19 August, 2019

Categorie : Specialişti

Decizia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

Recent, prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. au fost aprobate Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La data intrării în vigoare a acestui ordin s-au abrogat prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor în aceeaşi materie. Detaliem, în acest material, precizările din Instrucţiuni referitoare la decizia de soluţionare a contestaţiilor. ■ Decizia sau dispoziţia de soluţionare. Codul de procedură fiscală, prin art. 210 prevede: 1) În soluţionarea contestaţiei, organele de soluţionare competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se pronunţă prin decizie sau dispoziţie, după caz. 2) Decizia sau dispoziţia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Instrucţiunile de aplicare precizează că decizia emisă este definitivă în sensul că asupra ei organul de soluţionare competent ...

continuare →

Schema de sprijin prin certificate verzi

Autorităţile române au transmis Comisiei europene notificarea oficială a schemei de sprijin privind energia  electrică produsă din  surse  regenerabile de energie prin sistemul cotelor obligatorii de energie electrică combinat cu tranzacţionarea certificatelor verzi. Acest demers reprezintă ultima etapă înainte de punerea efectivă în practică a schemei de institutiile abilitate din România. Consiliul Concurenţei a avizat notificarea elaborată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) referitoare la acestă schemă, înainte de a fi transmisă forului european. Până în prezent, schema de sprijin pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile, instituită prin Legea nr. 220/2008, nu s-a aplicat întrucât măsurile de sprijin prevăzute sunt de natura ajutorului de stat sau susceptibile de a constitui ajutor de stat, pentru aplicarea acestora fiind necesară autorizarea prealabilă a Comisiei Europene. Schema a fost notificată informal Comisiei Europene în iulie 2010 şi a făcut obiectul mai multor etape de consultări tehnice şi schimburi ...

continuare →

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 a operatorilor economici

Un proiect de ordin al ministrului finanţelor publice, făcut public, spre dezbatere, pe 7 iunie a.c., urmează să aprobe sistemul de raportare contabilă la 30 iunie a operatorilor economici. Referatul de aprobare, redactat de Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile din MFP, precizează că, potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Întrucât, în funcţie de necesităţile instituţiilor statului, intervin unele cerinţe de informaţii suplimentare de la o altă ...

continuare →

Sistemul simplificat de contabilitate – în fază de proiect

Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile din Ministerul Finanţelor Publice a elaborat proiectul de ordin al ministrului pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate. Actul normativ, care vine în aplicarea modificărilor aduse de O.U.G. nr.37/2011 la legea contabilităţii, se află în faza de dezbatere publică, începând cu data de 7 iunie, în temeiul obligaţiilor de transparenţă legislativă. Prevederile acestui ordin sunt aplicabile începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011. ● Aria de aplicare. În condiţiile în care în prezent, societăţile comerciale aplică, indiferent de mărime şi de forma de proprietate, Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a modificării şi completării Legii contabilităţii prin O.U.G. nr. 37/2011, persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei ...

continuare →

Jurisdicţia muncii

Semnalăm tematica privind jurisdicţia muncii potrivit Codului muncii, astfel cum a fost modificat şi completat în temeiul Legii nr.40/2011, în temeiul căreia a şi fost republicat în Monitorul oficial nr.345 din 18 mai a.c. ■ Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit Codului muncii. ● Pot fi părţi în conflictele de muncă: - salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă; - angajatorii – persoane fizice şi/sau persoane juridice -, agenţii de muncă temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile prezentului cod; - sindicatele şi patronatele; - alte persoane juridice sau ...

continuare →

Competenţa de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale: organul competent

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. au fost aprobate Instrucţiunile pentru aplicarea Titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La data intrării în vigoare a acestui ordin s-au abrogat prevederile Ordinului ANAF nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor în aceeaşi materie. În cele ce urmează ne referim la capitolul din Instrucţiuni referitor la competenţa de soluţionare a contestaţiilor. Organul competent ●Actele administrative fiscale care intră în competenţa de soluţionare a organelor specializate sunt cele prevăzute expres şi limitativ de lege. ●Instrucţiunile fac trimitere la art. 209 din Codul de procedură fiscală referitor la organul central cu atribuţii de inspecţie fiscală, prin care se înţelege direcţia din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care are competenţă pentru desfăşurarea la nivel naţional a activităţii de inspecţie fiscală în toate domeniile de activitate şi ...

continuare →

Taxa la Fondul de mediu pentru uleiuri uzate

Prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032 /2011, publicat în M.Of. nr.196 din 22 martie a.c. a fost modificat Ordinul  nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, dată în temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În cele ce urmează ne oprim asupra modului de calcul al contribuţiei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. s) din O.U.G. nr. 196/2005, respectiv obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 2 lei/l aplicată uleiurilor ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se plăteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate prevăzute în anexa nr. 4 la O.U.G. nr. 196/2005. Taxa se plăteşte ...

continuare →