabora, organiza, monitoriza şi controla realizarea ...

continuare →

Agenda digitală: Comisia lansează o acţiune în justiţie împotriva a 20 de state membre în legătură cu punerea în aplicare cu întârziere a normelor din domeniul telecomunicaţiilor

Comisia Europeană a trimis solicitări de informaţii către douăzeci de state membre ale UE care nu au notificat încă măsurile adoptate pentru implementarea în întregime, prin legi naţionale, a noilor norme din domeniul telecomunicaţiilor. Termenul stabilit de Parlamentul European şi de Consiliul de Miniştri al UE pentru punerea în aplicare a noilor norme a fost 25 mai 2011. Solicitările de informaţii iau forma unor scrisori de punere în întârziere în cadrul procedurilor UE în constatarea încălcării obligaţiilor. Noile norme acordă întreprinderilor şi consumatorilor noi drepturi în ceea ce priveşte telefonia, serviciile mobile şi accesul la internet. Printre acestea se numără dreptul consumatorilor de a schimba operatorul de telecomunicaţii într-o singură zi, fără a-şi schimba numărul de telefon, dreptul la mai multă claritate în ceea ce priveşte serviciile oferite clienţilor şi o mai bună protecţie a datelor cu caracter personal înregistrate online. Noile competenţe de supraveghere conferite Comisiei Europene şi noile competenţe de ...

continuare →

Ce face ANL cu casele nevândute la data finalizării construcţiei

Prin Legea nr.159/2011, publicată în M.Of.nr. 504 din 15 iulie a.c., a fost aprobată – cu modificări şi completări – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.112/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Legea de aprobare extinde atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi, pe de altă parte, aduce completări privind regimul caselor construite. Din această ultimă categorie de amendamente reţinem: ● In situaţia în care, în cadrul construcţiilor de locuinţe proprietate personală construite prin credit ipotecar, sunt construite locuinţe care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor, acestea pot fi transmise de către A.N.L., cu aprobarea consiliului de administraţie, autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire. Aceste locuinţe aparţin domeniului privat al statului şi sunt administrate de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate. Respectivele locuinţe se repartizează, în regim de închiriere, de ...

continuare →

Modificări la conţinutul formularului de Declaraţie 307

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană inregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume. Potrivit art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, în situaţia în care beneficiarul transferului de active, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, este o persoană impozabilă care nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nu se va înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, acesta este obligat să declare şi să plătească la bugetul de stat suma rezultată ca urmare a ajustărilor ...

continuare →